Andragogija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Филозофске парадигме у развоју програма образовања и учења одраслих
Картезијанско/објективистичка парадигма Хуманистичко/конструктивистичка парадигма

2. недеља
предавање - Индивидуалне и културне претпоставке у развоју програма
Развој програма образовања одраслих Теорије развоја програма/курикулума Врсте програма (академски, стручни, rазвојни, индукциони) Модуларизација у образовању одраслих

3. недеља
предавање - Типови програма /курикулума
Јавни курикулум Социјални – неформални Скривени курикулум Ништавни курикулум Фантомски курикулум Пратећи курикулум Реторички курикулум

4. недеља
предавање - Домени учења
Знања и информације Ставови и вредности Интелектуалне вештине Моторне вештине Когнитивне стратегије

5. недеља
предавање - Исходи образовања и учења
Филозофске основе – структурализам и функционализам и постструктурализам Појам и карактеристике исхода образовања и учења Холисичко-конструктивистички приступ развоју програма Усмереност на исходе у развоју програма образовања

6. недеља
предавање - Исходи образовања и учења
Концептуалне основе образовања усмереног на исходе Критика образовања усмереног на исходе Традиционални приступ образовању усмереном на исходе Образовање усмерено на исходе - трансформациона перспектива

7. недеља
предавање - Стандарди образовања и учења
Системски модел у развоју програма образовања заснованих на стандардима Стандарди образовања – појам и сврха Стратегијски план за развој стандарда Развој политике и процедуре успостављања стандарда у образовању

8. недеља
предавање - Програми засновани на стандардима
Партнерство у развоју стандарда Развој стандарда образовања и учења Припрема документације о стандардима Усклађивање стандарда и процедура оцењивања

9. недеља
предавање - Фазе у развоју програма образовања
Планирање развоја програма Анализа потреба Развој исхода Развој садржаја образовања Евалуација и оцењивање

10. недеља
предавање - Планирање развоја програма образовања
Поређење (banckmarking) Захтеви струковних асоцијација Програмска спецификација Развој програмских циљева

11. недеља
предавање - Анализа потреба
Социјално-економска анализа потреба образовања и учења – фактори у развоју програма Анализа индивидуалних потреба Анализа потреба у занимању (функционална анализа, DACUM анализа, анализа задатака) Развој стручних стандарда Анализа садржаја

12. недеља
предавање - Развој циљева и задатака
Сврха, циљ задаци програма - развој и компатибилност Бихејвиорарни циљеви Небихевиорални циљеви Холистички циљеви Експресивни циљеви Циљеви решавање проблема и откривања

13. недеља
предавање - Развој исхода образовања
Идентификовање исхода учења Формулисање исхода Нивои дескрипције Дефинисање стратегија наставе и учења за досезање исхода

14. недеља
предавање - Типови исхода
Когнитивни исходи Афективни исходи Психомоторни исходи Комбиновање исхода

15. недеља
предавање - Планирање постигнућа исхода
Развој индикатора учења Дизајнирање учења Дизајнирање стратегија наставе Документовање постигнућа Процедуре праћења постигнућа

16. недеља
предавање - Развој садржаја курикулума
Структура програма Развој стандарда програмских стандарда Развој националних стандарда образовања Структуирање садржаја

17. недеља
предавање - Интегрисани програми /курикулуми
Дисциплинарни програми Интердисциплинарни Мултидисциплинарни Укрштени програми

18. недеља
предавање - Модуларни приступ у развоју програма
Појам и функција модуларизације у образовању и обуци одраслих Анализа и опис посла Формулисање циљева и исхода Планирање наставе и учења за поједине модуларне јединице Дефинисање стандарда постигнућа

19. недеља
предавање - Оцењивање и проверавање
Циљеви и функције оцењивања Принципи оцењивања Структура оцењивања Врсте оцењивања – нормативно и критеријско Начини оцењивања Критеријуми оцењивања

20. недеља
предавање - Планирање оцењивања и развој стандарда оцењивања у програмима
Таксономије у образовању и учењу Блумова таксономија – таксономски нивои и домени SOLO таксономија – критеријуми за дефинисање опсега знања

21. недеља
предавање - Знање као исход учења - врсте знања у таксономијама
Разлика између знања и садржаја учења Чињничко знање Процедурално знање Концептуално знање Метакогнитивно знање Развој критеријума и стандарда постигнућа Планирање активности које кореспондирају са појединим таксономским нивоима

22. недеља
предавање - Когнитивни процеси као исход учења – когнитивне димензије
Присећање Разумевање Примена Анализа Синтеза и евалуација Развој критеријума и стандарда постигнућа Планирање активности које кореспондирају са појединим таксономским нивоима Релације знања и когнитивних процеса

23. недеља
предавање - Вештине као исход учења
Когнитивне вештине Психомоторне вештине Генеричке вештине Развој критеријума и стандарда постигнућа Планирање активности које кореспондирају са појединим таксономским нивоима

24. недеља
вежбе - Презентације планова и програма
Анализа и дискусија

25. недеља
вежбе - Презентације планова и програма
Аналиѕа и дискусија

26. недеља
вежбе - Презентације планова и програма
Аналиѕа и дискусија

27. недеља
вежбе - Презентације планова и програма
Анализа и дискусија

28. недеља
вежбе - Презентације планова и програма
Анализа и дискусија

29. недеља
вежбе - Презентације планова и програма
Анализа и дискусија

30. недеља
- - Припрема за испит
Завршне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Општа и обавеѕна литература Кулић, Р., Деспотовић, М., (2004) Увод у андрагогију, Свет књиге Београд.
Група аутора, Методологија развоја наставног програма у стручном образовању и образовању одраслих, Приручник, Реформа средњег стручног образовања у Републици Србији, Београд, 2005.
Lorin, W., and others (ed) A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing, New York, 2001.
Finch, C.R. & Crunkilton, J.R., Curriculum Development in Vocational and Technical education, Allyn and Bacon, Boston, 1999.
Reingholt, C., CInstructional, design, Vol.2, LNew York, 2001.
↑↑↑