Pedagogija

Курс:
Евалуација рада наставника
У оквиру предмета: Евалуација рада наставника
Предавачи: др Милан Станчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса:
Теоријска настава: Квалитет наставе и квалитет рада наставника – различита разумевања и импликације за праксу; Место евалуације рада наставника у систему евалуације у образовању; Функције евалуације рада наставника; Приступи квалитету рада наставника и њима одговарајући поступци евалуације; Самоевалуација у раду наставника и улога педагога у овом процесу; Наставничка перспектива о евалуацији; Законска регулатива у нашој земљи која се односи на евалуацију рада наставника; Приступи анализи часа као једног од начина евалуације рада наставника; Улога документовања у евалуацији рада наставника; Портфолио наставника као начин евалуације рада наставника; Значај повратне информације о раду.

Практична настава: Анализа различитих поступака и инструмената за евалуацију рада наставника; Заједничко планирање евалуације рада наставника и разрада инструмената; Испробавање инструмената у пракси и заједничко разматрање резултата са наставником.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената да сараднички учествују у планирању и организовању евалуације рада наставника и тумачењу података добијених евалуацијом.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: предавање, дискусије и дебате, анализа литературе и инструмената, анализа видео материјала, планирање и реализација активности у пракси, праћење реализације активности и анализа искуства.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање са програмом предмета, размена очекивања и договори о начину рада.

2. недеља
предавање - Квалитет и евалуација рада наставника - појам и релације
Квалитет наставе и квалитет рада наставника – различита разумевања и њихове импликације за праксу. Евалуација рада наставника као компонента система евалуације у образовању.

3. недеља
предавање - Основни приступи квалитету и евалуацији рада наставника
Приступ базиран на моделу «доброг наставника» и приступ базиран на постигнућу ученика. Самоевалуација у раду наставника и улога педагога у овом процесу

4. недеља
предавање - Поступци и функције евалуације рада наставника
Различите функције евалуације рада наставника и различити поступци евалуације рада наставника.

5. недеља
вежбе - Законска регулатива која се односи на евалуацију рада наставника
Вежба 1: анализа законских докумената у нашој земљи која се односе на евалуацију рада наставника из перспективе тога који приступ и које функције се у њима промовишу.

6. недеља
предавање - Перспектива наставника о евалуацији
Приказ и анализа података добијених у међународним и домаћим истраживачким студијама о томе како се спроводи евалуација рада наставника у пракси и како наставници доживљавају евалуацију сопственог рада.

7. недеља
предавање - Улоге педагога у евалуацији рада наставника
Разматрање улога педагога у евалуацији рада наставника.
Упутство за предиспитни задатак: интервју са педагогом у школи о томе како се у пракси приступа евалуацији рада наставника и прикупљање инструмената који се користе у евалуацији рада наставника.

8. недеља
вежбе - Осврт на интервјуе са педагогом о евалуацији рада наставника
Заједничка анализа сазнања из праксе добијених кроз интервју са педагозима: шта, ко, како и зашто се у пракси вреднује у вези са радом наставника; каква је улога педагога у том процесу? Како мењати праксу?

9. недеља
вежбе - Анализа инструмената за евалуацију рада наставника
Анализа прикупљених поступака и инструмената за евалуацију рада наставника из перспективе функција евалуације које остварују и показатеља квалитета рада наставника који су у основи тих поступака.

10. недеља
вежбе - Анализа часа као један од начина евалуације рада наставника
Вежба 2: анализа часа на видео снимку уз коришћење различитих инструмената. Осврт на искуства и значење добијених података.

11. недеља
предавање - Улога документације у евалуацији рада наставника
Портфолио наставника као помоћ у (само)евалуацији рада наставника. Вежба 3: разрада критеријума за евалуацију рада наставника кроз анализу наставничког портфолија.

12. недеља
вежбе - Значај повратне информација о раду наставника
Вежба 4: давања повратне информације о раду наставника. Упутство за испитни задатак: планирање и реализација активности евалуације рада наставника (у сарадњи са наставником из школе).

13. недеља
- - Припрема за испитни задатак
Групне консултације студената у вези испитног задатка: планирање и реализација активности евалуације рада наставника.

14. недеља
пракса - Посета студената школама ради реализације испитног задатка.

15. недеља
вежбе - Осврт на испитни задатак
Осврт на искуства са реализације испитног задатка. Сумирање и евалуација курса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хебиб, Е. (1995). Вредновање рада наставника - једна компонента система евалуације васпитно-образовног процеса, Настава и васпитање, 44(1-2), стр. 83-95.
Хебиб, Е. (1996). Улога педагога у вредновању рада наставника. Београд: ИПА, Филозофски факултет (стр. 32-60).
Пешић, М.М. (1991). Планирање, праћење и евалуација сопственог рада. у: Учитељ у пракси. Београд: Републички завод за унапређивање васпитања и образовања, стр. 227-245.
Радуловић, Л. (2016). Наставник као рефлексивни практичар, у: Слике о наставнику – између модерне и постмодерне. Београд: ИПА и Центар за образовање наставника, Филозофски факултет, стр. 88-99.
Станчић, М. (2011). Основни приступи квалитету рада наставника и њихове одлике. У: Квалитет у образовању. Београд: ИПА, Филозофски факултет, стр. 203-220.
Станчић, М. (2015). Наставничке рефлексије о евалуацији сопственог рада. Настава и васпитање, 64(4), стр. 697-713.
Станчић, М. (2016). Анализа наратива као алат за рефлексију наставника о квалитету сопственог рада. У: Развој истраживачке праксе у школи. Београд: Институт за педагошка истраживања, стр. 101-120.
Митровић, М. и Радуловић. Л. (2011). Начини разумевања и концептуализовања квалитета образовања у настави. У: Квалитет у образовању. Београд: ИПА, Филозофски факултет, стр. 135-154.
Станчић, М. (2014). Начини евалуације и грађење значења квалитета рада наставника (докторска дисертација). Београд: Филозофски факултет, стр. 11-52.
↑↑↑