Pedagogija

Курс:
Настава и учење (мастер)
У оквиру предмета: Настава и учење
Предавачи: др Саша Дубљаниндоцент
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Нови конструкти школског учења (учење путем открића, кооперативно учење, искуствено учење, учење конструкцијом, интегративно учење...) и одговарајући модели наставе (проблемска настава, групна настава, когнитивно шегртовање, интерактивна настава, настава оријентисана на деловање). Захтеви савременој настави: проблемско и контекстуално сазнавање, холистички приступ, развој компетенција, метакогниције и рефлексивности... Обликовање наставе као планирање учења. Моделовање наставног процеса: улога институционалне организације, наставних програма, образовања и усавршавања наставника, стандардизације комепетенција ученика и наставника, подршке наставничким групама... Улога педагога у моделовању наставног процеса. Практична настава: Aнализа дидактичкe литературe и просветнe документацијe с обзиром на однос према проблемима сазнавања у наставном процесу. Истраживање учења и подучавања у наставној пракси. Планирање и реализација активности у сврху моделовања наставне праксе.
Циљ изучавања курса: Разумевање повезаности модела наставе са концептима учења и оспособљавање за моделовање наставне праксе у складу са савременим концептима учења.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: предавања, критичка анализа литературе и докумената, истраживања праксе, осмишњавање и реализација наставних активности
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Митровић,М., Приказивање садржаја у штампаним дидактичким материјалима и уџбеницима за децу од шест до осам година, Београд, 1994.
Митровић,М., Стандардизовање постигнућа у институционалном развијању писмености: критички осврт, Европске димензије реформе система васпитања и образовања, Нови Сад, 2007.
Morin, E., Odgoj za budućnost, Zagreb, 2002.
Радуловић,Л., Стандардизација компетенција као један од приступа професији наставник – критички осврт, Андрагогија на почетку трећег миленијума, Београд, 2006.
Роедерс, П., Интерактивна настава, ИПА, Београд, 2003.
Rychen,D., Key competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society, 2003.
Terhart,E., Metode poučavanja i učenja, Zagreb, 2001.
↑↑↑