Pedagogija

Курс:
Историја педагошких идеја (осн.)
У оквиру предмета: Историја педагошких идеја
Предавачи: др Александра Илић-Рајковићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 14.00
Садржај курса: Теоријска настава Предмет и задаци историје педагогије. Приступи проучавњу педагошке прошлости. Историја педагогије у систему педагошких дисциплина. Грчка паидеја (Софисти као учитељи, Сократ као васпитач, Платонова васпитна држава, педагошка мисао Аристотела). Васпитање у Старом Риму и педагошка схватања М. Ф. Квинтилијана. Карактер васпитања, образовања, школе и наставе у средњем веку. Педагошка мисао у доба хуманизма и ренесансе (идеје о васпитању Е. Ротердамског, Ф. Раблеа, М. Монтења и Л. Вивеса). Педагошко дело Ј. А. Коменског и настанак нововековне педагогије. Педагошка мисао Џ. Лока. Концепција природног васпитања Ж. Ж. Русоа. Морално васпитање у делу И. Канта. Васпитање ума, срца и руке Ј. Х. Песталоција. Хербартов педагошки систем. Културна педагогија, државно-грађанско васпитање и педагогија радне школе Г. Кершенштајнера. Васпитање за демократију Џ. Дјуа. Практична настава: Вежбе Развој педагошке терминологије. Од Платонове „Државе“ до „Града сунца“ – идеје о васпитању Т. Мора и Т. Кампанеле. Принципи васпитања кроз историју педагошке мисли. Концепције предшколског васпитања – педагошке идеје Ф. Фребела. Дидактички концепт Ј. Ф. Хербарта. Антрополошка педагогија К. Д. Ушинског. Педагошки рад А. С. Макаренка. Модели организације васпитно-образовног рада у духу идеја нове школе.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са историјом педагошке мисли, развијање критичког односа према историјском педагошком наслеђу и различитим теоријско-методолошким приступима у области историје педагошких идеја.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавање, дискусија, групни рад, реализација истраживачких задатака.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом (циљевима, садржајима, начином рада, литературом).
Упознавање са програмом (циљевима, садржајима, начином рада, литературом), правима и обавезама, начинима вредновања и оцењивања.

1. недеља
вежбе - Студентски рад кроз историју и рад студената у историји педагогије.
Интерпретација студентског рада (negotia scholaria) кроз историју школства и универзитета.

2. недеља
предавање - Историја педагогије у систему педагошких дисциплина.
– Предмет и задаци историје педагогије. Однос историје педагогије и других педагошких дисциплина (опште педагогије, компаративне педагогије, школске педагогије, дидактике). – Однос историје педагогије и других наука (историје, историје филозофије, историје књижевности). – Историја педагогије и историја детињства, историја педагогије и историја васпитања. Литература: – Владета Тешић: „Појам, предмет, задаци, методолошки проблеми историје педагогије“ – Општа историја педагогије (ауторизо

2. недеља
вежбе - Методологија истраживања у области историје педагогије.
– Развој историје педагогије као научне педагошке дисциплине. – Методолошки приступи у историји педагогије. – Критика извора.

3. недеља
предавање - Системи васпитања у Спарти и Атини.
– Циљеви, садржаји и методе васпитања и образовања. Литература: – Плутарх (1960): „О спартанском васпитању“, у Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 7-10. – Владета Тешић: „Спартански систем васпитања“ – Општа историја педагогије (ауторизована скрипта). – Владета Тешић: „Атински систем васпитања“ – Општа историја педагогије (ауторизована скрипта). – Вернер Јегер (1991): Паидеиа – Обликовање грчког човека, БИГЗ, Београд, стр. 53-57.

3. недеља
вежбе - Како читамо? Анализа изворног дела.
Анализа текста: Плутарх (1960): „О спартанском васпитању“, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 7-10.

4. недеља
предавање - Педагошка мисао у хеленској филозофији. Професионализација учитељског позива.
- Софисти као учитељи. Литература: – Ксенофонт (1960): „Записи о Сократу – Сократова метода“, у Збирка текстова педагошких класика, Саврмена администрација, Београд, стр. 11-13. – Владета Тешић: „Просветилачки рад софиста“ – Општа историја педагогије (ауторизована скрипта). – Владета Тешић: „Педагошки погледи Сократа“ – Општа историја педагогије (ауторизована скрипта).

4. недеља
вежбе - Сократ као васпитач
Дијалог у васпитању и образовању.

5. недеља
предавање - Платонова васпитна држава.
- Реформација старе паидеие. - Положај васпитања у савршено праведној држави. - Закони за образовање народа. Образовање владара. - Критика музичког образовања. - Васпитна вредност поезије. Литература: – Владета Тешић: „Педагошки погледи Платона“ – Општа историја педагогије (ауторизована скрипта). – Љубица Радулашки (1981): „Платоново схватање човека и васпитања“, Педагошка стварност (Нови Сад), стр. 10-21.

5. недеља
вежбе - Анализа дела (изводи): Платон, Држава.
Анализа дела (изводи): Платон, Држава. Литература: – Платон (1966): Држава, БИГЗ, Београд, књига VII, стр. 206-237.

6. недеља
предавање - Аристотелова paideia.
- Аристотел као учитељ. - Утемељење сврхе – циља васпитања. - Периодизација развоја. - Интелектуално, морално, естетско и физичко васпитање. - Изучавање слободних наука. - Анализа дела (изводи): Аристотел, Политика. Литература: – Аристотел (1984): Политика, БИГЗ, Београд, стр. 253-274. – Владета Тешић: „Педагошки погледи Аристотела“ – Општа историја педагогије (ауторизована скрипта). – Милош Ђурић (1990): „Аристотел“, у Историја хеленске етике, ЗУНС, Београд, стр. 369-384.

6. недеља
вежбе - Компаративни преглед грчке паидеје.
Компаративни преглед грчке паидеје (Софисти – Сократ – Платон – Аристотел).

7. недеља
предавање - Васпитање у Хеленизму и Старом Риму.
- Образовање као „секуларна религија“ у Хеленизму. - Породично васпитање у Римском царству. - Школство и просвета у Римском царству. Литература: – Медински, Е. Н.: Историја педагогике, стр. 50-56.

7. недеља
вежбе - Педагошка схватања М. Ф. Квинтилијана.
Анализа дела (изводи): Квинтилијан, М. Ф. Образовање говорника. Историја читања – како су читали Грци, како Римљани? Старе библиотеке. - Етимолошко порекло и развој значења неких педагошких појмова (култура, паидеја, едукација, институција, школа, професор, хуманизам, теорија, пракса ...). Литература: - Марко Фабије Квинтилијан (1960): „Образовање говорника”, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 54-65.

8. недеља
предавање - Васпитање, образовање, просвета и школство у средњем веку.
- Положај детета и карактер васпитања у средњем веку. - Однос цркве и школе у средњем веку (парохијалне, манастирске и катедралне школе) - Седам слободних вештина. - Схоластика у школи и на универзитету. - Градске (сенатске, цеховске и гилдијске) школе. - Ритерска култура и образовање. Литература: – Леон Жлебник (1962): Општа историја школства и педагошких идеја, Научна књига, Београд, стр. 33-40.

8. недеља
вежбе - Развој универзитета.
- Први универзитети, студентски живот, настава и учење.

9. недеља
предавање - Педагошка мисао у доба хуманизма и ренесансе.
- Еразмо Ротедармски и обнова хуманизма. - Педагошка мисао Франсоа Раблеа. Анализа (извода) дела: Ф. Рабле, Гаргантуа и Пантагруел. - Педагошке идеје Хуана Луиса Вивеса. Литература: – Александар Бановић (1951): „Франсоа Рабле и његов Гаргантуа“, Савремена школа (Београд), бр. 1-2, стр. 117-120. – Светозар Дунђерски (2000): „Еразмо и образовање жена“, Педагошка стварност, Нови Сад, бр. 9-10, стр, 736-747. – Франсоа Рабле (2002): Гаргантуа и Пантрагуел, Дерета, Београд, стр

9. недеља
вежбе - Педагошка мисао у доба хуманизма и ренесансе.
- Анализа дела (изводи): Мишел Монтењ, Огледи о васпитању. Литература: – Мишел Монтењ (1960): „Огледи о васпитању“, у Збирка текстова педагошких класика, Веселин Маслеша, Сарајево, 1964, стр. 84-94.
Литература: – Мишел Монтењ (1960): „Огледи о васпитању“, у Збирка текстова педагошких класика, Веселин Маслеша, Сарајево, 1964, стр. 84-94.

10. недеља
предавање - Педагошка мисао Т. Мора и Т. Кампанеле. Педагошка мисао Т. Кампанеле.
– Од Платонове васпитне државе до Града сунца. – Анализа дела (изводи): Т. Мор, Утопија; Т. Кампанела,Град сунца. Литература: – Томас Мор (1960): „Утопија“, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 95-100. – Томазо Кампанела (1960): „Град сунца“, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 101-109.

10. недеља
вежбе - Школе и образовање у време реформације и контрареформације.
Школе и образовање у време реформације и контрареформације. - Анализа извора – “Ratio studiorum et institutiones scholasticae societatis Jezu“, (Језуитски школски устав). Литература: – “Ratio studiorum et institutiones scholasticae societatis Jezu“, (Језуитски школски устав) у Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, 1960, Београд, стр. 110-114.

11. недеља
предавање - Педагошко дело Јана Амоса Коменског и настанак нововековне педагогије.
- Живот и педагошки рад Ј. А. Коменског. Литература: – Владета Тешић: „Педагошке идеје Јан Амоса Коменског“ – Општа историја педагогије (ауторизована скрипта). – Владета Шмит (1970): „Јан Амос Коменски“, Педагогија (Београд), бр. 1, стр. 5–26. – Јан Амос Коменски (2000): Велика дидактика, ЗУНС, Београд, стр. 40-108, 156-197. – Јан Амос Коменски (2000): Материнска школа, ЗУНС, Београд. – Јан Амос Коменски (1970): „Пансофијска школа“, Педагогија (Београд), стр. 237-258.

11. недеља
вежбе - Припрема за колоквијум.
- Осмишљавање оквирних тема, питања, проблема.

12. недеља
предавање - Филозофске и антрополошке основе педагогије Ј. А. Коменског.
− Схватање детета и детињства Ј. А. Коменског. Литература: – Владета Тешић: „Педагошке идеје Јан Амоса Коменског“ – Општа историја педагогије (ауторизована скрипта). – Владета Шмит (1970): „Јан Амос Коменски“, Педагогија (Београд), бр. 1, стр. 5–26. – Јан Амос Коменски (2000): Велика дидактика, ЗУНС, Београд, стр. 40-108, 156-197. – Јан Амос Коменски (2000): Материнска школа, ЗУНС, Београд. – Јан Амос Коменски (1970): „Пансофијска школа“, Педагогија (Београд), стр. 237-258.

12. недеља
вежбе - Колоквијум.

13. недеља
предавање - Ј. А. Коменски као идеолог основне школе.
- Пансофијска основа Велике дидактике. Литература: – Владета Тешић: „Педагошке идеје Јан Амоса Коменског“ – Општа историја педагогије (ауторизована скрипта). – Владета Шмит (1970): „Јан Амос Коменски“, Педагогија (Београд), бр. 1, стр. 5–26. – Јан Амос Коменски (2000): Велика дидактика, ЗУНС, Београд, стр. 40-108, 156-197. – Јан Амос Коменски (2000): Материнска школа, ЗУНС, Београд. – Јан Амос Коменски (1970): „Пансофијска школа“, Педагогија (Београд), стр. 237-258.

13. недеља
вежбе - Дидактика Ј. А. Коменског.
- Анализа изворне литературе: Ј. А. Коменски, Велика дидактика, Пансофијски списи.

14. недеља
предавање - Морлано и религијско васпитање у педагогији Ј. А. Коменског.
Литература: – Владета Тешић: „Педагошке идеје Јан Амоса Коменског“ – Општа историја педагогије (ауторизована скрипта). – Владета Шмит (1970): „Јан Амос Коменски“, Педагогија (Београд), бр. 1, стр. 5–26. – Јан Амос Коменски (2000): Велика дидактика, ЗУНС, Београд, стр. 40-108, 156-197. – Јан Амос Коменски (2000): Материнска школа, ЗУНС, Београд. – Јан Амос Коменски (1970): „Пансофијска школа“, Педагогија (Београд), стр. 237-258.

14. недеља
вежбе - Материнска школа
Комапаративна анализа Материнске школе и савременог текста о породичном васпитању намењеног широком кругу читалаца.

15. недеља
предавање - Педагошке идеје Џона Лока.
- Значај, могућности и циљ васпитања. - Васпитање и образовање џентлмена. - Физичко, морално и интелектуално васпитање. - Садржаји и методе наставног рада. - Анализа дела (изводи): Џон Лок, Мисли о васпитању. Литература: - Џон Лок (1967): Мисли о васпитању, ЗУНС, Београд, стр. 42-51, 56-60, 62-67, 68-92.

15. недеља
вежбе - Морално васпитање у делу Џона Лока.
- Анализа метода васпитања Џ. Лока (о дечјој лажи, страху, љубомори, свирепости).

16. недеља
предавање - Концепција природног васпитања Жан Жак Русоа.
- Педагошко дело и идеје Жан Жак Русоа. - Принципи слободе и природности у васпитању. - Значај, могућности, суштина, циљ васпитања. - Садржај, организација васпитања и образовања у појединим фазама развоја. Литература: – Александар Бановић (1951): „Један осврт на Руоосвог Емила”, Савремена школа (Београд), 1951, бр. 3-4, стр. 84-89. – Жан Жак Русо (1989): Емил или о васпитању, Естетика, Ваљево – Београд, стр. 11- 44, 76-82, 103-106, 121-127, 179, 171-199, 214-222, 227-229, 231-232.

16. недеља
вежбе - Интелектуално васпитање у делу Ж. Ж. Русоа.
- Учења и поучавање на различитим узрастима, наставни садржаји и методи.

17. недеља
предавање - Морално и религијско васпитање у делу Ж. Ж. Русоа.
- Принципи природности и сободе у моралном и религијском васпитању. Литература: – Александар Бановић (1951): „Један осврт на Руоосвог Емила”, Савремена школа (Београд), 1951, бр. 3-4, стр. 84-89. – Жан Жак Русо (1989): Емил или о васпитању, Естетика, Ваљево – Београд, стр. 11- 44, 76-82, 103-106, 121-127, 179, 171-199, 214-222, 227-229, 231-232.

17. недеља
вежбе - Радно и васпитање жене у делу Ж. Ж. Русоа.
– Компаративна анализа схватања о радном васпитању Ј. А. Коменског, Џ. Лока, Ж. Ж. Русоа. - Компаративна анализа схватања о васпитању девојчица Ј. А. Коменског, Џ. Лока, Ж. Ж. Русоа.

18. недеља
предавање - Педагошки програми Француске буржаоске револуције.
- Начела права, слободе и једнакости у образовању.

18. недеља
вежбе - Анализа референтних часописа из историје педагогије.
Анализа референтних часописа из историје педагогије: History of education, Padagogica Historca, History od education qortaly.

19. недеља
предавање - Педагошке идеје Јохана Хајнриха Песталоција.
- Педагошки списи и практични педагошки рад. - Однос педагошке теорије и праксе у делу Ј. Ф. Песталоција. Литература: – Јохан Хајнрих Песталоци (1960): „Вечерњи час једног насељеника“, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 266-270. – Јохан Хајнрих Песталоци (1960): „Линхард и Гертруда“, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 270-280. – Јохан Хајнрих Песталоци (1960): „Писмо једном пријатељу о боравку у Штанцу“, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 280-284. – Милорад Ванлић (1964): „Предговор“ (у књизи Како Гертруда учи своју децу), Просвета, Београд.

19. недеља
вежбе - Васпитање ума, срца у руке.
- Суштина васпитног процеса, циљ васпитања, функција и основна начела наставног рада, породично васпитање, морално-религијско васпитање. - Анализа дела (изводи). Припрема за колоквијум. - Осмишљавање оквирних тема, питања, проблема.

20. недеља
предавање - Немачка педагогија XVIII и XIX века.
- Кантова предавања из педагогије. - Идеја Bildunga у немачкој култури и педагогији. - Анализа дела (изводи): И. Кант, Васпитање деце. Литература: – Ервин Хуфнагел (2002): Филозофија педагогике, Деметра, Загреб, стр. 95-99. – Имануел Кант (1999): Васпитавање деце, Фамилет и Логос-арт, Београд, стр. 1-18. – Наташа Вујисић-Живковић (2004): „Савремена перцепција Kантове педагогије“, Педагогија (Београд), бр. 4, стр. 1-15.

20. недеља
вежбе - Колоквијум.

21. недеља
предавање - Хербатров педагошки систем.
- Хербартова педагогија (етика и психологија као темељ научне педагогике, циљ васпитања, средства васпитања, настава, васпитање у ужем смислу, хербартовска педагогика). - Хербартијанство у европској педагогији (Т. Цилер, К. Ф. Стој, В. Рајн). Литераура: – Јохан Фридрих Хербарт (1960): „Општа педагогика изведена из смера васпитања“, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 326-345. – Петар Деспотовић (19

21. недеља
вежбе - Хербартово учење о настави.
- Теорија формалних ступњева у настави. Анализа наставне јединице конципиране по теорији формалних ступњева.

22. недеља
предавање - Педагошке идеје Фридриха Фребела.
- Педагошко дело и идеје (природа васпитаника, суштина васпитног процеса, циљ васпитања). - Основни принципи педагошког рада. - Значај и улога дечје игре, дечји дарови, дечји вртови. Литература: – Зорослав Спевак (2007): „Коменски, Фребел, Монтесори – од индивидуалног ка универзалном“, Педагогија (Београд), бр. 2, стр. 175-182. – Фридрих Фребел (1960): „Васпитање човека“, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 346-354.

22. недеља
вежбе - Породично васпитање у делима педагошких класика.
- Схватање детета и детињства. - Периодизација развоја. - Припрода детета, статус и положај детета. - Васпитни поступци. - Васпитање женске деце.

23. недеља
предавање - Педагошки погледи социјалутописте Роберта Овена.
– Анализа дела (изводи): Р. Овен, „Говор становницима Њу Ленарка“. Литература: – Роберт Овен (1957): „Говор становницима Њу Ленарка“, у Нови поглед на друштво, Култура, Загреб, стр. 147-181.

23. недеља
вежбе - Припрема за испит.
Припрема за испит: осмишљавање оквирних тема, проблема и питања.

24. недеља
предавање - Антрополошка педагогија Константина Димитријевича Ушинског.
- Схватања о педагогији као науци. - Однос педагошке теорије и праксе. - Циљ васпитања. - Принципи наставног рада. Личност наставника.

24. недеља
вежбе - Анализа дела: К. Д. Ушински, Човек као предмет васпитања.
Анализа дела (изводи): К. Д. Ушински, Човек као предмет васпитања. Литераура: – Константин Димитријевић Ушински (1957): Човек као предмет васпитања, Сарајево, 13-38.

25. недеља
предавање - Педагошке идеје Георга Кершенштајнера.
- Образовање као стање и педагошки акт. - Субјекат образовања. Објекат образовања. - Принципи образовног поступка. Литература: – Александра Илић (2003): „Појам образовања у теорији Георга Кершенштајнера“, Настава и васпитање (Београд), бр. 4, стр. 464-474. – Георг Кершенштајнер (1939): Теорија образовања, Геца Кон, Београд, стр. 211-225. и 393-396.

25. недеља
вежбе - Схватање Г. Кершенштајнера о објекту образовања.
- Анализа дела (изводи): Теорија интересовања, закони развоја интересовања и њихова примена у васпитању; Функционално јединство принципа образовног поступка.

26. недеља
предавање - Васпитање за демократију Џона Дјуија.
- Васпитање за демократију (школа као социјални микрокосмос). - Педагошки кредо учитеља. - Принципи наставног рада. Литераура: – Едвард Клапаред (1920): Педагогија Џона Дјуија, Београд. – Џон Дјуи (1966): Васпитање и демократија, Обод, Цетиње, стр. 90-146.

26. недеља
вежбе - Анализа дела (изводи): Џ. Дјуи, Васпитање и демократија.
– Образовање као животна потреба. Васпитање као друштвена функција. Васпитање као усмеравање. Васпитање као растење. Припрема, развитак и формална дисциплина. Васпитање схваћено конзервативно и прогресивно. Демократско схватање васпитања. Циљеви васпитања. Природни развој и друштвена ефикасност као циљеви.

27. недеља
предавање - Модели организације васпитно-образовног рада у духу идеја нове школе.
- Радна школа, Далтон план, Винетка план, Декроли метода, Пројект метод, Манхајмски систем, Јена план, комплексна настава...

27. недеља
вежбе - Педагошка мисао Антона Семијоновича Макаренка.
- Принципи васпитног рада: принцип васпитања у колектву и за кокелктив, принцип радног васпитања. - Анализа дела (изводи): А. С. Макаренко, Изабране педагошке расправе. Литераура: – Антон Семијонович Макаренко (1975): Изабране педагошке расправе, Веселин Маслеша, Сарајево, стр. 97-134. – Антон Семијонович Макаренко (1965): Педагошка поема, ЗУНС, Београд, стр. 1-20. – Теодосић, Р. (1965): „Предговор“, у А. С. Макаренко, Педагошка поема, ЗУНС, Београд, стр. 1-20.

28. недеља
предавање - Припрема за испит.
- Осмишљавање оквирних тема, проблема, питања.

28. недеља
вежбе - Припрема за испит.
Припрема за испит. - Осмишљавање оквирних тема, проблема, питања.

29. недеља
предавање - Евалуација програма, рада наставника и студената.
- Евалуација програма, рада наставника и студената. - Презентација истраживачког (семинарског рада).

29. недеља
вежбе - Презентација истраживачког (семинарског рада).
- Презентација истраживачког (семинарског рада).

30. недеља
предавање - Презентација истраживачког (семинарског рада).

30. недеља
вежбе - Презентација истраживачког (семинарског рада).
Презентација истраживачког(семинарског рада).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Зорић, В. (2010): Лабораторијска школа Џона Дјуија, Настава и вапитање, год. 59, бр. 4, стр. 646-657.
Кант, И. (1999): Васпитање деце, Фамилист – Београд.
Коменски, Ј. А. (2000): Велика дидактика, ЗУНС, Београд.
Лок, Џ.(1967): Мисли о васпитању, ЗУНС, Београд.
Платон (1966): Држава – књига VII, БИГЗ, Београд, стр. 206-237.
Песталоци, Ј. Х. (1964): Како Гертруда учи своју децу, Просвета, Београд
Русо, Ж. Ж. (1989): Емил или о васпитању, Естетика, Ваљево – Београд.
Тешић, В. (1987): Општа историја педагогије (ауторизована скрипта).
Хербарт, Ј. Ф. (1960): „Општа педагогика изведена из смера васпитања”, у Р. Миловановић, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 326-333.
↑↑↑