Klasične nauke

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

30. недеља
предавање - Основе реторике.
I Појам реторике и њене дефиниције II Реторика и сродне дисциплине - septem artes liberales III Подела реторике на општу и посебну IV Реторика у време Прве и Друге софистике V Приручници за реторику и њихов историјат VI Однос реторике и поетике VII Однос прозе и поезије VIII Дужности беседника – officia oratoris IX Беседа и њена композиција X Припремне вежбе за беседнике – прогимназмата XI Прогимназмата и књижевни жанрови XII Нововековни приручници за реторику XIII Трагови припремних вежби за беседнике у новијем времену XIV Развој омилитике XV Реторика и епистолографија

30. недеља
вежбе - Примена реторичких принципа у усменом и писаном излагању.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Heinrich Lausberg, Handbuch der litterarischen Rhetorik, München, 1960. - Војислав Јелић, Античка и српска реторика, Београд, 2001.
- М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1997. - В. Јелић, ПРОГΥМНАΣМАТА ретора Афтонија, Београд 1997. - Н. Ристовић, Старохришћански класицизам, Београд 2005. - Rečnik književnih termina, Beograd 1992. - Војислав Јелић, Стерија и Квинтилијан, Матица српска, Нови Сад, 1988.
↑↑↑