Klasične nauke

Курс:
Упоредна историја религија (докт.)
У оквиру предмета: Упоредна историја религија
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријски део наставе: Основи компаративног приступа у изучавању традиционалних религија. Генетске и контактне везе, типолошке сличности међу религијама света. Лингвистичка палеонтологија. Религије индоевропских народа у међусобном поређењу и у контакту са неиндоевропским религијама Старог света. Практични део наставе: читање и коментарисање одабраних извора на језику оригинала и у преводу
Циљ изучавања курса: Овладавање основним корпусом знања и методологијом за упоредно изучавање традиционалних религија
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета Религије античког света и Увод у компаративну лингвистику. Способност коришћења литературе поред српског и енглеског на француском и немачком
Облици наставе: Предавања и вежбања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Јан Пухвел, Упоредна митологија, Нови Сад / Сремски Карловци 2010.
Martin L. West, Indo European Poetry and Myth, Oxford 2007.
Lindsay Jones (ed.), Encyclopedia of Religion 1–15, Thomson Gale 2005.
Општа допунска литература
Geogres Dumézil, Mythe et épopée I–III, Paris 1968–1973.
Bermard Sergent, Les Indo Europeens. Histoire, langues, mythes, Paris 1995.
Rüdiger Schmitt, Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit, Wiesbaden 1967.
Calvert Watkins, How to Kill a Dragon. Aspects of Indo European Poetics, Oxford / New York 1995.
↑↑↑