Klasične nauke

Курс:
Античко наслеђе у српској књижевности и култури (докт.)
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Гордан Маричићванредни професор
др Душан Поповићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
др Ана Петковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: У зависности од специјалистичке усмерености кандидата и теме његове будуће дисертације фокусира се на одређени теоријски или историјски феномен из вековног присуства античког наслеђа у српској књижевности и култури. Кандидат добија конкретне практичне задатке у виду реферисања о прочитаној задатој или самостално изабраној литератури.
Циљ изучавања курса: Уочавање и разумевање појава и процеса у српској књижевности и култури који су резултат утицаја античког литерарно-мислилачког предања.
Предуслови за полагање: Завршене мастер студије.
Облици наставе: Предавања и консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Н. Ристовић, Aнтичко наслеђе у књижевности, Српска енциклопедија, гл. ур. Ч. Попов / Д. Станић, Нови Сад / Београд, 2010, том I, књ. 1, 258-259.
Н. Ристовић, Српска књижевност на латинском језику, XVIII столеће, књ. VI: „Нова виђења“, ур. Н. Грдинић, Нови Сад, 2007, 40-66.
Н. Ристовић, Грчки језик и књижевност у нововековној српској просвети и култури до Вукашина Радишића, Лицеум 15: Почеци наставе грчког језика код Срба, ур. М. Стојановић, Крагујевац, 2011, 11-33.
N. Ristović, Acculturation Versus Assimilation, Encounters in Europe’s Southeast, The Eighteenth Century and the Habsburg Monarchy, International Series, vol. 5 (2012), 191-204.
M. Flašar, Antike-Rezeption und Philhellenismus in serbischen Schriftum, Die Rezeption die Antike und der Europaeischer Philhellenismus, ed. E. Konstantinou, Frankfurt a. M. etc., 1998, 53-71.
Општа допунска литература
Г. Маричић, Пољупци без броја – браник вечној ноћи: Пета Катулова песма и За старим Катулом Симе Пандуровића, Истраживања 22 (2011), 85-94
Н. Ристовић, Приручник из реторике Јована Рајића, Београд, 2013.
М. Флашар, Његош и антика, Подгорица, 1997.
М. Флашар, Студије о Стерији, Београд, 1988.
В. Јелић, Стерија и Квинтилијан, Нови Сад / Београд, 1988.
Н. Ристовић, “Класични филолози – историчари српске књижевности”, Научни састанак слависта у Вукове дане 32/2002 (Београд, 2004), 465-484.
↑↑↑