Klasične nauke

Курс:
Античка и српска књижевност (мастер)
У оквиру предмета: Античка и српска књижевност
Предавачи: др Ненад Ристовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Разматрају путеви античког књижевног наслеђа у српској књижевности. Издваја се неки нарочито значајан феномен рецепције античке књижевности, махом по књижевнотеоријским обележјима, а на коме се могу лепо видети све историјске мене у рецепцији.
Циљ изучавања курса: Упознавање веза српске књижевности са античком књижевношћу.
Предуслови за полагање: Завршене основне студије.
Облици наставе: Предавања и вежбања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ј. Деретић, ”Класична традиција у српској књижевности”, Античке студије код Срба, Посебна издања Балканолошког института САНУ 37, Београд, 1989, 13-20.
Н. Ристовић, Српска књижевност на латинском језику, XVIII столеће, Књ. VI, Друштво за проучавање XVIII века / Завод за културу Војводине, Нови Сад, 2007, 40-66.
Н. Ристовић, Aнтичко наслеђе у књижевности, Српска енциклопедија, гл. ур. Ч. Попов / Д. Станић, Нови Сад / Београд, 2010, том I, књ. 1, 258-259.
↑↑↑