Klasične nauke

Курс:
Историја античке књижевности (мастер)
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Гордан Маричићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Aутори и дела хеленске и римске књижевности, историјски контекст и теоријски аспекти античке књижевности, наука о књижевности и књижевна критика код Хелена и Римљана.
Циљ изучавања курса: Тежиште рада је на систематизовању већ стечених знања из античке књижевности и примени тих знања на поједине специфичне проблеме из књижевне теорије и историје књижевности који се у највећој мери односе на тему кандидатовог магистарског рада.
Предуслови за полагање: Завршене основне студије.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
План курса:

1. недеља
предавање - Појам епистолографије и стилистике
Упознавање студената са предметом и њиховим обавезама.

1. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

2. недеља
предавање - Дефиниције и основни појмови епистолографије и стилистике
-

2. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

3. недеља
предавање - Дефиниције и основни појмови епистолографије и стилистике
-

3. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

4. недеља
предавање - Историјат и развој епистолографије и стилистике
-

4. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

5. недеља
предавање - Историјат и развој епистолографије и стилистике
-

5. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

6. недеља
предавање - Ars dictaminis и развој епистолографије
-

6. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

7. недеља
предавање - Ars dictaminis и развој епистолографије
-

7. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

8. недеља
предавање - Ars dictaminis и развој епистолографије
-

8. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

9. недеља
предавање - Реторика и стилистика
-

9. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

10. недеља
предавање - Реторика и стилистика
-

10. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

11. недеља
предавање - Реторика и стилистика
-

11. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

12. недеља
предавање - Тропи и фигуре
-

12. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

13. недеља
предавање - Тропи и фигуре
-

13. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

14. недеља
предавање - Врсте писама
-

14. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

15. недеља
предавање - Врсте писама
-

15. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

16. недеља
предавање - Врсте писама
-

16. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

17. недеља
предавање - Приручници за епистолографију и стилистику
-

17. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

18. недеља
предавање - Приручници за епистолографију и стилистику
-

18. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

19. недеља
предавање - Учење о стилском украсу
-

19. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

20. недеља
предавање - Учење о стилском украсу
-

20. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

21. недеља
предавање - Однос прозе и поезије
-

21. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

22. недеља
предавање - Однос прозе и поезије
-

22. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

23. недеља
предавање - Оfficia oratoris и стилистика
-

23. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

24. недеља
предавање - Композиција писма
-

24. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

25. недеља
предавање - Композиција писма
-

25. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

26. недеља
предавање - Прогимназмата и писма
-

26. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

27. недеља
предавање - Однос беседе и писма
-

27. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

28. недеља
предавање - Нововековни приручници за састављање писама – епистолари
-

28. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

29. недеља
предавање - Нововековни приручници за састављање писама – епистолари
-

29. недеља
вежбе - Рад на тексту
-

30. недеља
предавање - Припрема за испит
-

30. недеља
вежбе - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1997
- М, Будимир – М. Флашар, Преглед римске књижевности: De auctoribus Romanis, Београд 1995.
- М. Н. Ђурић, Изабрана дела Милоша Н. Ђурића, том. I: Хеленска књижевност и компаратистика, Београд 1997.
Општа допунска литература
- Е. Р. Курцијус, Европска књижевност и латински средњи век, (прев. Ј. Бабић), Београд 1996.
↑↑↑