Klasične nauke

Курс:
Реторика (мастер)
У оквиру предмета: Реторика
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Душан Поповићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Историјат и теоријски аспекти античке реторике, однос грчке и римске реторике, историја српске реторике и њен однос према античкој, реторика, поетика, естетика, стилистика и књижевна критика.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним проблемима који се тичу античке реторике, њенога историјскога развоја и односа према српској реторској теорији и пракси. Однос реторике и њој сродних дисциплина. Оспособљавање студената да састављају и произносе бесед
Предуслови за полагање: Завршене основне студије
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Heinrich Lausberg, Handbuch der litterarischen Rhetorik, München, 1960.
- ПРОГΥМНАΣМАТА ретора Афтонија, предговор, превод са грчког и напомене В. Јелић, САНУ и Матица српска, Београд 1997.
Војислав Јелић, Стерија и Квинтилијан, Матица српска, Нови Сад, 1988.
KROLL, W, Rhetorik, RE, Suppl. VII, 1940, col. 1039-1138.
Бранислав Нушић, Реторика, Наука о беседништву, Београд, 1934
Општа допунска литература
- Војислав Јелић, Античка и српска реторика, Београд, 2001.
KENNEDY, A. George, Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times, London, 1980.
↑↑↑