Klasične nauke

Курс:
Историја религијa и компаративна митологија (мастер)
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: старе и традиционалне религије и митологије, извори за њих (књижевни, археолошки, етнографски), старији и новији методолошки приступи њиховом изучавању
Циљ изучавања курса: Продубљивање стечених и стицање нових знања о античким и традиционалним религијама, њиховој типологији, генези и историјском развоју; упознавање са различитим приступима изучавању мита, са тежиштем на компаративном методу
Предуслови за полагање: За студенте класичних наука - положен испит из изборног предмета Историја религија на четвртој години основних студија. Курсеви су отворени за полазнике са других одељења на разним нивоима студија
Облици наставе: посебни једносеместрални курсеви
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Jaan Puhvel, Comparative Mythology, Baltimore/London 1987
Edmunds, Lowell (ed.): Approaches to Greek Myth, Baltimore/London 1990.
W. Burkert, Greek religion, Cambridge Mass. 1985
Eliade, Mirča: Istorija verovanja i religijskih ideja I–III, Beograd.
Општа допунска литература
Kirk, G. S.: The Nature of Grek Myths, 1974.
Levi Stros, Klod: Mitologike I–III, Beograd 1980–1983
B. Malinovski, Magija, nauka i religija, Beograd 1971
G. Nagy, Greek Mythology and Poetics, Ithaca/London 1990
Ж. П. Вернан / П. Видал-Наке, Мит и трагедија у античкој Грчкој I–II, Ср. Карловци / Н. Сад 1993
G. Dumezil, Mythe et epopee I-III, Paris 1968-73
M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, Muenchen 1955
А. Лома, Димом у небо. Обред спаљивања мртвих у старим и традиционалним културама, са посебним освртом на паганске Словене, Кодови словенских култура 9, Београд 2004, 7-64.
A. Loma, Mitski koreni filozofije, Lucida Intervalla 7 (1/1999), Beograd = ibid. 25 (1/2002), 7–40
C. Watkins, How to Kill a Dragon. Aspects of Indo European Poetics, Oxford / New York 1995
Vl. Prop, Istorijski koreni bajke, Sarajevo 1990
↑↑↑