Istorija

Курс:
Методика наставе друштвено-хуманистичких наука (мастер)
Предавачи: др Марко Шуицаредовни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
др Душан Мојићванредни професор
др Исидора Јарићванредни професор
др Љиљана Раденовићванредни професор
др Јулијана Вучоредовни професор
др Оливера Дурбабаредовни професор
др Јелена Филиповићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Специфичности друштвено-хуманистичких предмета и њихов допринос учењу и развоју ученика. Циљеви и задаци наставе друштвено-хуманистичких предмета. Етички принципи наставне праксе у области друштвено-хуманистичких наука Наставни планови и програми друштвено-хуманистичких предмета. Особености програмирања и припремања за наставу друштвено-хуманистичких предмета – макропрограмирање и микропрограмирање (глобални и оперативни планови рада, писане припреме за час). Специфичност наставних принципа, објеката и средстава, наставних облика и метода у друштвено-хуманистичким предметима. Дидактички и методички захтеви за избор и примену наставних објеката и наставне технологије у реализацији друштвено-хуманистичких програмских садржаја. Мултимедијалност и значај коришћење ICT. Евиденциони поступци (појам, функција, системи). Оцењивање и тестови знања из друштвено-хуманистичких предмета. Ваннаставне активности (домаћи задаци, секције, такмичења...). Увођење методичких иновација у наставни процес.
Циљ изучавања курса: Развој компетенција наставника за планирање, организовање и реализацију наставе друштвено-хуманистичких предмета, као и за праћење и вредновање ефеката наставе и учења.
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: Усмено излагање, илустрације, индивидуални, групни и рад у пару, дискусије и дебате, радионичарски рад, видео демонстрације, посете практичара.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ћимић, М. Методика наставе социологије (скрипта)
Gvozdenović S. (2006): Metodika nastave sociologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Univerzitet Crne Gore, Podgorica.
Gvozdenović Slavka (1998): „Inovacije u nastavi filozofije i sociologije“, Luča, br. 1-2/1998, Nikšić
Плут, Д. и сар. (2001). Култура критичког мишљења. Београд: Институт за психологију, Група МОСТ, базични приручник
Ивић, И., Пешикан, А. И Антић, С: Активно учење 2.
Рајовић, В., Радуловић, Л. (200): Идеје за нови приступ образовању наставника, Настава и васпитање, 4, стр. 626-636
Перовић, М. (1995): Методика наставе историје, Београд
Делетић, З. (2005): Огледи из методике наставе историје, Ужице
↑↑↑