Istorija

Курс:
Стварање и рушење југословенске државе (мастер)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања и стручне разговоре о најзначајнијим питањима везаним за настанак и разбијање Југославије – међународним условима њеног настанка, најважнијим противницима њеног постојања, односу са балканским суседима и великим силама, унутрашњим кризама и проблемима, као и о унутрашњим и спољним околностима њеног разбијања. Практична настава: оспособљавање студентата да развијају културу стручног дијалога, анализирају историјске изворе, вреднују постојећу литературу, критички размишљају о проучаваним проблемима, указују на неистражене проблеме и самостално истражују, а сопствене истраживачке резултате саопштавају у посебним историографским радовима, пратећи модерне методолошке правце.
Циљ изучавања курса: Продубљивање и ширење знања стечених на основним академским студијама историје уз усмеравање ка самосталном критичком вредновању извора и литературе.
Предуслови за полагање: Завршене Основне академске студије историје, редовно похађање наставе и испуњавање договорених школских обавеза
Облици наставе: Предавања, вежбе, савладавање литературе, трагање за изворима, њихова анализа и поређење са постојећом литературом, индивидуалне консултације и међусобна размена научног мишљења.
План курса:

1. недеља
предавање - Југословенска идеја

1. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

2. недеља
предавање - Први светски рат -Србија као центар југословенског окупљања

2. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

3. недеља
предавање - Југословенско уједињење

3. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

4. недеља
предавање - Унутрашњи противници југословенске краљевине

4. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

5. недеља
предавање - Спољни противници југословенске краљевине

5. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

6. недеља
предавање - Криза југословенске краљевине

6. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

7. недеља
предавање - Слом југословенске краљевине

7. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

8. недеља
предавање - Верски, идеолошки и национални сукоб у Другом светском рату

8. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

9. недеља
предавање - Југославија као република -нов почетак

9. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

10. недеља
предавање - Кохезиони фактори југословенске државе и друштва

10. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

11. недеља
предавање - Југославија и свет у Хладном рату

11. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

12. недеља
предавање - Унутрашњи сукоби и противуречности

12. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

13. недеља
предавање - Троструки слом југословенске државе

13. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, 1-3, Београд 1988
Б. Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 1993. М. Бјелајац, Југословенско искуство с мултиетничком армијом, Београд, 1999.
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, I, Београд 1988. М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, Београд 1989.
↑↑↑