Istorija

Курс:
Венеција и југоисточна Европа у средњем веку (мастер)
Предавачи: др Небојша Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На предавањима полазници ће бити подробно упознати са историјатом Венеције као специфичном политичком и привредном појавом у средњовековној Европи, а онда и са експанзијом њене улоге и утицаја у југоисточној Европи. Посебна пажња биће посвећена њеној интеракцији са домаћим чиниоцима, пре свега Византијским царством и Србијом, али и њеном ривалству са Ђеновом и начину на који се суочила са турском најездом. На вежбама, кључни догађаји и процеси представљени на предавањима биће подробније упознати и сагледани на основу извора, уз максимално коришћење могућности за дубинску анализу које пружа обиље сачуваног изворног материјала у виду службених списа венецијанских власти.
Циљ изучавања курса: Продубљивање знања о особеној улози коју је током средњег века на простору југоисточне Европе имала Венеција, као особени политички, војни, привредни и културни чинилац чија је делатност нарочито добро покривена прворазредним изворним материјалом.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
K. Bek, Istorija Venecije, Beograd 1998.
Р. Ћук, Србија и Венеција у 13. и 14. веку, Београд 1986.
Општа допунска литература
G. M. Thomas, Diplomatarium Veneto-Levantinum : sive Acta et Diplomata res Venetas Graecas atque Levantis illustrantia. 1-2, New York s.a.
G. Benvenuti, Le repubbliche marinare, Roma 1989.
D. Nicol, Byzantium and Venice: A Study in Diplomatic and Cultural Relations, Cambridge 1992.
F. Thiriet, La Romanie vénitienne au Moyen Age : le développement et l’exploitation du domaine colonial vénitien (XIIe-XVe siècles), Paris 1959.
F. Thiriet, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie. T. 1–3, Paris 1959–1965.
↑↑↑