Istorija

Курс:
Римска војска и лимес на Дунаву (докт.)
Предавачи: др Светлана Ломаванредни професор
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Студенти ће се, на основу епиграфских и нумизматичких извора, упознати са историјом римских војних јединица дуж дунавског лимеса. У оквиру предмета ће изучавати разноврсна питања везана за распоред и покрете легија и помоћних јединица у подунавским провинцијама (Реција, Норик, Панонија, Мезија, Дакија). Пажња ће бити усмерена и на провинцијске флоте, као и нумере.
Циљ изучавања курса: Стицање потребних знања o римској војсци на дунавском лимесу.
Предуслови за полагање: Нема предвиђених услова.
Облици наставе: Предавања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. Alföldy, Noricum, London–Boston 1974.
A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia, London 1974.
E. Ritterling, Legio, RE XII, 1924, 1186–1829.
W. Wagner, Die Dislokation der römischen Auxiliarformationen in den Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien und Dakien, von Augustus bis Gallienus, Berlin 1938.
Општа допунска литература
J. Beneš, Auxilia Romana in Moesia atque in Dacia. Zu den Fragen des römischen Verteidgungssystems im Unteren Donauraum und in den angrenzenden Gebieten, Praha 1978.
Les légions de Rome sous le Haut-empire, Actes du Congrès de Lyon (17-19 septembre 1998), ed. Y. Le Bohec, Lyon 2000.
B. Lőrincz, Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit. Teil I: Die Inschriften, Wien 2001.
M. Mirković, Rimski gradovi na Dunavu u Gornjoj Meziji, Beograd 1968.
↑↑↑