Istorija

Курс:
Популарна култура у 20. веку (докт.)
У оквиру предмета: Популарна култура у 20. веку
Предавачи: др Радина Вучетићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теријски део: На курсу ће се истраживати, анализирати и промишљати главни правци популарне културе у 20. веку, кроз најпопуларније културне форме (филм, радио, телевизија, популарна музика, бестселери, спорт, мода...). Обзиром да је 20. век био „амерички 20. век“, и да су главни културни утицаји, нарочито када је популарна култура у питању, у овом веку долазили из Америке, акценат ће бити на америчкој популарној култури. Практични део: Теме у оквиру курса ће бити обрађене мултидисциплинарно, кроз рад на различитим врстама историјских извора (филм, књижевност, сликарство, музика...), комбинованих са теоријском литературом.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са главним правцима популарне културе у 20. веку; критичко и аналитичко промишљање начина на које је популарна култура утицала на друштво и мењала га током 20. века.
Предуслови за полагање: Курс је намењен студентима докторских студија уписаним на Одељење за историју, или докторских студија других одељења Филозофског факултета, у договору с предавачем. Знање енглеског језика.
Облици наставе: Предавања (историографско-теоријска обрада теме уз power point презентације), вежбе (активно учешће студената, анализа историјских извора, дискусије), консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dž. Fisk, Popularna kultura, Beograd: Clio 2001.
J. Đorđević (ur.), Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik 2008, 317-424.
Општа допунска литература
K. Bigsbi (ur.), Moderna američka kultura, Podgorica 2009.
C. Gair, The American Counterculture, Edinburgh University Press: 2007.
V. De Grazia, Irresistible Empire: America’s Advance through the Twentieth Century Europe, Cambridge MA-London: The Belknap Press of Harvard University Press 2005.
A. Marwick, The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy ant the United States, c.1958-c.1974, Oxford University Press, Oxford-New York 1998.
K. Maze, Bezgranična zabava. Masovna kultura 1850-1970, Beograd 2008.
K. Sen-Žan-Polen, Kontrakultura. Sjedinjene američke države, šezdesete godine: rađanje novih utopija, Beograd 1999.
S. Čupić, Građanski modernizam i popularna kultura: epizode modnog, pomodnog i modernog : (1918-1941), Novi Sad 2001.
Z. Janjetović, Od Internacionale do komercijale: popularna kultura u Jugoslaviji 1945-1991, Beograd 2011.
R. Vučetić, Koka-kola socijalizam. Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka, Beograd 2012.
↑↑↑