Istorija

Курс:
Историја модерног европског образовања (осн.)
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава :Просвећеност, романтизам и положај детета. Доба револуције-образовање раног 19.века.Образовање и стварање државе - Српска револуција. Образовање у Европи у другој половини 19.века.Модерниѕација образовања у Краљевини Србији крајем 19.века.Прогресивно образовање. Институције за образовање ратне сирочади у другој половини 19.века. Улога и место религије у школском васпитању.Образовање у Европи почетком 20.века. Практична настава : Посета Педагошком музеју и разгледање сталне изложбе.Рад са грађом, методолошка припрема за израду семинарског рада (коришћење библиотечког фонда).
Циљ изучавања курса: Проблему модерног образовања приступа се на основу новог теоријског модела истраживања као специфичној културолошкој идеји.Студенти се оспособљавају за стицање теоријских и методолошких знања и вештина неопходних за интердисциплинарну анализу образов
Предуслови за полагање: Положени испити из претходне године студија према програмима одељења ФФ.
Облици наставе: Настава обухвата предавања,вежбе (дискусија и презентација рада)и индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање студената са програмом рада (предавања и вежбе)

2. недеља
предавање - Просвећеност, романтизам и положај детета.

2. недеља
вежбе - Образовне институције у доба просветитељства

3. недеља
предавање - Доба револуције-образовање раног 19.века.

3. недеља
вежбе - Друштвена мисао (доброчинство као идеја, наука)

4. недеља
предавање - Образовање и стварање државе - Српска револуција.

4. недеља
вежбе - Велика школа - зачетак универзитетског образовања у Србији

5. недеља
предавање - Образовање у Европи у другој половини 19.века.

5. недеља
вежбе - Образовање у западној Европи

6. недеља
предавање - Образовање у Кнежевини Србији

6. недеља
вежбе - Ђачко одевање у Србији у 19.веку

7. недеља
предавање - Средњошколско и стручно образовање у Кнежевини Србији

7. недеља
вежбе - Гимназија као елитна школа

8. недеља
предавање - Лицеј као високошколска установа

8. недеља
вежбе - Настава на Лицеју

9. недеља
предавање - У предвојрју универзитета - Велика школа (1863-1905)

9. недеља
вежбе - Филозофски факултет Велике школе

10. недеља
предавање - Прогресивно образовање (од идеје до покрета)

10. недеља
вежбе - Прогресивизам у Европи - Марија Монтезори

11. недеља
предавање - Образовање у САД

11. недеља
вежбе - Јавно школство у САД

12. недеља
предавање - Модернизација образовања у Краљевини Србији крајем 19.века

12. недеља
вежбе - Образовање женске деце- од Више женске школе до универзитета

13. недеља
предавање - Образовање у Европи почетком 20.века.

13. недеља
вежбе - Образовање у западној Европи

14. недеља
предавање - Европски утицаји на развој образовања у Краљевини Србији

15. недеља
предавање - Посета Педагошком музеју

15. недеља
вежбе - Припрема за полагање испита
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J.Bowen (1981),History of Western Education, Vol.3, Methuen&Co.Ltd,London
A.Ђуровић,Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905-1914,Историјски институт,Београд 2004.
Djurovic, Arsen,Matthes, Eva, : Freund-und Feindbilder in Schulbüchern,Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2010.
A.Ђуровић,Светомир Николајевић- ректор Велике школе и председник Друштва ’’Свети Сава, ’’ Братство, IX, Друштво ’’Свети Сава ’’, Београд 2005, 23 – 38.
А.Ђуровић,Енглески завод за српску сирочад, у : Годишњак за друштвену историју, VI, 3, Београд, 1999, стр.171-176.
А.Ђуровић, Др Драгутин Мијушковић- скица за портрет професора и хуманисте, Братство, 10, Друштво Св.Сава, Београд 2007, с.34-51.
A.Ђуровић, Образовање у Португалу у 19. веку, Братство,13, Друштво''Свети Сава'', Београд 2009,289-301.
Општа допунска литература
H.Cunningham,M.Morpurgo,The Invention of Childhood,BBC Books,London 2006.
E.Matthes,C.Heinze,Umriß pädagogischer Vorlesungen,Wissenschaftliche Buchgesellschaft,Darmstadt 2003.
↑↑↑