Filozofija

Курс:
Квајнова филозофија (осн.)
У оквиру предмета: Квајнова филозофија
Предавачи: др Живан Лазовићредовни професор
др Машан Богдановскиванредни професор
др Александра Зорићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс обухвата следеће теме: Квајнова натуралистичка и кохернтистичка епистемологија, холизам, принцип неодређености превода, принцип недокучивости референције, језик, мишљење и стварност - онтолошке обавезе. На вежбама се анализирају и критички разматрају изворни Квајнови текстови, уз ослањање на најважније коментаре и узимање у обзир релевантних традиционалних и савремених приступа наведеним темама.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним темама из филозофије В. В. Квајна, једног од најзначајнијих савремених филозофа.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Настава се изводи кроз предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Kvajn, Ontološka relativnost; Kvajn, Word and Object; Arrington, Glock, eds., Wittgenstein and Quine; Lazović, "Empirizam, semantika i ontologija u filozofiji V. Kvajna"
↑↑↑