Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2014)
Курс:
Филозофска становишта (мастер)
У оквиру предмета: Филозофска становишта
Предавачи: др Миланко Говедарицаванредни професор
др Андреј Јандрићдоцент
Број бодова: 10.00
изборни предмет
Садржај предмета: Тематски посматрано, курс треба да студенте упути у известан број најважнијих становишта у филозофији 20. века, која су, од случаја до случаја, обликована или унутар једног или унутар различитих филозофских праваца. Ова становишта су, по правилу, дефинисана с обзиром на један или више сродних филозофскох проблема. То значи да ће се ови проблеми обрађивати унутар курса, али ће акценат бити на начину формулисања и врсти одговора унутар тематски изабраног становишта. У неким случајевима, становишта ће бити дефинисана као супротстављени парови, што ће омогућити равноправни баланс pro et contra аргумената. У намери да покријемо више праваца и да студентима омогућимо што дубљи увид у одговарајућа становишта, одлучили смо да предавања држе, већ зависно од правца унутар којег је становиште дефинисано, три наставника: проф. др Милош Арсенијевић и проф. др Миланко Говедарица и доц. др Андреј Јандрић.
Циљ изучавања предмета: Циљ курса је да студент, после четворогодишњег историјског прегледа филозофских праваца, проблема и становишта, стекне продубљено знање, како о изабраним становиштима филозофије 20. века, тако и о разлозома који су водили њиховом формирању и методама
Предуслови за полагање: Два су предуслова за похађање курса: 1. Завршене четворогодишње студије филозофије с просечном оценом 8 или више од 8. 2. Могућност читања стручне литературе на бар једном страном језику.
Облици наставе: Главни облик наставе ће представљати предавања проф. Арсенијевића, проф. Говедарице и доц. Јандрића(2+2 часа недељно), уз индивидуална или групна вежбања.
План курса:
1. недеља
предавање - Редукционизам -- емергентизам (Милош Арсенијевић)
Редукционизам (прво од два супротстављена становишта)
2. недеља
предавање - Редукционозам -- емергентизам (Милош Арсенијевић)
Емергентизам (друго од два супротставлјена становишта))
3. недеља
предавање - Поинтилизам -- интервализам (Милош Арсенијевић)
Поинтилизам (прво од два супротстављена становишта
4. недеља
предавање - Поинтилизам -- интервализам (Милош Арсенијевић)
Интервализам (друго од два супротставлљена становишта)
5. недеља
предавање - Темпорализам -- атемпорализам (Милош Арсенијевић)
Темпорализам (прво од два супротставлјена становишта)
6. недеља
предавање - Темпорализам -- атемпорализам (Милош Арсенијевић)
Атемпорализам (друго од два супротстављена становишта)
7. недеља
предавање - Нередуктивни материјализам - први део (Миланко Говедарица)
Стари и нови материјализам
8. недеља
предавање - Нередуктивни материјализам - други део (Миланко Говедарица)
Аутономија менталистичке дескрипције
9. недеља
предавање - Ирационализам - први део (Миланко Говедарица)
Логоцентризам и волунтаризам
10. недеља
предавање - Ирационализам - други део (Миланко Говедарица)
Иманентна рационалност
11. недеља
предавање - Персонализам - први део (Миланко Говедарица)
Личност као највиши ниво бића
12. недеља
предавање - Персонализам - други део (Миланко Говедарица)
Интерперсонална комуникација
13. недеља
предавање - Рекапитулација (Милош Арсенијевић и Миланко Говедарица)
Дискусија са студентима о свим становиштима о којима је било реч.
Литература и извори података: ***
Општа обавезна литература
Arsenijevic Milos, Vreмe i vremena, Beograd, 2003.
R.Rorty, "Non-reductive physicalism", Objectivity, Relativism and Truth, Cambridge, 1991, pp.113-125.
М.Говедарица, Филозофска анализа ирационалности, Панчево, 2006, први и други део књиге
М.Шелер, Положај човека у космосу, Сарајево, 1960.
Emergengence or Reduction? (eds. A. Beckrmann, H. Flohr, Jaegon Kim), Walter de Gruyter, 1992
Mellor, D.H. Real Time, Cambridge 1981
Д. Дејвидсон, Парадокси ирационалности, у: Филозофско читање Фројда (прие. О. Савић), Београд 1988. (стр. 141-160)
↑↑↑