Etnologija i antropologija

Курс:
Политичка антропологија (осн.)
У оквиру предмета: Политичка антропологија
Предавачи: др Слободан Наумовићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У оквиру прве садржајне целине теоријска настава обухвата: Место пол. антр. у систему наука о политици; Политичке системе прединдустријских друштава; Развој државе; Сегментарну племенску организацију и политички значај територије; Друштвену стратификацију, сродство, род и моћ; Моћ обреда и драматургију моћи; Политичке савезе и рат у племенским друштвима. Практична настава кроз радионице обухвата: Откриће новог света и почетке колонијализма; Оријентализам и национализам; Постколонијализам и логику културне обнове. У оквиру друге тематске целине, теоријска настава обухвата: Преиспитивање модерне државе; Владе, системе и режиме; Политичке идеологије; Политичке културе и традиције; Ратове око културе; Политичку комуникацију; Друштвено памћење и заборав; Савремене политичке митове; Политичку симболику и политичке ритуале. Практична настава кроз радионице обухвата: Проблеме демократске транзиције и консолидације; Политичку промену у светлу свакодневице; Европске интеграције.
Циљ изучавања курса: Од студената се очекује да усвоје савремено виђење политичке антропологије, које доприноси уравнотеженијем разумевању динамике политичког живота у условима транзиције, глобализације, растакања државног суверенитета и наднационалних интеграција.
Предуслови за полагање: Студенти морају да имају испуњене услове за упис те године.
Облици наставе: Настава се остварује кроз предавања, вежбе, студентске радионице и приказивање различитих врста визуелних материјала.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод: опис програма и начина рада

2. недеља
предавање - Политичка антропологија у систему наука о политици и кратка историја дисциплине
Прочитати: Ž. Balandije: “Područje političkog”, у: исти, Politička antropologija, XX Vek, Beograd, 1997, 41-75. J.Gledhill: “Locating the political: a political anthropology for today”, у: исти, Power and its Disguises. Anthropological Perspectives on Politics, London, 2000, 1-22. T. Luelen: “Razvoj političke antropologije”, у: исти, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 11-22. Ž. Balandije: “Razvoj političke antropologije ”, у: исти, Politička antropologija, XX Vek, Beograd, 1997, 17-40.
Литература: T. Luelen: “Razvoj političke antropologije”, у: исти, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 11-22. Ž. Balandije: “Razvoj političke antropologije ”, у: исти, Politička antropologija, XX Vek, Beograd, 1997, 17-40. Ž. Balandije: “Područje političkog”, у: исти, Politička antropologija, XX Vek, Beograd, 1997, 41-75.

3. недеља
предавање - Прединдустријски политички системи: скупине, племена, поглавиштва и државе
Прочитати: T. Luelen: “Vrste predindustrijskih političkih sistema”, у: исти, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 23-43. Додатна литература: J. Gledhill: “The origins and limits of coercive power: the anthropology of stateless societies”, у: исти, Power and its Disguises. Anthropological Perspectives on Politics, London, 2000, 23-44. M. Salins: Prvobitno društvo blagostanja. Esej o ekonomiji lovaca-sakupljača 1968/1972, Porodična biblioteka br. 3, anarhija/blok 45, Beograd, Drugo izdanje, 2004 (2003).
Литература: T. Luelen: “Vrste predindustrijskih političkih sistema”, у: исти, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 23-43. Додатна литература: J. Gledhill: “The origins and limits of coercive power: the anthropology of stateless societies”, у: исти, Power and its Disguises. Anthropological Perspectives on Politics, London, 2000, 23-44. M. Salins: Prvobitno društvo blagostanja. Esej o ekonomiji lovaca-sakupljača 1968/1972, Porodična biblioteka br. 3, anarhija/blok 45, Beograd, Drugo izdanje, 2004 (2003).

4. недеља
предавање - Сегментарна племенска организација и политички значај сродства
Прочитати: G. Balandier: “Srodstvo i vlast”, у: исти, Politička antropologija, XX Vek, Beograd, 1997, 77-110. E.E. Evans-Pričard: “Nuersko političko uređenje”, у: исти, Socijalna antropologija, Prosveta, Beograd, 307-383. Додатна литература: R. W. Nicholas: “Segmentary Factional Political Systems”, у: M. J. Swartz, V.W. Turner and A. Tuden (eds.), Political Anthropology, Aldine Publishing Group, Chicago, 1966, 49-59. S. E. Hutchinson: “Nuer Ethnicity Militarised”, у: J. Vincent (ed.), The Anthropology of Politics, 39-52.
Литература: G. Balandier: “Srodstvo i vlast”, у: исти, Politička antropologija, XX Vek, Beograd, 1997, 77-110. E.E. Evans-Pričard: “Nuersko političko uređenje”, у: исти, Socijalna antropologija, Prosveta, Beograd, 307-383. Додатна литература: R. W. Nicholas: “Segmentary Factional Political Systems”, у: M. J. Swartz, V.W. Turner and A. Tuden (eds.), Political Anthropology, Aldine Publishing Group, Chicago, 1966, 49-59. S. E. Hutchinson: “Nuer Ethnicity Militarised”, у: J. Vincent (ed.), The Anthropology of Politics, 39-52.

5. недеља
предавање - Политички савези, сукоби и рат у прединдустријским друштвима
Прочитати: N. Šanon: “Politički savezi, trgovina i gozbe” и “Ratovanje Janomame”, у: исти, Janomame. Okrutni narod, Svetovi, Novi Sad, 1992, 171-233. Додатна литература: P. Klastr: “Arheologija nasilja: rat primitivnih društava”, у: Č. Čupić (ur.), Politička antopologija. Hrestomatija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2002, 176-204. P. Klastr: Društvo protiv države. Vlast u primitivnom duštvu. Eseji iz političke antropologije, Porodična biblioteka br. 2, drugo izdanje, anarhija/blok 45, Beograd, 2004 (prvo izdanje 2002). R. B. Ferguson: “Materialist, cultural and biological theories on why the Yanomami make war”, Anthropological Theory, Vol. 1 (1), March 2001, 99-116.

6. недеља
предавање - Моћ рода и род моћи: политички аспекти мушкости и женскости
Прочитати: T. Luelen: “Žene i moć”, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 104-120. Додатна литература: Z. Ivanović: “Pogovor”, у: Ž. Papić, ur., Antropologija žene, Drugo izdanje, Biblioteka XX vek, Beograd, 2003. Z. Ivanović, P. Šarčević: Uvod - o statusu tela u antropologiji. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Br. 105/106, (2003), 9-24.

7. недеља
предавање - Митови, симболи, ритуали: религија у политици
Прочитати: T. Luelen: “Religija u politici”, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 62-71. G. Balandier: “Religija i vlast”, у: исти, Politička antropologija, XX Vek, Beograd, 1997, 137-166. Додатна литература: В. Тарнер: “Друштвене драме и обредне метафоре”, Градина 5-6, 1983, 24-50. D. I. Kercer: “Moć obreda” и “Obredi moći”, у: Č. Čupić (ur.), Politička antopologija. Hrestomatija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2002, 325-344, 345-358. A. Cohen: “Political man-symbolist man” и “Symbolic strategies in group organization”, у: исти, Two-Dimensional Man. An Essay on the anthropology of power and symbolism in complex society, Routledge & Kegan Paul, London, 1974, 48-64, 65-89. A. Cohen: “Introduction: The Power Mystique” и “Conclusion: Universalism and Particularism in Elite Organization”, у: исти, The Politics of Elite Culture. Explorations in the Dramturgy of Power in a Modern African Society, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/London, 1981, 1-16, 216-237. V. Turner: “Symbols in African Ritual”, у: J. L. Dolgin, D.S. Kemnitzer, and D.M. Schneider (eds.), Symbolic Anthropology. A Reader in the Study of Symbols and Meanings, Columbia University Press, New York, 1977, 183-194. P. Skalnik: “Religious Aspects of Leadership as Seen by Political Anthropology”, у: T. Bubík, Henryk Hoffmann (ур.), Náboženství a politika, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, 217-231.

8. недеља
предавање - Од традиционалних држава ка разумевању дискурзивне праксе у модерним државама
Прочитати: Ž. Balandije: “Vidovi tradicionalne države”, у: исти, Politička antropologija, XX Vek, Beograd, 1997, 167-209. T. Luelen: “Razvoj države”, у: исти, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 44-61. E. Smit: “Zlatno doba i nacionalni preporod”, R.e.č., 93-110. Додатна литература: С. Наумовић: “Устај сељо, устај роде: Симболика сељаштва и политичка комуникација у новијој историји Србије”, Годишњак за друштвену историју, Година II, Свеска 1, 1995, 39-63. Д. Стојановић: “Симболи и кључне речи у дискурсу политичких странака у Србији почетком 20. века”, Годишњак за друштвену историју 1-3, 2002, 29-50.

9. недеља
предавање - Развој светског система, рани и развијени колонијализам и постколонијализам
Прочитати: T. Luelen: “Antropologija u svetskom sistemu”, у: исти, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 122-135. J.Đorđević: “Postkolonijalna teorija diskursa”, Godišnjak FPN, 2008, Vol. 2, Br. 2, 29-45. Додатна литература: J. Gledhill: “The political anthropology of colonialism: a study of domination and resistance”, у: исти, Power and its Disguises. Anthropological Perspectives on Politics, London, 2000, 67-91. А. Захаријевић и П. Шарчевић, “Појмовник постколонијалне теорије”, Теме 4, Ниш, 2005, 481-547. P. Pels: “The Anthropology of Colonialism: Culture, History and the Emergence of Western Governmentality”, Annual Review of Anthroppology, Vol. 26 (1997), 163-183. J. Nash: “Ethnographic Aspects of the World Capitalist System”, Annual Review of Anthropology, Vol. 10 (1981), 393-423. G. E. Marcus: Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography, Annual Review of Anthropology, Vol. 24 (1995), 95-117.

10. недеља
предавање - Модерност, пост-модерност и глобализација: судбина савремене националне државе
Прочитати: T. Luelen: “Politika u industrijskom društvu”, у: Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 146-157. K. Neš: “Politika u malom svetu. Globalizacija i izmenjen položaj suverene nacionalne države”, у: иста, Savremena politička sociologija. Globalizacija, politika i moć, Službeni glasnik, Beograd, 2006, 59-115. Додатна литература: R. Brubejker: “Nacionalizam u novom kontekstu: Fenomen nacionalnog i nacionalno pitanje u novoj Evropi”, Reč, 72/18, decembar 2003, 283-336. E. Dunn: “Postsocialist spores: Disease, bodies, and the state in the Republic of Georgia”, American Ethnologist, Vol. 35, Issue 2, May 2008, 243-258.

11. недеља
предавање - Процеси демократизације и постсоцијалистичка транзиција
Прочитати: H. Linc, A. Stepan: “Predgovor”, “Demokratija i njene arene”, “Postkomunistička Evropa: zaključna uporedna razmišljanja”, у: исти, Demokratska tranzicija i konsolidacija, Filip Višnjić, Beograd, 1998, 5-15, 15-30, 546-577. K. Neš: “Demokratija i demokratizacija”, у: иста, Savremena politička sociologija. Globalizacija, politika i moć, Službeni glasnik, Beograd, 2006, 245-307. Додатна литература: K. Verdery: “Theorizing Socialism: A Prologue to the ‘Transition’”, J. Vincent, ed., The Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2002, 366-386. R. Ivanova: “Put ka demokratiji: prostorne dimenzije masovnih političkih protesta”, у: иста, Zbogom dinosaurusi, dobrodošli krokodili, XX vek, Beograd, 2000, 17-37. K. Verdery: “Introduction: Corpses on the Move”, “One: Dead Bodies Animate the Study of Politics”, “Three: Giving Proper Burial, Reconfiguring Space and Time”, у: иста, The Political Lives of Dead Bodies. Reburial and Postsocialist Change, New York, 1999, 1-53, 95-127. I. Berend: “Ekonomski pad – politički izazov – rastući nacionalizam”, Centralna i istočna Evropa 1944-1993. Iz periferije zaobilaznim putem nazad u periferiju, CID, Podgorica, 2001, 391-432. J. Elster, C. Offe, U.K. Preuss, et.al., “Introduction: agenda, agency, and the aims of Central East European transitions”, у: исти, Institutional Design in Post-communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, 1-35. C. Offe: “Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe”, у: исти, Varieties of Transition. The East European and East German Experience, Polity Press, Cambridge, 1996, 29-49.

12. недеља
предавање - Политизација савременог друштва: друштвени покрети и културна политика
Прочитати: K. Neš: Politizacija društva: društveni pokreti i kulturna politika, у: иста, Savremena politička sociologija. Globalizacija, politika i moć, Službeni glasnik, Beograd, 2006, 117-176. S. Naumović: “Otpor! kao postmoderni Faust: društveni pokret novog tipa, tradicija prosvećenog reformizma i izborna revolucija u Srbiji”, Filozofija i društvo 3, 2006, 147-194. S. Naumović: “Da li je Faust bio Otporaš?... ”, Filozofija i društvo 3, 2007, 117-145. Додатна литература: J. Gledhill: “Society against the modern state? The politics of social movements”, у: исти, Power and its Disguises. Anthropological Perspectives on Politics, Pluto Press, London, Ann Arbor, MI, 2000 (1994), 184-213. D. A. Snow, S. A. Soule and H. Kriesi: “Mapping the Terrain”, у: D. A. Snow, S. A. Soule and H. Kriesi, eds., The Blackwell Companion to Social Movements, Blackwell Publishing, 2004, 3-16. R. Gibb: “Towards an Anthropology of Social Movements”, Journal des anthropologues, 85-86, 2001, 233-253. M. Marx Ferree and C. McClurg Mueller: “Feminism and the Women’s Movement: A Global Perspective”, у: D. A. Snow, S. A. Soule and H. Kriesi, eds., The Blackwell Companion to Social Movements, Blackwell Publishing, 2004, 576-607. V. Taylor and N. Van Dyke: “Get Up, Stand Up: Tactical Repertoires of Social Movements”, у: D. A. Snow, S. A. Soule and H. Kriesi, eds., The Blackwell Companion to Social Movements, Blackwell Publishing, 2004, 262-293. J. Earl: “The Cultural Consequences of Social Movements”, у: D. A. Snow, S. A. Soule and H. Kriesi, eds., The Blackwell Companion to Social Movements, Blackwell Publishing, 2004, 508-530.

13. недеља
предавање - Универзализам, људска права и облици њиховог оспоравања
Прочитати: K. Neš: “Osporavanje prava: osporavanje univerzalizma”, у: иста, Savremena politička sociologija. Globalizacija, politika i moć, Službeni glasnik, Beograd, 2006, 177-244. Додатна литература: R. Hayden: “Biased “Justice”: Humanrightsism and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, Cleveland State Law Review, Vol. 47, No. 4,1999, 549-575. E. Messer: “Anthropology and Human Rights”, Annual Review of Anthropology, 22, 1993, 221-49. C. J. Walley: “Searching for “Voices”: Feminism, Anthropology, and the Global Debate over Female Genital Operations”, Cultural Anthropology, 12 (3), 1997, 405-438. Ljudska prava u Srbiji 2010. Pravo, praksa i međunarodni standardi ljudskih prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2011.

14. недеља
предавање - Постнационална констелација, европске интеграције и обнова глобалних империја
Прочитати: J. Habermas: “Postnacionalna konstelacija i budućnost demokratije”, Postnacionalna konstelacija. Politički eseji, Otkrovenje, Beograd, 2002, 63-115. Додатна литература: B. K. Gills: “Empire versus Cosmopolis: The Clash of Globalisations”, Globalizations, Vol. 2, No. 1, May 2005, 5-13. H.-J. Bush: “Postnational constellation and political identity”, http://www.sfi-frankfurt.de/fileadmin/redakteure/pdf/03_Mitarbeiter_PDFs/03_Busch_Manuskripte/Busch_Dublin-1_Postnational-2009.pdf I. Bellier, T.M. Wilson: “Building, Imagining and Experiencing Europe: Institutions and Identities in the European Union”, у: I. Bellier, T.M. Wilson, eds., An Anthropology of the European Union. Building, Imagining and Experiencing the New Europe, Berg, Oxford and New York, 2000, 1-27. C. Hillion: “The Creeping Nationalisation of the EU Enlargement Policy”, SIEPS Report No. 6, November 2010. http://www.wider-europe.org/sites/default/files/attachments/events/SIEPS%20report.pdf H. Hofbauer: “Priprema Istočne Evrope za ulogu periferije EU”, “Srbija u čekaonici EU”, у: исти, Proširenje EU na Istok. Od Drang nach Osten do periferije EU integracije, FilipVišnjić, Beograd, 2004, 227-249, 263-273. V. Vajdenfeld, V. Vesels, ur., Evropa od A do Š. Priručnik za evropsku integraciju, BPB, Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2003.

15. недеља
предавање - Завршна разматрања, закључак, студентска евалуација рада
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. Abeles, Antropologija države, XX vek, Beograd, 2001.
Ž. Balandije, Politička antropologija, XX vek, Beograd, 1997.
E. Hejvud, Politika, Clio, Beograd, 2004.
T. Luelen, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001.
Č. Čupić (ur.), Politička antropologija. Hrestomatija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2002.
J. Vincent, Anthropology and Politics: Visions, Traditions, and Trends, University of Arizona Press, 1994.
С. Наумовић: “Устај сељо, устај роде: Симболика сељаштва и политичка комуникација у новијој историји Србије”, Годишњак за друштвену историју, Година II, Свеска 1, 1995, 39-63.
S. Naumović: “Instrumentalised Tradition: Traditionalist Rhetoric, Nationalism and Political Transition in Serbia, 1987-1990”, у: Miroslav Jovanović, Karl Kaser, Slobodan Naumović (Eds.
Општа допунска литература
C. Offe: “Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe”, у: исти, Varieties of Transition. The East European and East German Experience, Cambr
H. Linc, A. Stepan: “Predgovor”, “Demokratija i njene arene”, “Postkomunistička Evropa: zaključna uporedna razmišljanja”, у: исти, Demokratska tranzicija i konsolidacija, Filip Viš
L. Holy: “Self-stereotypes and national traditions”, The Little Czech and the Great Czech Nation. National identity and the post-communist social transformation, Cambridge University Press, Cambridge
J. Friedman: “Transnationalisation, Socio-Political Disorder, and Ethnification as Expressions of Declining Global Hegemony”, J. Vincent, ed., The Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2002,
G. Đerić, “Kolektivno predstavljanje u diskursima nacionalizma i kosmopolitizma”, у: иста, Pr(a)vo lice množine. Kolektivno samopoimanje i predstavljanje: mitovi, karakteri, mentalne ma
E.E. Evans-Pričard: “Nuersko političko uređenje”, у: исти, Socijalna antropologija, Prosveta, Beograd, 307-383.
В. Тарнер: “Друштвене драме и обредне метафоре”, Градина 5-6, 1983, 24-50.
J. Đorđević, Političke svetkovine i rituali, Dosije/Signature, Beograd, 1997.
G. Olmond: “Političko istraživanje kulture – osvrt i prikaz”, Treći program, Leto-jesen, 1990, 63-75.
K. Đordano: “Prošlost u sadašnjosti. Politika vremena u evropskim društvima” и “Mobilisana istorija u mediteranskim društvima”, у: исти, Ogledi o interkulturnoj komunikaciji,
M. Matić: “Mit (politički) ”, у: M. Matić (gl. red.), Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, 673-684.
H. Hofbauer: “Priprema Istočne Evrope za ulogu periferije EU”, “Srbija u čekaonici EU”, у: исти, Proširenje EU na Istok. Od Drang nach Osten do periferije EU integracije, FilipVišn
G.Almond: “The Intellectual History of the Civic Culture Concept”, G. Almond and S. Verba, (eds.), The Civic Culture Revisited, Sage Publications, Newbury Park, 1989, 1-36.
М. Матић: “Обележја српске политичке традиције”, у: исти, О српском политичком обрасцу, Службени лист/Институт за политичке науке, Београд, 2000, 15-106.
P. Bourdieu: “Opisivanje i propisivanje: uvjeti ostvarljivosti političke djelotvornosti i njezine granice”, у: исти, Što znači govoriti. Ekonomija jezičkih razmena, Naprijed, Zagre
T. Bottomore: “Politička sociologija”, у: исти, Politička sociologija, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb, 1987, 33-46.
M. Gluckman: “Stateless Societies and the Maintenance of Order” и “The State and Civil Strife”, у: исти, Politics, Law and Ritual in Tribal Society, Basil Blackwell, Oxford, 1965, 81-122, 123-168.
R. W. Nicholas: “Segmentary Factional Political Systems”, M. J. Swartz, V.W. Turner and A. Tuden (eds.), Political Anthropology, Aldine Publishing Group, Chicago, 1966, 49-59.
N. Šanon: “Politički savezi, trgovina i gozbe” и “Ratovanje Janomame”, у: исти, Janomame. Okrutni narod, Svetovi, Novi Sad, 1992, 171-233.
V. Turner: “Symbols in African Ritual”, J. L. Dolgin, D.S. Kemnitzer, and D.M. Schneider (eds.), Symbolic Anthropology. A Reader in the Study of Symbols and Meanings, Columbia University Press, New Yo
A. Cohen: “Introduction: The Power Mystique” и “Conclusion: Universalism and Particularism in Elite Organization”, у: исти, The Politics of Elite Culture. Explorations in the Dramturgy of Power in a M
М. Митерауер: Миленијуми и друге јубиларне године, Удружење за друштвену историју, Београд, 2003.
M. J. Swartz, V.W. Turner and A. Tuden (eds.): “Introduction”, у: исти, Political Anthropology, Aldine Publishing Group, Chicago, 1966, 1-41.
B. Anzulovic: “Dinaric Highlanders and their Songs”, у: исти, Heavenly Serbia. From Myth to Genocide, Hurst, London, 45-67.
A. Cohen: “Political man-symbolist man” и “Symbolic strategies in group organization”, у: исти, Two-Dimensional Man. An Essay on the anthropology of power and symbolism in complex society, Routledge &
C. Riviere: “Types d’organisation politique”, у: исти, Anthropologie politique, Armand Colin, Paris, 2000, 52-71.
S. Antonić: “Politička kultura stanovništva u Miloševićevoj Srbiji”, Zarobljena zemlja. Srbija za vlade Slobodana Miloševića, Otkrovenje, Beograd, 2002, 62-81.
M. Podunavac: “Politički proces”, у: M. Matić (gl. red.), Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, 858-864.
M. Abeles: “Political anthropology: new challenges, new aims”, International Social Science Journal, 153/1997, 319-332.
J. B. Allcock: “Violence in South Slav Society”, у: исти, Explaining Yugoslavia, Hurst, London, 2000, 381-410.
K. Rot: “Pripovedanje u svakodnevici socijalizma. O strategijama savladavanja svakodnevnog života u jugoistočnoj Evropi”, у: исти, Slike u glavama, XX vek, Beograd, 2000, 63-84.
K. Verdery: “What Was Socialism, and Why Did it Fall?”, у: иста, What Was Socialism, and What Comes Next?, Princeton University Press, Princeton, 1996, 19-38.
R. Ivanova: “Put ka demokratiji: prostorne dimenzije masovnih političkih protesta”, у: иста, Zbogom dinosaurusi, dobrodošli krokodili, XX vek, Beograd, 2000, 17-37.
K. Rot: “Praznici i rituali u socijalističkoj Bugarskoj”, у: исти, Slike u glavama, XX vek, Beograd, 2000, 85-112.
K. Đordano: “Prošlost u sadašnjosti. Politika vremena u evropskim društvima” и “Mobilisana istorija u mediteranskim društvima”, у: исти, Ogledi o interkulturnoj komunikaciji,
P. Connerton: “Commemorative ceremonies”, у: исти, How Societies Remember, Cambridge University Press, 1989, 41-71, (односно одговарајуће поглавље у српском преводу књиге).
S. Naumović: The Social Origins and Political Uses of Popular Narratives on Serbian Disunity, Filozofija i društvo XXVI, 2005, 65-104.
M. Živković: Serbian Stories of Identity and Destiny in the 1980s and 1990s, Ph. D. Dissertation, Dept. of Anthropology, Chicago University, 2001 (поглавље по избору).
N. Ries: “The World of Russian Talk in the Time of Perestroika”, у: иста, Russian Talk. Culture and Conversation during Perestroika, Cornell University Press, Ithaca and London, 1997, 15-41.
J. Elster, C. Offe, U.K. Preuss, et.al., “Introduction: agenda, agency, and the aims of Central East European transitions”, у: исти, Institutional Design in Post-communist Societies. Rebuilding the Sh
I. Berend: “Ekonomski pad – politički izazov – rastući nacionalizam”, Centralna i istočna Evropa 1944-1993. Iz periferije zaobilaznim putem nazad u periferiju, CID, Podgorica, 2001, 391
M. Prošić-Dvornić: “Enough – Student Protest ’92: The Youth of Belgrade in Quest of ‘Another Serbia’”, The Anthropology of East-Europe Review, Special Issue: War Among the Yugoslavs (ed
M. Prošić-Dvornić: “The Topsy Turvy Days Were There Again. Student and Civil Protest in Belgrade and Serbia, 1996/1997”, The Anthropology of East Europe Review, Volume 16, Number 1, spr
V. Tismaneanu: “Introduction. After Marx: the Return of Political Myth” и “Vindicative and Messianic Mythologies: Post-Communist Nationalism and Populism”, у: исти, Fantasies of Salvation, Princeton U
M. R. Beissinger: “From the impossible to the inevitable”, “Conclusion: nationhood and event”, Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State, Cambridge University Press, 2002, 1-47, 44
K. Verdery: “Introduction: Corpses on the Move”, “One: Dead Bodies Animate the Study of Politics”, у: иста, The Political Lives of Dead Bodies. Reburial and Postsocialist Change, New York, 1999, 1-53.
P. Nora: “L’ére de la commémoration”, in Nora, Piere, ed. Les lieux de mémoire III, Les France, 3. De l’archive à l’emblème, Paris : Gallimard, 1992, 977-1012.
C. Lane: “Part I. The theory and organization of ritual”, “Conclusion: ritual in modern society – a comparative analysis”, у: иста, The Rites of Rulers. Ritual in Industrial Society – The Soviet Case,
M. Prošić-Dvornić: “Apocalyptic Thought and Serbian Identity: Mythology, Fundamentalism, Astrology, and Soothsaying as Part of Political Propaganda”, Ethnologia Balkanica, Vol. 4, 2000,
I. Bellier, T.M. Wilson, Eds., An Anthropology of the European Union: Building, Imagining and Experiencing the New Europe, Berg, New York, 2000.
J. Gledhill: “Anthropology and Politics: Commitment, Responsibility and the Academy”, u: J. Vincent, ed., The Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2002, 438-451.
Đ. Pavićević: “Javnost”, у: Đ. Vukadinović, P.Krstić, ur., Kritički pojmovnik civilnog društva, Grupa 484, Beograd, 2003, 139-180.
K. Đordano: “Prošlost u sadašnjosti. Politika vremena u evropskim društvima” и “Mobilisana istorija u mediteranskim društvima”, у: исти, Ogledi o interkulturnoj komunikaciji,
S. Naumović, "Otpor! kao postmoderni Faust: društveni pokret novog tipa, tradicija prosvećenog reformizma i izborna revolucija u Srbiji", Filozofija i društvo 3, 2006, 147-194.
S. Naumović, "Da li je Faust bio Otporaš?...", Filozofija i društvo 3, 2007, 117-145.
M. Bongran, Politički marketing, Plato/XX vek, Beograd, 1998.
L. Gori, Evropska unija i Zapadni Balkan. Evropska perspektiva regiona (1996-2007), Hesperiaedu, Beograd, 2007.
S. Naumović, "Brief Encounters, Dangerous Liaisons and Never-Ending Stories...", in V. Mihailescu, I. Iliev, S. Naumovic, Eds., Studying Peoples in the People’s Democracies, Lit, 2008, 211-
А. Захаријевић и П. Шарчевић, "Појмовник постколонијалне теорије", Теме 4, Ниш, 2005, 481-547.
S. Taylor, "Symbol and Ritual under National Socialism", The British Journal of Sociology, Vol. 32, No. 4 (Dec., 1981), 504-520.
A. Cohen, "Political Symbolism", Annual Review of Anthropology, Vol. 8 (1979), 87-113.
S. Naumović, ’Balkanski kasapi’ - mitovi i pogrešne predstave o raspadu Jugoslavije, Nova srpska politička misao, vol. 6, 1999, br. 1-2, 57-77.
A. Beard, The Language of Politics, Routledge, London, 2000.
M. Sahlins Prvobitno društvo blagostanja. Esej o ekonomiji lovaca-sakupljača, Anarhija-Blok 45, Beograd, 2002.
R. Jenkins, Social Identity, Routledge, London and New York, 1996, 19-28, 68-154.
H. Tajfel, "Intergroup Conflict", in: Human Groups and Social Categories, cambridge University Press, cambridge, 1981, 223-343.
I. Spasić, "Sećanje na nedavnu prošlost", u: Z. Golubović, I. Spasić, Đ. Pavićević, ur., Politika i svakodnevni život, InSTIFDT, Beograd, 2003, 99-139.
М. Поповић, "Видовдански култ", у: исти, Видовдан и часни крст, Слово Љубве, Београд, 1976, 117-133.
Д. Поповић, Под окриљем светости. Култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији, балканолошки институт САНУ, Београд, 2006, 205-317.
P. Marković, "Komparativna iskustva raspada državau 20. veku", www.cpi.hr/download/links/hr/7307.pdf.
G. Đerić, ur., Intima javnosti. Okviri predstavljanja, narativni obrasci, strategije i stereotipi konstruisanja Drugosti..., Fabrika knjiga/InSTIFDT, Beograd, 2008, 64-97, 334-369.
Hejden, Robert M., Skice za podeljenu kuću. Ustavna logika jugoslovenskih sukoba, Samizdat B92, Beograd 2003.
R. Patnam, Kuglati sam. Slom i obnova američke zajednice, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2008.
V. Pavlović, Društveni pokreti i promene, Službeni glasnik, Beograd, 2006.
U. H. Majnhof i A. Trandafilidu, ur., Transkulturna Evropa. Kulturna politika u Evropi koja se menja, Clio, Beograd, 2008.
O. A. Vestad, Globalni hladni rat, Arhipelag, Beograd, 2008.
K. Maze, Bezgranična zabava. Uspon masovne kulture 1850-1970, Službeni glasnik, Beograd, 2008.
A. Semprini, Multikulturalizam, Clio, Beograd, 2004.
K. Kincel, Verski fundamentalizam, Clio, Beograd, 2002.
E. Keduri, Nacionalizam, CID, Podgorica, 2000.
U. Beck, Moć protiv moći u doba globalizacije. Nova svjetskopolitička ekonomija, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
P. L. Berger i dr., Desekularizacija sveta. Preporod religije i svetska politika, Mediterran, Novi Sad, 2008.
↑↑↑