Психологија

Курс:
Основе психотерапијског рада са децом и младима
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Основни принципи психотерапијског рада са децом и адолесцентима
Циљ изучавања курса: пружање неопходних смерница и основа важних за евентуално потоње овладавање теоријом и техникама психотерапијске процедуре. У центр пажње биће рад (психотерапијски рад) са личношћу која се развија. Посебна пажња биће посвећена узрасним специфичностима, те узрасно карактеристичним проблемима, као битним одредницама арзумевања терапијске ситуације. Паралелно са тим, студентима ће бити пружене основне информације о различитим аспектима улоге самог терапеута, заправо, о могућим тешкоћама и проблемима који се пред њега, као човека и као професионалца, у таквој једној (по много чему специфичној) пракси постављају.
Предуслови за полагање: Развојна психологија, Психологија личности, Психопатологија деце и младих Ι и ΙΙ
Облици наставе: Предавања (2 часа недељно x 13недеља=26 часова)
Обавезе студената: Припрема за наставу Похађање наставе Израда семинарског рада
Начин оцењивања рада и резултата: Израда семинарског рада 30% Усмени испит 70%
План курса:

1. недеља
предавање - Одређење и историјат теме
Историјски контекст психотерапијског рада са децом и младима

2. недеља
предавање - Специфичности дијагнстичких процедура у контексту психотерапијског рада са децом
1. Клиничка процена нивоа когнитивног и емоционалног развоја 2. Диференцијална дијагностика 3. Процена тока и напредовања терапијског поступка 4. Благовремено детектовање индикатора ургентних стања

3. недеља
предавање - Формалне одреднице терапијске ситуације у раду са децом и адолесцентима
1. Простор 2. Време

4. недеља
предавање - Комуникација
1. Превербална и вербална комуникација 2. Пресимболичка и симболичка комуникација 3. Игра 4. Цртеж

5. недеља
предавање - Когниција и афективитет
1. Примнитивне форме мишљења 2. Примитивна ментална стања

6. недеља
предавање - Појам интерпретације
Специфичност технике интерпретирања у раду са децом и адолесцентима

7. недеља
предавање - Динамички оквири терапијске ситуације
Трансфер и контратрансфер Идеализација и деструктивност Отпори

8. недеља
предавање - Тело у раду са децом и адолесцентима
1. Тело пацијента 2. Тело терапеута

9. недеља
предавање - Снови
Дијагностички и терапијски аспект рада на сновима

10. недеља
предавање - Породица
Специфичности психотерапијског рада са породицом као групом

11. недеља
предавање - Вршњачка група
Структура и динамика

12. недеља
предавање - Етичка питања
Питање најбољег могућег интерасе пацијента

13. недеља
предавање - Појам евалуације терапијског рада
Проблеми критичке евалуације терапијског рада са децом и младима
↑↑↑