Психологија

Курс:
Експерименталне методе и технике (осн.)
Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Методологија експерименталних истраживања; Осмишљавање и дизајнирање психолошких екепримената; Етика експерименталних истраживања; Припрема стимулуса; Постављање и селекција експерименталних процедура; Припрема и обрада експерименталних података; Анализа варијансе за непоновљена и поновљена мерења; Представљање података; Експериментални извештај и писање научног чланка.
Циљ изучавања курса: Циљ курса јесте да студенту пружи основна знања из области експерименталне методологије, да га оспособи да замисли, креира и изведе експеримент, као и да примени статистичке методе у обради експерименталних података.
Предуслови за полагање: Положени испити: Методологија психолошких истраживања и Статистика у психологији Корисна су знања из: Психологије опажања, Когнинитивне психологије и Психологије памћења и мишљења
Облици наставе: Облик наставе и број часова / вежби у семестру Предавања: два часа недељно (укупно 26 часова) Вежбе: два часа недељно (укупно 26 часова)
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у експерименталну психологију
Увод у научно истраживање. Почеци експерименталне психологије. Наука. Наука и психологија. Значај научне психологије. Научни метод. Експериментални нацрти. Научна методологија. Развијање проблема и хипотеза у експерименталној психологији.

1. недеља
вежбе - Договор о раду
Организација курса, план и програм, синопсис, планови

2. недеља
предавање - Истраживачки процес
Истраживачки процес. Модели истраживачког процеса. Базичне научне претпоставке. Опсервација. Чињенице и конструкти. Концептуални научни модели. Индуктивно и дедуктивно закључивање. Модели и теорије у науци.

2. недеља
вежбе - Припремање експеримента I
Припрема стимулуса

3. недеља
предавање - Нацрти
Експериментални нацрти. Логика експерименталне психологије. Експериментална и контролна група. Корелационе студије.

3. недеља
вежбе - Припремање експеримента II
Експериментална контрола

4. недеља
предавање - Типови нацрта
Операционалне дефиниције и напредне технике. Факторијални нацрти. Квазиекспериментални нацрти. Функционални нацрти.

4. недеља
вежбе - Припремање експеримента III
Техника блоковања, подешавање параметара.

5. недеља
предавање - Контрола
Експериментални нацрти и експериментална контрола. Типови контроле.

5. недеља
вежбе - Извођење експеримента I
Супер Лаб вежба: подешавање

6. недеља
предавање - Парадигме
Статистичка аналиѕа. Експерименталне парадигме. Третмано о контролне групе.

6. недеља
вежбе - Извођење експеримента II
Супер Лаб вежба: креирање експеримента

7. недеља
предавање - Субјективне варијабле
Критичка дискусија типова нацрта. Контрола субјективних варијабли. Балансирање субјеката. Рандомизација, спаривање и поновљена мерења.

7. недеља
вежбе - Извођење експеримента III
Супер Лаб вежба: извођење експеримента (вежба са студентима прве године или унутар групе)

8. недеља
предавање - Типови истраживања
Корелациона и диференцијална истраживања. Квазиекспериментални нацрти.

8. недеља
вежбе - Сакупљање података
Форматирање матрице података

9. недеља
предавање - Припрема за извођење истраживања
Прикупљање података, секлекција експерименталних процедура

9. недеља
вежбе - Обрада података
Обрада података. Демонстрација основних статистичких процедура.

10. недеља
предавање - Експерименталне процедуре 1
(Kогнитивна психологија) Лексичка одлука, семантичка верификација, примовање, конгруенција слика-реченица

10. недеља
вежбе - Експерименталне процедуре:
Супер Лаб вежба

11. недеља
предавање - Експерименталне процедуре 2
Визуелна перцепција: Визуелна претрага, визуелна идентификација (исто-различито), примовање, скала процене

11. недеља
вежбе - Експерименталне процедуре
Експерименталне процедуре: Супер Лаб вежба

12. недеља
предавање - Припрема за писање извештаја
Структура извештаја. Приказ података и дискусија

12. недеља
вежбе - Статистичка обрада података
Анализа варијансе

13. недеља
предавање - Извештај о експерименту
Правила и схеме писања извештаја. Резиме и припрема за испит (дискусија)

13. недеља
вежбе - Извештај
Вежба са корекцијама на основу података са курса. Практична припрема за испит: Извођење, обрада, презентација, извештај.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Тодоровић, Д. (1998). Основи методологије психолошких истраживања. Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду.
Solso, P., Johnson, H. H., & Kimberly B. M (1998). Experimental Psychology, Longman, New York.
Graziano, A. M., & Raulin, M. L. (2000). Reasearch Methods: A Process of Inquiry. Allyn and Bacon, Boston.
↑↑↑