Педагогија

Курс:
Развојна психологија (осн.)
У оквиру предмета: Развојна психологија
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Александер Бауцалредовни професор
др Ксенија Крстићванредни професор
др Драган Јанковићдоцент
др Ивана Степановић Илићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Генетске основе развоја; Конструктивистички (пијажетански) приступ; Ко-конструктивистички (виготскијански) приступ; Психометријски приступ; Наследје и средина; Учење и развој; Рани развој говора и семантички развој; Говор и мишљење, Развој моралног мишљења; Социо-афективни развој; Социјализација; Утицај културе на развој
Циљ изучавања курса: Стећи основна знања о развоју у оквиру појединих домена, разумети основне претпоставке важних теоријско-методолошких приступа, као и разумевање важних тема у оквиру развоје психологије (нпр. наслеђе и средина, говор и мишљење, учење и развој итд.)
Предуслови за полагање: Увод у развојну психологију
Облици наставе: Предавања Вежбе Групна дискусија Рад у малим групама Испитивање деце (интервју, тестирање)
План курса:

1. недеља
предавање - Пијажеова теорија
Основне претпоставке Пијажеове теорије (теорија стадијума, билогистичка, конструктивистичка, универзалистичка, активистичка итд.), основни појмови теорије (когнитивна структура, акционе схеме итд.), Развојне промене током сензомоторног стадијума

1. недеља
вежбе - Пијажеова теорија: Основни појмови; сензомоторни период
Основне претпоставке Пијажеове теорије (теорија стадијума, билогистичка, конструктивистичка, универзалистичка, активистичка итд.), основни појмови теорије (когнитивна структура, акционе схеме итд.), Развојне промене током сензомоторног стадијума

2. недеља
предавање - Пијажеова теорија: преоперациони период, конкретне и формалне операције
Прелазак са сензомоторног на симболичке форме интелигенције, основне карактеристике мишљења деце на преоперационалном стадијуму, основне карактеристике мишљења деце на конкретно-операционалном стадијуму, основне карактеристике мишљења деце на формално-операционалном стадијуму

2. недеља
вежбе - Теренско испитивање
Студенти обављају теренско испитивање деце

3. недеља
предавање - Теорија Виготског
Основне претпоставке теорије Виготског (значај социо-културног контекста за развој појединца, однос између биолошког и културолошког развоја, ниже и више менталне функције итд.), општи генетички закон, основни појмови итд.

3. недеља
вежбе - Теренско испитивање
Студенти реализују теренско испитивање

4. недеља
предавање - Језички развој – рани развој говора
Језички развој – рани развој говора (појава првих пресемиотичких речи, појава првих правих речи, холофразе, појава првих двочланих конструкција, појава граматике итд.)

4. недеља
вежбе - Теорија Виготског: Експериментално испитивање развоја појмова
Дискусија о налазима које су студенти добили применом експерименталног испитивања развоја појмова

5. недеља
предавање - Језички развој – Семантички развој
Развој значења речи, Теорија Виготског и развој значења речи, теорија Еве Кларк о развоју значења речи

5. недеља
вежбе - Терија Виготског: Спонтани и научни појмови
Дискусија о спонтаним и научним појмовима (дефиниција спонтаних и научних појмова, примери спонтаних и научних појмова, развојни односи између спонтаних и научних појмова)

6. недеља
предавање - Афективно везивање
Примарна социјализација као претпоставка афективног везивања, фазе формирања афективне везаности, типови афективног везивања и њихове карактеристике, да ли су образци афективне везаности трајни током целог живота?

6. недеља
вежбе - Симболичка функција: дискусија
Дефиниција симболичке функције, значај социјалне интеракције за формирање симболичке функције, значај развоја сензо-моторне интелигенције за формирање симболичке функције, прве манифестације симболичке функције итд.

7. недеља
предавање - Социјализација
Различите дефиниције социјализације, однос између појма социјализације и појма развој (примери феномена који спадају у социјализацију, а нису развојни феномени и обрнуто), преглед теорија које говоре о агенсима и механизмима социјализације итд.

7. недеља
вежбе - Говор и мишљење – егоцентрични говор
Дефиниција егоцентричног говора, Теорија Пијажеа и егоцентрични говор (природа, структура, функција и развој), Схватање Виготског о егоцентричном говору (природа, структура, функција и развој), преглед емпиријских истраживања о егоцентричном говору

8. недеља
предавање - Развој моралног мишљења

8. недеља
вежбе - Говор и мишљење – когнитивистичка теза
Когнитивистичка теза о развојним односима између мишљења и говора (тврђа и блажа верзија), истраживања која иду у прилог когнитивстичке тезе, истраживања која не могу да се уклопе у когнитивистичку тезу

9. недеља
предавање - Култура и развој
Шта је култура? Како култура утиче на различите аспекте развоја? Да ли култура може да делује формативно на развој? Однос између билошког развоја и културе?

9. недеља
вежбе - Учење и развој: дискусија
Схватање Пијажеа о односу између учења и развоја (како Пијаже схвата учење, а како схвата развој), Схватање Виготсог о односу између учења и развоја (шта Виготски подразумева под учењем и развојем), Емпиријска истраживања која се тичу односа између учења и развоја

10. недеља
предавање - Генетске основе развоја

10. недеља
вежбе - Психометријски приступ, детерминанте развоја интелигенције: дискусија
Основне карактеристике психомтеирјског приступа, први облици интелигентног понашања, развојне промене у интелектуалним способностима (диференцијација интелектуалних способности), достизање платоа у развоју интелектуалних способности, опадање интелетуалних способности у старењу, принципи мерења интелегенције у развоју, наслеђе и средина као детерминантне развоја

11. недеља
предавање - Специфична питања развојне психологије
Дискусија о специфичним отвореним питањима из савремене развојне психологије

11. недеља
вежбе - Самостални радови студената

12. недеља
предавање - Специфична питања развојне психологије
Дискусија о специфичним отвореним питањима из савремене развојне психологије

12. недеља
вежбе - Самостални радови студената

13. недеља
предавање - Интеграција знања из развојне психологије, примери из праксе.

13. недеља
вежбе - Самостални радови студената, разговор о развојно-психолошким истраживањима
Самостални радови студената, интеграција знања, разговор о развојно-психолошким истраживањима, примери из праксе.

14. недеља
- - Припрема за испит
Студенти се припремају за испит

15. недеља
- - Испит
Студенти полажу испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
•Cole, M. & Cole, S. (1993): Развој детета; Sciefintic American Books, New York, одабрана поглавља
•Доналдсон, М. (1998): Ум детета; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
•Група аутора (1983): Когнитивни развој детета (Зборник 3); Савез друштва психолога Србије, Београд
•Игњатовић-Савић, Н. (1985) (Ур.) Развој говора код детета; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
•Ивић, И и сар. (1976) Развој и мерење интелигенције, том И; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
•Ивић, И. (1987); Човек као animal symbolicum; Нолит, Београд; Ивић,И. и Хавелка,Н. (Урд.) Процес социјализације код деце; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд; чланци: Р.Нилсен, А.Бандура,
•Ивић, И., Игњатовић-Савић, Н. и Росандић, Р.: Приручник за вежбе из Развојне психологије
•Ивић, И. (1977): Дечије мишљење; Издавачко предузеће Рад, Београд
•Пијаже, Ж. & Инхелдер, Б. (1978): Интелектуални развој детета; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
•Пијаже, Ж. & Инхелдер, Б. (1990): Психологија детета; Издавачка књижница Зорана Стојановића, Срем. Карловци
•Туцић, Н. и Матић, Г. (2002) О генима и људима; Центар за примењену психологију, Београд
•Зазо,Р. (19 ) Порекло човекове осећајности; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд; текстови: Р.Зазо, Џ.Болби, Х.Харлов
•Виготски, Л.С. (1977): Мишљење и говор; Нолит, Београд
↑↑↑