Мастер програм за образовање предметних наставника - Програм студија

Мастер програм „Образовање наставника предметне наставе”

 

Академски назив: Мастер професор предметне наставе

Теоријско-концепцијске основе програма образовања предметних наставника

1. Образовање наставника као развој професионалних компетенција
Полазиште за развијање овог програма је разумевање компетенција:

 • као сложеног система когнитивних, афективних и конативних елемената, односно интеграције сазнања, способности и вештина, навика, мотивације, вредности, емоција
 • као способности одговарајућег деловања у комплексним ситуацијама у конкретном контексту
 • као динамичне, контекстуално условљене и развоју подложне карактеристике.

Компетенције наставника се заснивају на:

 • разноврсним улогама наставника (у планирању, организацији, реализацији и евалуацији васпитно-образовног рада, у сарадничком раду у школи, у истраживању свог деловања и свом професионалном развоју) и
 • интеграцији сазнања из различитих подручја (стручно-предметно, психолошко, педагошко, дидактичко и методичко).

2. Образовање наставника за рефлексивну праксу / за доношење одлука о сопственом деловању засновано на самоевалуацији
Полазиште за развијање овог програма је разумевање образовања наставника као организовања ситуација у којима ће студенти:

 • сагледавати у контексту различитих теорија и актуелне праксе, преиспитивати и ре-конструисати властита имплицитна и експлицитна разумевања деце, њиховог развоја и учења, васпитања, образовања и наставе, школе, сопствених наставничких улога
 • развијати сопствену компетентност кроз рад у школи, адекватно праћење и анализирање овог искуства и истраживања сопствене праксе
 • стицати искуство кооперативног учења, учења у атмосфери поштовања индивидуалних и културних разлика и вредновања отворености за истраживања и критичка преиспитивања праксе.

3. Професионални развој као процес целоживотног образовања
Полазиште за развијање овог програма је разумевање иницијалног образовања наставника као фазе професионалног развоја у којој се стварају основе за грађење професионалног идентитета наставника, развијају основне компетенције наставника неопходне за васпитно-образовани рад и стварају основе за даљи професионални развој наставника као рефлексивних практичара (што укључује развијање њихове спремности да истражују и критички преиспитују праксу, укључујући и сопствене компетенције).


Сврха студијског програма

Основна сврха студијског мастер програма за образовање наставника предметне наставе је оспособљавање студената за самостално обављање посла наставника одговарајућих наставних предмета (или групе предмета) у основним и средњим школама. Једино компетентни наставници могу да допринесу побољшању положаја наставника, школе и образовања у друштву, као и квалитетном образовању нових генерација, што представља дугорочну сврху овог програма.

Из перспективе система образовања, сврха развијања овог мастер програма је обезбеђивање образовања наставника предметне наставе које ће:

 • произилазити из савремених научних сазнања о професији наставник (в. Теоријско-концепцијске основе програма),
 • уважавати постојећи контекст образовања предметних наставника у Србији и потребе које из њега проистичу (резултати истраживања о образовању наставника предметне наставе у Србији)
 • бити у складу са законском регулативом (према Закону о основама система образовања и васпитања неопходан је мастер ниво образовања и минимум 36 ЕСПБ педагошко-психолошко-методичког образовања за професију наставник, према документу Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја захтевају се различите компетенције наставника које се односе на предметну област и методику наставе предмета, поучавање и учење, подршку развоју личности ученика и комуникацију и сарадњу).
 • бити у складу са савременим програмима образовања наставника у међународном контексту и захтевима који се пред образовање наставника постављају у релевантним међународним документима (Green Paper on teacher Education in Europe; Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications; European teacher education policy; Quality Assurance in Teacher Education in Europe; Key topics in education in Europe; Official Journal of the European Union – Council Conclusions, Proposal for a Recommendation of the European parllament and of the Conucil on the key competencies off lifelong learning, Commission of the European Communiteies, препоруке Сталне конференције Министара образовања Савета Европе, препоруке Европске Уније за образовање и обуку 2010, 2020, Препоруке УНЕСКО-а и Комитета УН за права детета итд.).

Осим за рад у основним и средњим школама, овај програм образује стручњаке који могу радити у другим институционалним и ванинституционалним облицима образовања.

Циљеви програма

Општи циљ програма је да, у контексту знања из области из којих се реализује настава одређеног предмета, студенти развијају компетенције које су неопходне за самостални рад наставника, односно да сви студенти стекну основна знања, вештине и способности значајне за посао наставника кроз обавезни део педагошко–психолошко–методичког образовања и праксу у школи, као и виши ниво неких наставничких компетенција, зависно од тога које изборне предмете буду бирали. Компетенције које се развијају овим програмом представљају основу за: критичко преиспитивање сопственог рада, теорије и праксе образовања и за активно управљање сопственим континуираним професионалним развојем.

Посебни циљеви програма:

 • разликовање професионалног идентитета наставника од идентитета уже струке, разумевање улога наставника у школи и развијање спремности да се развијају компетенције које су потребне наставнику да би остваривао своје улоге,
 • разумевање основних педагошких, психолошких и методичких сазнања и оспособљавање за њихово критичко промишљање у контексту образовне праксе,
 • оспособљавање за планирање образовног рада у коме се уважавају: индивидуалне и групне одлике ученика, специфичности наставног предмета и наставног програма, одлике контекста школе и шире друштвене средине, општи циљеви савременог образовања и вредности савремене цивилизације (једнаке шансе и квалитетно образовање за све, интеркултурално разумевање, активно грађанство),
 • оспособљавање за адекватно одговарање на реакције ученика и промене у контексту при реализацији васпитно-образовног рада,
 • развој осетљивости за препознавање проблема у васпитно-образовном раду, њихово разумевање и осмишљавање начина њиховог решавања,
 • оспособљавање за примену савремених технологија као вида подршке школском учењу,
 • оспособљавање за истраживање и евалуацију образовних активности и развијање спремности за критичко промишљање, самовредновање и унапређивање сопственог рада и рада школе
 • оспособљавање за конструктивну комуникацију, сараднички рад и међусобну подршку у релацији са ученицима, родитељима, колегама и локалном средином
 • развијање професионалног идентитета наставника као професије која подразумева континуирани професионални развој.
Исходи програма – компетенције

Овим програмом студент развија компетенције дефинисане документом Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја. Имајући на уму да програм представља само фазу у иницијалном образовању и професионалном развоју наставника, очекује се да ће по његовом завршетку студент:

 • умети да објасни различите послове и улоге наставника у настави и ван ње и прихватити различите улоге наставника као део свог професионалног идентитета
 • умети да објасни основне карактеристике когнитивног, социјалног и афективног развоја деце школског узраста, сложеност фактора који обликују развој и начине на које школовање и наставници могу да допринесу развоју ученика
 • тумачити природу и однос учења и подучавања и сагледава их у контексту
 • тумачити васпитање и образовање полазећи из позиција савремених концепција образовања и критички сагледава њихово значење за праксу
 • планирати и реализовати васпитно-образовни рад полазећи од разумевања савремених модела наставе и образовања тако што ће:
  • стварати услове за целовити развој ученика,
  • користити наставне методе и стратегије које су у складу са разноврсним циљевима и садржајима образовања,
  • развијати мотивацију и обезбеђивати активно учење и сарадњу,
  • уважавати индивидуалне и културне разлике и одлике контекста.
 • пратити наставни процес и оцењивати напредовање ученика примењујући различите врсте и технике оцењивања, у функцији актуелог процеса учења, оснаживања субјекатског положаја ученика у настави и развијања курикулума
 • користити савремена научна сазнања и методологију предметне области како би обезбедио учење и развој ученика
 • уочавати и истраживати проблеме у васпитно-образовној пракси и активно приступати њиховом решавању
 • радити сараднички са свим релевантним актерима (колегама, ученицима, родитељима, локалном средином) у васпитно-образовном процесу
 • имати активан и одговоран однос према сопственом професионалном развоју и према развоју школе.

- Квалитет мастер програма за предметне наставнике у Републици Србији: Процене наставника и студената – емпиријско истраживање, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд oктобар 2014.

 

Назив предмета ЕСПБ Статус предмета
I семестар
Основе педагошког образовања наставника 5 обавезни
Психологија развоја и учења 5
Планирање и евалуација у настави 4
Интерактивна настава 4
Школска пракса 1 4
Изборни предмет 1 4 изборни
Изборни предмет 2 4
II семестар
Наставник као истраживач 4 обавезни
Школска пракса 2 4 обавезни
Изборни предмет 3: Методика наставе 6 изборни
Изборни предмет 4 4 изборни
МАСТЕР РАД
Мастер рад студент ради из неког од предмета наставничког образовања (психолошког, педагошког или методичког), а комисија за одбрану рада је интердисциплинарна
12 обавезни
Листа изборних предмета – изборни предмет 1, 2
Школа као институција
Писменост и школски курикулум
Интеркултурално образовање
Комуникацијске вештине
Превенција насиља у школи
Тимски рад
Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
Основе е-учења
Филм у настави
изборни
Листа изборних предмета – изборни предмет 3
Методика наставе техничко-технолошких предмета
Методика наставе медицинских предмета
Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета
Методика наставе уметничких предмета
изборни
Листа изборних предмета – изборни предмет 4
Програми грађанског образовања
Филозофија образовања
Социологија образовања за наставнике
Мултиперспективност у настави историје
Језичке образовне политике
Методика грађанског и интеркултурног образовања
Методика образовања одраслих
Интеркултуралност у настави језика
Језичке академске компетенције
изборни

 

Програм студија са књигом предмета можете преузети овде.

↑↑↑