Историја уметности

Курс:
Француски језик 2
У оквиру предмета: Француски језик 2
Предавачи: др Милица Мирићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Садржај наставе страног језика одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим и ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. У настави Страног језика 2 обрађују се ужестручне теме кроз рад на текстовима, који омогућава студентима да овладају стручном терминологојим, као и да стекну увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су аутентичност и поузданост извора, а кад је то могуће и актуелност. При избору тема и врста текстова води се рачуна о чињеници да су групе студената које уче страни језик дисциплинарно хетерогене и да њих чине студенти различитих одељења Филозофског факултета.
Циљ изучавања курса: Основни циљ наставе из курса Страни језик 2 на Филозофском факултету је овладавање стручним страним језиком у областима које се изучавају на Факултету. Овај циљ подразумева овладавање структуром језика, као и стилским одликама општенаучног и језика ужих научних области, и то развијањем следећих вештина: - читањa и разумевањa стручне литературе; - писменoг и усменoг изражавања; - превођења стручне литературе; У процесу остваривања наведених циљева студенти се оспособљавају за коришћење речника, терминолошких лексикона и енциклопедија. Студенти по окончању наставе из овог курса и положеног испита треба да буду у стању да се у различитим стручним и професионалним ситуацијама изразе садржински диференцирано и примерено датој комуникативној ситуацији. Методичко знање које студенти стекну током учења страног језика на Филозофском факултету треба да их оспособи за даље самостално изучавање страног језика.
Предуслови за полагање: Предуслов за похађање курса Страни језик 2 је одслушани курс Страни језик 1.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Обавезе студената: Студент је обавезан да редовно похађа наставу и активно у њој учествује, припрема се за предавања и вежбе, ради домаће радове и презентације, испуњава предиспитне обавезе и положи испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад и резултати рада студената оцењују се у току наставе и на испитима. Коначна оцена формира се на основу броја поена које је студент остварио на основу предиспитних обавеза (које нису услов за излазак на испит) и резултата писменог и усменог испита, у укупном збиру од 100 поена. Предиспитне обавезе учествују са 30 поена (10 усмено изражавање – презентације, учешће у дебатама итд., и писмено изражевање које носи 20 поена – 10 поена превод, 10 писање резимеа). Писмени испит (превод - 20-25 редова непознатог стручног текста) носи 30 поена, а усмени 40. Усмени испит: студент припрема 50 страна стручног текста по сопственом избору, а чији превод није објављен на српском језику. Студент је обавезан да наставнику поднесе на увид изабрани текст. На испиту се од студента очекује да: a) у форми усменог приказа интерпретира садржај и проблематику унапред одабраног и прочитаног текста и изрази свој критички став; b) усмено преведе на српски језик део истог текста дужине до 20 редова. Оцена се формира на основу укупног броја остварених поена.
План курса:

1. недеља
предавање - Формирање групе
Група студената је дисциплинарно хетерогена. У настави предмета Француски језик 2, обрађују се на предавањима општестручне теме, а на вежбањима ужестручне теме у зависности од профила студената у групи и њихових интересовања. Студентима се оставља могућност да активно учествују у избору текстова користећи различите изворе.

2. недеља
предавање - Рад на тексту струке
(2. до 10. недеља)Рад на текстовима подразумева постепено развијање способности и вештина које су наведене у заједничком делу програма за предмет Страни језик струке. У настави се користе разноврсни типови текстова: информативни, дескриптивни, експликативни и аргументативни текст, с једне стране, и различите језичке регистре и стилове, с друге стране.

11. недеља
предавање - Контролни задатак
I контролни задатак: превод непознатог, стилски, лексички и граматички лакшег текста са француског на српски језик

12. недеља
предавање - Систематизација
Систематизација - усмени резимеи текстова обрађиваних на часовима

13. недеља
предавање - Систематизација
Коментар и анализа евентуалних грешака на преводима стручних текстова рађеним на контролном задатку.

14. недеља
- - Разумевање писаног текста
14. и 15. недеља: Самостални рад студената - разумевање и превод писаног текста на француском језику

16. недеља
предавање - Рад на тексту струке
(од 16. до 18. недеље)Рад на текстовима подразумева постепено развијање способности и вештина које су наведене у заједничком делу програма за предмет Страни језик струке. У настави се користе разноврсни типови текстова: информативни, дескриптивни, експликативни и аргументативни текст, с једне стране, и различите језичке регистре и стилове, с друге стране.

19. недеља
вежбе - Резиме усмени
Контролна вежба - усмено изражавање: резиме текста, презентација теме.

20. недеља
предавање - Рад на тексту струке
20. до 24. ндеља: Рад на текстовима подразумева постепено развијање способности и вештина које су наведене у заједничком делу програма за предмет Страни језик струке. У настави се користе разноврсни типови текстова: информативни, дескриптивни, експликативни и аргументативни текст, с једне стране, и различите језичке регистре и стилове, с друге стране.

25. недеља
предавање - Систематизација
Систематизација - усмени резимеи текстова обрађиваних на часовима у другом семестру.

26. недеља
предавање - Резиме писмени
II писани контролни задатак - резиме непознатог текста уз употребу речника

27. недеља
предавање - Систематизација
Коментар и анализа резимеа рађених на контролној вежби.

28. недеља
предавање - Систематизација
Превод кратких стручних текстова - вежбе

29. недеља
- - Систематизација
Самостална рад студената - припрема за испит

30. недеља
- - Испит
Писмени и усмени испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ј. Видић, Избор текстова за студенте свих одељења Филозофског факултета - 2 Petit Larousse Illustré, Larousse, Paris C. Charnet, J. Robin-Nipi, Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthèse, + Corrigés , Hachette – Français langue étrangère, Paris, 1997. F. Truzer-Sabatelli, J.-L. Montémont, S. Poisson-Quinton, DALF – 450 activités, + Corrigés, Clé International, Paris, 2001.
↑↑↑