АРХАИКА је часопис Одељења за археологију Филозофског факултета у Београду. У часопису се у редовним и тематским бројевима објављују радови из области које одражавају она поља истраживања која су у фокусу Одељења и који представљају оригинални научни допринос: прегледни и проблемски оријентисани чланци, као и студије случаја у којима се разматрају специфична археолошка питања. Излази једном годишње и намењен је археолозима, студентима археологије и научницима сродних дисциплина. У часопису се не објављују стручни радови, каталошки обрађена археолошка грађа без јасно дефинисаних истраживачких питања, ни извештаји са ископавања. Радови се објављују на српском или енглеском језику.