Упутство ауторима

Рукописи се достављају уреднику,  Јасни Вуковић или секретару Редакције Марку Јанковићу. Предају се и у штампаној и у електронској форми (на CD-у или DVD-у).

Радови који се предају Редакцији Архаике морају бити опремљени на стандардни начин, у складу са Актима о уређивању научних часописа ( http://www.mpn.gov.rs/nauka/razvoj-naucnih-kadrova/53-kategorizacija-casopisa/715-akt-o-uredjivanju-naucnih-casopisa ) Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије:

Име аутора: Наводи се пуно име и презиме свих аутора. Увек се исписују у оригиналном облику, са српским дијакритичким знацима, без обзира на језик рада.

Афилијација: Исписује се непосредно после имена аутора. Наводи се пун назив и седиште установе у којој је аутор запослен. Аутори који нису запослени уместо афилијације наводе место боравка. Функција и звање аутора се не наводе.

Наслов рада: Наслов треба што верније да опише садржај чланка. Уколико у наслову нема речи прикладних за индексирање и претраживање, потребно је додати поднаслов. Наслов је потребно дати великим словима (фонт 12).

Апстракт: Апстракт је кратки приказ садржаја рада у обиму од 100 до 200 речи. Потребно је да садржи термине прикладне за претраживање и индексирање.

Кључне речи: Кључне речи су термини који најбоље описују садржај чланка, за потребе индексирања и претраживања. Број кључних речи не треба да буде већи од 10.

Основни текст: Основни текст са наведеном литературом предаје се у doc. или docx. формату, у фонту Times New Roman, величина слова 12, тј. 10 за фусноте, проред 1,5. Основни текст не треба да садржи илустрације, оне се предају као садржај посебног фолдера. У основном тексту потребно је означити графичке прилоге, нпр: (сл.1). Фусноте се наводе у дну сваке стране и треба да садрже одговарајућа објашњења или мање важне податке, али не треба да буду служе за цитирање лиетартуре. На крају основног текста наводи се списак коришћене литературе, према приложеном упутству, на језику и писму на коме су библиографске јединице објављене. Наводе се азбучним или абецедним редом, у зависности од писма и језика основног текста.

Резиме: Предаје се као посебан фајл. Треба да садржи име и презиме аутора, афилијацију, наслов рада и поднаслов "резиме".

Графички прилози: Предају се у посебном фолдеру. Нумеричка ознака сваког прилога треба да одговара редоследу навођења у основном тексту и садржају у Списку илустрација. Прилози се предају у TIFF формату у резолуцији 600 dpi. За обележавање графичких прилога у основном тексту и списку илустрација наводити пун назив: Табла/Table, карта/map, графикон/graph, а за слику скраћеницу сл./fig.

Списак илустрација: Доставља се као посебан фајл. Податке о пореклу илустрација навести у загради.

Контакт подаци аутора: Достављају се као посебан фајл. Треба да садрже име и презиме аутора, афилијацију, адресу и e-mail адресу.

Навођење литературе

Аутори треба доследно да користе правила цитирања и навођења литературе према систему The Chicago Manual of Style, author-date system (http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).  

Начин навођења литературе