Клуб студената андрагогије - Контакт

КОНТАКТ

Клуб студената андрагогије Универзитет у Београду - Филозофски факултет Чика Љубина 18-20, 11000 Београд

Телефон: 060 363 1017
Е-пошта: ksa.ff.bg@gmail.com


Смиља Радовановић, председник Клуба
Е-пошта: smixi.9radovanovic@gmail.com

↑↑↑