Sociologija

Курс:
Статистика у друштвеним истраживањима - основе (осн.)
Предавачи: др Слободан Цвејићредовни професор
др Јелена Пешићдоцент
др Ирена Петровићасистент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс покрива проблеме прикупљања и приказивања квантитативних података о друштву, као и основну процедуру закључивања на основу оваквих података. У току семестра студенти се упознају са мерама описне анализе, основама теорије вероватноће, основним принципима планирања узорка и методама закључивања на узорку, као и принципима мерења и провере валидности мерила.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти овладају основним знањима и вештинама из области статистичке методологије тако да буду оспособљни да разумеју истраживачке текстове са основном статистичком анализом, као и да самостално спроведу описну анализу проблема.
Предуслови за полагање: Елементарно владање рачунаром (Windows).
Облици наставе: Један семестар, 15 недеља, 2 часа предавања и 2 часа вежби недељно. Део вежби се изводи на табли, а део на рачунару.
План курса:

1. недеља
предавање - Кратка социјална историја развоја мерења и статистике
..

1. недеља
- - Упознавање, представљање плана и програма курса и обавеза студената
..

2. недеља
предавање - Основни појмови. Прикупљање, сређивање и приказиванње података
.

2. недеља
вежбе - Тумачење података из табела и графичких приказа званичне статистике и истраж.
.

3. недеља
предавање - Мере централне тенденције
.

3. недеља
вежбе - Мере централне тенденције
.

4. недеља
предавање - Мере дисперзије и облика распореда
.

4. недеља
предавање - Мере дисперзије и облика распореда
.

5. недеља
предавање - Статистички експеримент, догађај, вероватноћа догађаја, рачун вероватноће
.

5. недеља
вежбе - Статистички пакет за рачунаре - основне команде
-

6. недеља
предавање - Случајна променљива и распоред вероватноће. Биномни распоред. Нормални распоред.
.

6. недеља
вежбе - Статистички пакет за рачунаре - дескриптивна анализа.
.

7. недеља
предавање - Статистички узорак, основни принципи избора узорка и типови узорака
.

7. недеља
- - Припрема за проверу знања
.

8. недеља
вежбе - Припрема за проверу знања
.

8. недеља
вежбе - Провера знања
.

9. недеља
- - Статистичко оцењивање
.

9. недеља
- - Статистичко оцењивање
.

10. недеља
предавање - Тестирање статистичких хипотеза
.

10. недеља
вежбе - Тестирање статистичких хипотеза
.

11. недеља
предавање - Тестирање статистичких хипотеза
.

11. недеља
вежбе - Тестирање статистичких хипотеза
-

12. недеља
предавање - Хи квадрат тестови
.

12. недеља
вежбе - Хи квадрат тестови
.

13. недеља
предавање - Коефицијент корелације
.

13. недеља
вежбе - Коефицијент корелације
.

14. недеља
вежбе - припрема за проверу знања
.

14. недеља
вежбе - припрема за проверу знања
.

15. недеља
- - Провера знања
.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Žižić, Lovrić, Pavličić (2005) Metodi statističke analize. Beograd: Ekonomski fakultet
↑↑↑