Sociologija

Курс:
Француски језик 2 (осн.)
У оквиру предмета: Француски језик 2
Предавачи: др Милица Мирићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Садржаји наставе предмета Француски језик 2 одређени су постављеним циљевима, а повезани су са ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Садржај наставе чини изучавање језика за потребе струке и науке, анализа и коришћење аутентичног текста струке. Обрађују се ужестручне теме у зависности од профила студената у групи и њихових интересовања. У настави се користе типолошки разноврсни текстови, како би студенти стекли увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су аутентичност и поузданост извора, а увек кад је то могуће и актуелност. При избору тема и врста текстова води се рачуна о чињеници да је група студената који уче француски језик дисциплинарно хетерогена и да је чине студенти свих студијских програма Филозофског факултета. У настави се примењују различите стратегије и технике читања и усвајања лексике, проналажења, меморисања и преношења информација, писања белешки, резимеа итд.
Циљ изучавања курса: Овладавање општенаучним и језиком ужих научних области развијањем вештина читања и разумевања стручних текстова, писменoг и усменoг изражавања, превођења стручне литературе. Коришћење литературе на француском језику, речника, терминолошких лексикона
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Француски језик 1.
Облици наставе: Настава се изводи комбинованом методом уз комуникативни приступ.
План курса:

1. недеља
предавање - Формирање групе. Рад на тексту. Преформулација.
Упознавање студената с планом и програмом предмета, облицима и методама рада, облицима предиспитних обавеза и терминима њиховог извршавања, начином полагања испита. Текст 1: информативни текст. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација.

2. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста.
Текст 2: 1: информативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Текст 3: 1: информативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација.

3. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста. Релациони маркери.
Текст 4: 1: информативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Релациони маркери: увод у излагање. Текст 5: 1: информативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Релациони маркери: повезивање различитих делова текста.

4. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста. Превод.
Текст 6: 1: информативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Релациони маркери: закључивање текста. Текст 7: 1: информативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Усмени превод тежих делова текста.

5. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста. Превод.
Текст 8: 1: информативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Усмени превод тежих делова текста. Текст 9: 1: информативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Усмени превод тежих делова текста.

6. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста.
Текст 10: дескриптивни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Писани превод дела текста (до 300 карактера). Текст 10: 1: дескриптивни текст. Читање. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста.

7. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста.
Текст 11: дескриптивни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Писани превод дела текста (до 300 карактера). Текст 11: дескриптивни текст. Читање. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Приказ.

8. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста.
Текст 12: дескриптивни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Писани превод дела текста (до 300 карактера). Текст 12: дескриптивни текст. Читање. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Приказ.

9. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста.
Текст 13: експликативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Релациони маркери: разјашњавање, додатна објашњења. Текст 13: експликативни текст. Читање. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Приказ. Писани превод дела текста (до 300 карактера).

10. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста.
Текст 14: експликативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Релациони маркери: опозиција или рестрикција. Текст 14: експликативни текст. Читање. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Приказ. Писани превод дела текста (до 300 карактера).

11. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање усменог текста.
Текст 15: информативни текст. Слушање текста у целини и по деловима. Провера глобалног разумевања. Усмерено слушање. Писање бележака. Основне идеје. Обрада лексике. Текст 15: информативни текст. Читање транскрипције усменог текста. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Приказ. Писани превод дела текста (до 300 карактера).

12. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање усменог текста.
Текст 16: информативни текст. Слушање текста у целини и по деловима. Провера глобалног разумевања. Усмерено слушање. Писање бележака. Основне идеје. Обрада лексике. Текст 16: информативни текст. Читање транскрипције усменог текста. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Приказ. Писани превод дела текста (до 300 карактера).

13. недеља
предавање - Систематизација.
Усмени прикази текстова обрађиваних на часовима.

14. недеља
предавање - Систематизација.
Усмени прикази текстова обрађиваних на часовима.

15. недеља
- - Обавезна предиспитна обавеза која носи 40 поена.
Провера способности разумевања писаног текста.

16. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста.
Текст 17: експликативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Писани превод дела текста (до 300 карактера). Текст 17: експликативни текст. Читање. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Приказ.

17. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста.
Текст 18: експликативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Писани превод дела текста (до 300 карактера). Текст 18: експликативни текст. Читање. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Приказ.

18. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста.
Текст 19: аргументативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Релациони маркери: узрок и последица. Текст 19: аргументативни текст. Читање. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Приказ. Писани превод дела текста (до 300 карактера).

19. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста.
Текст 20: аргументативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Релациони маркери: намера; давање примера. Текст 20: аргументативни текст. Читање. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Приказ. Писани превод дела текста (до 300 карактера).

20. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста.
Текст 21: аргументативни текст. Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Релациони маркери: потврђивање исказа, ограђивање, алтернатива. Текст 21: аргументативни текст. Читање. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Приказ. Писани превод дела текста (до 300 карактера).

21. недеља
- - Обавезна предиспитна обавеза која носи 10 поена.
Провера способности усменог изражавања. Обавезна предиспитна обавеза која носи 10 поена. Презентација теме по избору студента.

22. недеља
- - Обавезна предиспитна обавеза која носи 10 поена.
Провера способности усменог изражавања. Обавезна предиспитна обавеза која носи 10 поена. Презентација теме по избору студента.

23. недеља
- - Обавезна предиспитна обавеза која носи 10 поена.
Провера способности усменог изражавања. Обавезна предиспитна обавеза која носи 10 поена. Презентација теме по избору студента.

24. недеља
- - Обавезна предиспитна обавеза која носи 10 поена.
Провера способности усменог изражавања. Обавезна предиспитна обавеза која носи 10 поена. Презентација теме по избору студента.

25. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста. Усмена продукција - синтеза.
Текстови 22, 23, 24: различити текстови који се баве истом темом. Читање. Појединачно глобално разумевање текстова. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Синтеза текстова – усмена продукција.

26. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста. Усмена продукција - синтеза.
Текстови 25, 26, 27: различити текстови који се баве истом темом. Читање. Појединачно глобално разумевање текстова. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Синтеза текстова – усмена продукција.

27. недеља
предавање - Рад на тексту. Разумевање писаног текста. Усмена продукција - синтеза.
Текстови 28, 29, 30: различити текстови који се баве истом темом. Читање. Појединачно глобално разумевање текстова. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Синтеза текстова – усмена продукција.

28. недеља
предавање - Систематизација.
Читање, разумевање, превод стручних текстова дужине до 1500 карактера. Анализа превода. Резиме текста – усмена продукција.

29. недеља
предавање - Систематизација.
Читање, разумевање, превод стручних текстова дужине до 1500 карактера. Анализа превода. Резиме текста – усмена продукција.

30. недеља
предавање - Систематизација.
Читање, разумевање, превод стручних текстова дужине до 1500 карактера. Анализа превода. Резиме текста – усмена продукција.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Видић, Ј., Француски језик 2 - избор текстова за студенте свих одељења Филозофског факултета
Јовановић, С., Савремени француско-српскохрватски речник с граматиком, Просвета, Београд 1991.
Општа допунска литература
Путанец, В., Француско-хрватски речник, Школска књига, Загреб 1995.
Le Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris.
Petit Larousse Illustré, Larousse, Paris.
Grandet, E., Corsain, M., Mineni, E., Rainoldi, M., Activités pour le Cadre européen commun de référence – niveau B2, Clé International, Paris 2007.
Truzer-Sabatelli, F., Montémont, J.-L., Poisson-Quinton, S., DALF – 450 activités, + Corrigés, Clé International, Paris 2001.
Charnet, C. , Robin-Nipi, J., Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthèse, + Corrigés , Hachette – FLE, Paris, 1997.
↑↑↑