Psihologija

Психологија и менаџмент
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Садржај предмета: Уводни део - менаџмент организација, менаџерске функције и улоге, карактеристике и особине менаџера, сагледавање менаџмента као динамичког процеса. Три посебне целине у оквиру курса - управљање људским ресурсима, управљнаје каријером и управљање променама издвојене су као кључна питања.
Циљ изучавања предмета: Упознавање студената са основним појмовима и задацима психологије менаџмента и значајним научним и практичним проблемима ове дисциплине. Посебан акценат је на развијању свести о најважнијим проблемима области и месту и улози психологије менаџмента у раду психолога рада и организације.
Предуслови за полагање: Положени испити: Основе психологије рада, Управљање каријером, Психологија међуљудских односа
Облици наставе: Предавања: 2 часа недељно (26 сата) Вежбе: 2 часа недељно (26 сата)
Обавезе студената: Присуствовање предавањима и вежбама, припрема за дискусије и учешће у дискусијама. Самостално претраживање, проучавање литературе. Планирање, извођење и презентација истраживачког пројекта.
Постојећи курсеви:
↑↑↑