Psihologija

Увод у развојну психологију
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Александер Бауцалредовни професор
др Ксенија Крстићванредни професор
др Драган Јанковићдоцент
др Јелена Врањешевићванредни професор
др Ивана Степановић Илићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Начин полагања: писмени, усмени
Садржај предмета: Појам психичког развоја, важна питања развојне психологије (наслеђе и средина, континуитет и дисконтинуитет...). Лаичка и научна схватања о психичком развоју; Методолошки проблеми истраживања развојно-психолошких феномена, Неурофизиолошки развој, Периодизација развоја; Развојне норме (дефиниција, врсте, порекло, коришћење норми); Пренатални период; Рани развој; Рано детињство; Средње детињство; Адолесценција; Зрело доба и старење; Рани развој и његови развојни ефекти; Развој социјалних односа; Утицај школе и школовања на развој; Развој у периоду адолесценције
Циљ изучавања предмета: Након завршетка курса студенти ће стећи основна знања о развојној психологији као научној дисциплини, специфичним методолошким аспектима истраживања развојних промена, развојним нормама, периодизацији развоја и кључним развојним променама у антенаталном периоду, периоду одојчета, раном и средњем детињству, адолесценцији, зрелом добу и током старења. Поред тога, студенти ће стећи основна знања о појединим важним темама развоје психологије као што су формирање симболичке функције, развој социјалних односа, утицај школе и вршњака на развој и формирање идентитета. Предмет ће подржати развој критичког мишљења, способност коришћења научне литературе, развој способности јавног презентовања сопственог схватања и уважавања другачијег становишта, као и способност конструктивног учешћа у групним дискусијама. Студенти ће током рада стећи увид и у могућности примене развојно-психолошких сазнања у психолошкој пракси
Предуслови за полагање: Нема
Облици наставе: Предавања Вежбе Групна дискусија Рад у малим групама Испитивање деце Прављење нацрта истраживања Семинарски рад
Обавезе студената: Читање литературе за вежбе и активно учешће на вежбама Испитивање деце Семинарски рад Презентација на часу Полагање писменог и усменог дела испита
Постојећи курсеви:
↑↑↑