Psihologija

Курс:
Историјски увод у психологију
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Каја Теовановић (девојачко Дамњановић)доцент
др Биљана Станковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Историјски развој психолошких идеја од Античке Грчке до 19-тог века, настанак психологије у XIX том веку, настанак психолошких школа почетком XX века.
Циљ изучавања курса: 1. Упознавање са историјским развојем психолошких идеја до формирања психологије као самосталне науке 2. Истицање значаја филозофског мишљења,развоја емпиријских метода у Европској науци 3. Истицање значаја Енглеске емпиристичке филозофије као основе настанка психологије 4. Истицање знацаја истраживања у области физиологије чула као основе настанка психологије 5. Упознавање са развојем психолошких истраживања у другој половини 19-тог века
Предуслови за полагање: За курс нису потребни предуслови.
Облици наставе: 1. Предавања (4 часа недељно, 14 недеља, укупно 56 часова)
Обавезе студената: 1. Предавања 2. Семинарски радови
План курса:

1. недеља
предавање - Када започиње историја психологије?
а. Различити приступи проучавању историје психологије б. Период Антике в. Антрополошки и космолошки период Грчке филозофије г. Платон

2. недеља
предавање - Период Антике
а. Аристотел б. Монизам-Дуализам в. Хришћански теолози

3. недеља
предавање - Пет класичних доктрина човека
а. Релативистичка б. Материјалистичка в. Идеалистичка г. Телолошка д. Религиозна

4. недеља
предавање - XVII век-Успон рационализма и модерна наука
a. Френцис Бејкон и научни метод b. Рене Декарт в. Физиолошка истраживања г. Дзалистичка доктрина човека

5. недеља
предавање - Енглеска емпиристичка филозофија
а. Џон Лок б. Џемс Мил в. Асоцијационизам

6. недеља
предавање - Чарлс Дарвин и физиологија чула
а. Психологија и еволуциона дебата б. Компаративни метод в. Успон експерименталне психологије и физиологије чула г. Херман Фон Хелмхолц д. Ернест Вебер

7. недеља
предавање - Успон експерименталне психологије
а. Густав Теодор Фехнер б. Вилијам Вунт и настанак психологије као самосталне науке в. Вунтов систем г. Истраживања у лабораторији у Лајпцигу

8. недеља
предавање - Други Европски психолози
а. Карл Штумпф б. Освалд Килпе в. Франц Брентано г. Едвард Брентон Тиченер д. Структурализам у САД

9. недеља
предавање - Виљем Џемс-функционалистичка критика структурализма
а. Прагматизам б. Борингова анализа развоја психологије

10. недеља
предавање - Почетак XX века - успон психолошких школа
а. Системско раздобље (психоанализа, Гешталт психологија, бихејвиоризам)

11. недеља
предавање - Почетак XX века - успон психолошких школа
а. Системско раздобље (психоанализа, Гешталт психологија, бихејвиоризам) б. Проблем компаративне анализе развоја психолошких школа

12. недеља
предавање - Развој психологије у историјској перспективи
а. Развој психологије у историјској перспективи

13. недеља
предавање - Нека отворена питања савремене психологије
а. Нека отворена питања савремене психологије
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1.Гарднер, Марфи: Историјски увод у савремену психологију 2.Славољуб Радоњић: Увод у психологију
↑↑↑