Psihologija

Курс:
Психолошке школе и правци
У оквиру предмета: Психолошке школе и правци
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Каја Теовановић (девојачко Дамњановић)доцент
др Биљана Станковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: а. Проблеми проучаванја историјског развоја психологије б. Основне идеје о развоју науке ц. Шта су системи у психологји д. Основни системи у психологији и њихов развој
Циљ изучавања курса: а. Стицанје знања историјском развоју система у психологији б. Критеријуми анализе система у психологији ц. Садашњи статус система у психологији
Предуслови за полагање: За праћење курса неопходна су знања из когнитивне, развојне, социјалне и клиничке психологије
Облици наставе: Предавања (2+2 часа недељно). Укупно 48 часова недељно.
Обавезе студената: Похађање наставе и праћљње литературе која се експлицитно помиње на предавањима.
План курса:

1. недеља
предавање - ПРОБЛЕМИ ПРОУЧАВАЊА РАЗВОЈА ПСИХОЛОГИЈЕ
а. Теорије развоја науке б. Појам парадигме и развој науке в. Различита схватања о статусу психологије као науке г. Развој науке у 17. и 18. веку (Декарт и Лок)

2. недеља
предавање - СИСТЕМИ У ПСИХОЛОГИЈИ
а. Дефиниција система б. Развој система у психологији

3. недеља
предавање - СТРУКТУРАЛИЗАМ
а.Развој науке у 19. веку и њен утицај на осамостаљење психологије б. Вебер, Фехнер, Хелмхолц в. Вилхелм Вунт г. Критике структурализма д. Савремени структурализам према Пијажеу

4. недеља
предавање - ФУНКЦИОНАЛИЗАМ
а. Основно питање: да ли се ради о систему? б. Претече функционализма в. Виљем Џемс г. Критике функционализма д. Европски функционализам (Кац, Рубин, Брунсвик и Клапаред)

5. недеља
предавање - БИХЕЈВИОРИЗАМ
а. Претече бихејвиоризма б. Проблеми изградње психологије као објективне науке в. Вотсон г. Примарни и секундарни бихејвиоризам д. Критике бихејвиоризма ђ. Два правца развоја бихејвиоризма (Толман и Хал) е. Скинер

6. недеља
предавање - ГЕШТАЛТ ПСИХОЛОГИЈА
а. Претече б. Фи-феномен в. Оснивачи (Вертхајмер, Кофка, Келер) г. Феноменолошки метод д. Концепт поља (Левин) ђ. Голдштајн и организмичка психологија е. Утицај гешталтизма (психологија уметности, гешталт терапија, социјална психологија) ж. Системски приступ у науци (Берталамфи)

7. недеља
предавање - ПСИХОАНАЛИЗА
а. Фројдова биографија б. Рани развој психоанализе в. Појам несвесног пре Фројда г. Критике психоанализе (Хајдбредер, Ајзенк, Нејгел) д. Сукоби и развој ривалских теорија (Адлер и Јунг) ђ. Развој социјалне психоанализе

8. недеља
предавање - ДАНАШЊИ СТАТУС СИСТЕМА У ПСИХОЛОГИЈИ
а. Које промене су претрпели класични системи б. Пример психоанализе

9. недеља
предавање - ПРИМЕРИ САВРЕМЕНИХ ТЕОРИЈА У ПСИХОЛОГИЈИ
а. Егзистенцијализам (Бинсфангер и Бос) б. Асоцијационизам - од класичног до модерног в. Математички утицај на психологију (рачунарска метафора) г. Когнитивна обрада информација

10. недеља
предавање - ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
а. Релевантност модела вештачке интелигенције за разумевање когниције б. Драјфусова феноменолошка критика вештачке интелигенције

11. недеља
предавање - ГЛАВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА САВРЕМЕНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ
а. Најчешће критике (наука без опште теорије) б. Најчешћи теоријски модели у савременој психологији

12. недеља
предавање - МОГУЋИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА САВРЕМЕНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ
а. Психологија и гранична подручја б. Утицај развоја савременог друштва на развој психологије

13. недеља
предавање - ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГИЈЕ У ЊЕНОМ ИСТОРИЈСКОМ РАЗВОЈУ
а. Емпиризам - нативизам б. Моларно - молекуларно в. Савремени одговор на традиционалне проблеме психологије
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Марфи Гарднер: Историјски увод у савремену психологију 2. Радоњић Славољуб: Увод у психологију 3. Келвин Хол и Гарднер Линдзи: Теорије личности (Главе: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 16)
Општа допунска литература
1. Вид Печјак: Стварање психологије 2. Ричард Еванс: Градитељи психологије 3. Томас Кун: Структура научних револуција 4. Ричард Драјфус: Шта рачунари не могу
↑↑↑