Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Кључна питања и методолошки проблеми у социопсихолошким истраживањима

1. недеља
пројекат - Уводни час: представљање курса
Уводни час: представљање курса, типа наставе, предлагање опсега могућих тема за истраживање, повратна информација о интересовањима студената и неопходна појашњења и прецизирања.

2. недеља
предавање - Могућности и важност социопсихолошких истраживања у области рада

2. недеља
пројекат - Избор коначне теме и упућивање на основну литературу.

3. недеља
предавање - Приказ једног новијег академског социо-психолошког истраживања и дискусија

3. недеља
пројекат - Преглед литературе и израда идејне скице

4. недеља
предавање - Приказ једног новијег академског социо-психолошког истраживања и дискусија

4. недеља
пројекат - Преглед литературе и израда идејне скице

5. недеља
предавање - Приказ једног новијег академског социо-психолошког истраживања

5. недеља
пројекат - Израда истраживачког пројекта уз сугестије ментора.

6. недеља
семинар - Договор о теоријском семинарском раду
Договор о теми теоријској семинарског рада и адекватној литератури која треба да се поклопи са облашћу из које је одабрано емпиријско истраживање. Семинарски рад ће служити и као основа за теоријски део коначног рада и разумевање и интерпретирање добијених података.

6. недеља
пројекат - Завршетак израде истраживачког пројекта

7. недеља
предавање - Социјално психолошка истраживања у пракси на раду

7. недеља
пројекат - Конструкција инструмента
Конструкција (делимично модификација или избор постојећег) инструмента за прикупљање података.

8. недеља
предавање - Социјално психолошка истраживања у пракси на раду

8. недеља
пројекат - Прикупљање података – извођење истраживања

9. недеља
предавање - Социјално психолошка истраживања у пракси на раду

9. недеља
пројекат - Унос и обрада података

10. недеља
предавање - Социјално психолошка истраживања у пракси на раду

10. недеља
пројекат - Анализа и интерпретација података

11. недеља
вежбе - Излагање прелиминарних верзија студентских радова

11. недеља
пројекат - Прелиминарни извештај на основу извршене анализе

12. недеља
вежбе - Излагање прелиминарних верзија студентских радова

12. недеља
пројекат - Кориговање прелиминарне верзије извештаја
Кориговање прелиминарне верзије уз консултације са ментором и дискусију евентуалних слабости и недостатака.

13. недеља
вежбе - Излагање прелиминарних верзија студентских радова

13. недеља
пројекат - Писање коначне верзије рада

14. недеља
- - Припрема за одбрану

15. недеља
- - Одбрана рада - испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература ће бити одређена у зависности од конкретне теме и интересовања студената.
↑↑↑