Psihologija

Курс:
Социјална психологија у клиничкој пракси
Предавачи: др Небојша Петровићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржај курса варира зависно од интересовања студената. У договору са ментором они бирају област и тему. Садржај курса се одабира из области изучаваних на курсевима Социјална перцепција и интеракција и Социјализација. Појмовни апарат усвојен на тим курсевима служи за даље продубљивање и детаљније проучавање ужих проблема важних посебно за клиничку психологију: ставова према хендикепираним особама или особама са одређеном врстом болести (нпр. према душевним болесницима или зараженим хивом), евалуација разних облика психотерапије, итд.
Циљ изучавања курса: Социјална психологија у клиничкој пракси је курс конципиран као примењена социјална психологија, чији је циљ да обучи студенте у планирању и извођењу социопсихолошких истраживања везаних за различите области праксе у клиничкој психологији. Овај курс пружа додатна знања из изабраних области и овладавање вештинама које се тичу израде, адаптације и примене мерних инструмената. Студенти стичу компетентност и искуство у свим фазама извођења научног истраживања. Како се рад обавља у малим групама, развијају се и комуникативне вештине везане за групни рад на решавању проблема.
Предуслови за полагање: Предуслов за праћење Социјална психологија у клиничкој пракси јесу положени испити из претходних година, како је регулисано статутом.
Облици наставе: Менторски рад 2 часа недељно током једног семестра.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да присуствују вежбама, да у оквиру њих активно учествују у активностима као што су рад у малим групама или групна дискусија.
Начин оцењивања рада и резултата: 70% оцене - предиспитне активности. Спецификација у оквиру ових 70% зависи од теме, основног методолошког приступа (експериментални или неекспериментални), типа инстумената који ће бити коришћени (да ли су конструисани, модификовани или само одабрани већ постојећи), обима и квалитета литературе, обраде података и писања завршног извештаја. 30% оцене – одбрана завршног рада.
План курса:

1. недеља
пројекат - Представљање курса и прелиминарни договор о темама
Уводни час: представљање курса, типа наставе, предлагање опсега могућих тема за истраживање, повратна информација о интересовањима студената и неопходна појашњења и прецизирања

2. недеља
пројекат - Избор теме
Избор коначне теме и упућивање на основну литературу.

3. недеља
пројекат - Преглед литературе и израда идејне скице

4. недеља
пројекат - Преглед литературе и израда идејне скице

5. недеља
пројекат - Истраживачки пројекат
Израда истраживачког пројекта уз сугестије ментора.

6. недеља
пројекат - Завршетак израде нацрта пројекта
Завршетак израде истраживачког пројекта

7. недеља
пројекат - Конструкција инструмента
Конструкција (делимично модификација или избор постојећег) инструмента за прикупљање података

8. недеља
пројекат - Извођење истраживања
Прикупљање података – извођење истраживања

9. недеља
пројекат - Унос и обрада података

10. недеља
пројекат - Анализа и интерпретација података

11. недеља
пројекат - Израда прелиминарног извештаја
Прелиминарни извештај на основу извршене анализе

12. недеља
пројекат - Корекција извештаја
Кориговање прелиминарне верзије уз консултације са ментором и дискусију евентуалних слабости и недостатака.

13. недеља
пројекат - Писање коначне верзије рада

14. недеља
- - Припрема за одбрану

15. недеља
- - Одбрана рада - испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература ће бити одређена у зависности од конкретне теме и интересовања студената
↑↑↑