Psihologija

Курс:
Методе клиничке процене
У оквиру предмета: Методе клиничке процене
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Студија случаја, 2. Клиничко интервјуисање, 3. Бихејвиорална процена, 4. Опсервација понашања, 5. Векслерове скале интелигенције 6. Минесота мултифазни инвентар личности (ММРI), 7. Пројективне технике и пројективна хипотеза; 8. Теорије пројективне психологије, 9. Тест тематске аперцепције (ТАТ), 10. Тест недовршених реченица, 11. Пројективни цртежи, 12. Роршахова метода, 13. Неуропсихолошка процена.
Циљ изучавања курса: • Стицање знања о различитим методама клиничке процене, њиховом историјату и развоју, предностима и недостацима; • Упознавање студената са практичном применом метода клиничке процене ( тј., задавањем инструмената клиничке процене, обрадом добијених података са инструмената, тумачењем прикупљених података и сл.); • Развој вештина неопходних за задавање клиничких инструмената, обраду података и њихово тумачење; • Прорађивање клиничких метода током вежби; • Практична примена/ задавање инструмената у клиничким оквирима над припадницима различитих клиничких популација.
Предуслови за полагање: За похађање курса Методе клиничке процене потребно је да је студент претходно положио испит из предмета Оснoве клиничке процене.
Облици наставе: 1. Предавања: Облик рада: предавања уз коришћење видео опреме, графоскопа и LCD прокетора Број часова: 2 часа недељно х 13 недеља= 26 часа 2. Вежбе: Облици рада: • Вежбе, у већи групама ( 25 – 30 студената), које држе наставник или асистент. Рад у групама прати садржај предавања о клиничким методама процене, те се током вежби демонстрира практично задавање и примена клиничких инструмената, «одигравањем» улога испитивача и испитаника поступка процене. Прикази случајева из клиничке праксе, које приказују наставник, асистент или колеге из праксе које су по потреби ангажоване за држање вежби. Колеге из праксе пред студентима демонстрирају своје особене домене примне клиничких метода ( на особама различитих узраста, особених облика психопатологије и сл.), илуструју их примерима из праксе, ас студентима дискутују о сврсисходности али и недостацима датих метода. • Вежбе, у мањим групама (5 – 10 студената), које држе наставник, асистент или демонстратори, на којима се детаљније прорађују клиничке методе попут ВИТИ-ја и клиничких интервјуа. Прорада специфичних питања и проблема који проистичу из примене ових инструмената. Групна тумачења и анализа протокола са ВИТИ-ја које су студенти самостално задавали припадницима клиничке и «неклиничке» популације. Групна анализа и тумачење поступака клиничког интервјуисања које су појединачно студенти вршили над примпадницима клиничке и «неклиничке» популације. Број часова: 2 часа недељно х 13 недеља= 26 часа Укупан број часова предавања и вежби: 26 часова предавања + 26 часова вежби = 52 часова
Обавезе студената: Обавезно је похађање и учествовање на вежбама. Највише два изостанка са вежби су дозвољена. Такође, током семестра студент је дужан да обави неколико испитивања, применом појединих метода клиничке процене (рецимо, клинички интервју ВИТИ, ММРI), над припадницима неклиничке и клиничке популације, да посети одговарајуће психијатријске установе и тамо се упозна са практичним радом колега клиничких психолога. И да до краја семестра преда обрађене и протумачене протоколе клиничке процене, које ће бранити пред Наставником или асистентом. Пошто обави наведене обавезе, студент стиче право да изађе на испит. Обавезе: часова • Похађање наставе........................................................... 52 • Припрема за наставу...................................................... 0 • Обавезе за вежбе............................................................. 10 • Припрема за полагање писменог испита...................... 58 Укупно: 120
Начин оцењивања рада и резултата: Укупна оцена је резултат оцене на писменом испиту и урадјене обавезе за вежбе. Писмени испит: Испит се полаже писменим путем, у виду теста знања из области датог Куртса, који је претходно био «покривен» предавањима и вежбама. ПРОПРОЦИЈА 16%: 84%
План курса:

1. недеља
предавање - Студија случаја
/
Литература: 1. Groth-Marnat, G. (1999): Handbook of Psychological Assessment. New York, John Wiley & Sons. (одабрана поглавља) 2. a. Бергер, Ј. (1979): Психодијагностика. Београд, Нолит. (одабрана поглавља) б. Бергер, Ј. (2004): Психодијагностика. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства. (одабрана поглавља)

1. недеља
вежбе - Студија случаја
Примери из праксе.

2. недеља
предавање - Клиничко интервјуисање
/
Литература: 6. Sommers-Flanagan, J.& Sommers-Flanagan, R. (2003): Clinical Interviewing. New York, John Wiley & Sons. (одабрана поглавља)2. a. Бергер, Ј. (1979): Психодијагностика. Београд, Нолит. (одабрана поглавља) б. Бергер, Ј. (2004): Психодијагностика. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства. (одабрана поглавља)

2. недеља
вежбе - Клиничко интервјуисање
Различити приступи у вођењу интервјуа зависно од циња и врсте клијената

3. недеља
предавање - Клиничко интервјуисање
Литература: 2. a. Бергер, Ј. (1979): Психодијагностика. Београд, Нолит. (одабрана поглавља) б. Бергер, Ј. (2004): Психодијагностика. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства. (одабрана поглавља)

3. недеља
предавање - Клиничко интервјуисање
Наставак

4. недеља
предавање - Бихејвиорална процена и опсервација понашања
Литература: 1. Groth-Marnat, G. (1999): Handbook of Psychological Assessment. New York, John Wiley & Sons. (одабрана поглавља) 2. a. Бергер, Ј. (1979): Психодијагностика. Београд, Нолит. (одабрана поглавља) б. Бергер, Ј. (2004): Психодијагностика. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства. (одабрана поглавља)

4. недеља
вежбе - Бихејвиорална процена и опсервација понашања
Основни елементи опсервације понашања и процена на основу њих

5. недеља
предавање - Векслерове скале интелигенције
Литература: 1. Groth-Marnat, G. (1999): Handbook of Psychological Assessment. New York, John Wiley & Sons. (одабрана поглавља) 2. a. Бергер, Ј. (1979): Психодијагностика. Београд, Нолит. (одабрана поглавља) б. Бергер, Ј. (2004): Психодијагностика. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства. (одабрана поглавља)

5. недеља
вежбе - Векслерове скале интелигенције
Задавање, оцењивање, дијагностичка интерпретација

6. недеља
предавање - Векслеров индивидуални тест интелигенције- ВИТИ
Литература: 4. Бергер, Ј. и сарадници ( 1995): Векслеров индивидуални тест интелигенције. Београд, Друштво психолога Србије.

6. недеља
вежбе - Векслеров индивидуални тест интелигенције- ВИТИ
Задавање, оцењивање, дијагностичка интерпретација

7. недеља
предавање - Минесота мултифазни инвентар личности ММПИ
Литература: 1. Groth-Marnat, G. (1999): Handbook of Psychological Assessment. New York, John Wile 5. Биро, М. и Бергер, Ј. (1988): Приручник за ММРI-201, Београд, Друштво психолога Србије.y & Sons. (одабрана поглавља)

7. недеља
вежбе - Минесота мултифазни инвентар личности ММПИ
Задавање, оцењивање, дијагностичка интерпретација

8. недеља
предавање - Теорија пројективне психологије
Литература: 1. Groth-Marnat, G. (1999): Handbook of Psychological Assessment. New York, John Wiley & Sons. (одабрана поглавља) 2. a. Бергер, Ј. (1979): Психодијагностика. Београд, Нолит. (одабрана поглавља) б. Бергер, Ј. (2004): Психодијагностика. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства. (одабрана поглавља)

8. недеља
вежбе - Теорија пројективне психологије
Компарација теорија

9. недеља
предавање - Тест недовршених реченица ТНР, пројективни цртеж
Литература: 1. Groth-Marnat, G. (1999): Handbook of Psychological Assessment. New York, John Wiley & Sons. (одабрана поглавља) 2. a. Бергер, Ј. (1979): Психодијагностика. Београд, Нолит. (одабрана поглавља) б. Бергер, Ј. (2004): Психодијагностика. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства. (одабрана поглавља)

9. недеља
вежбе - Тест недовршених реченица ТНР, пројективни цртеж
Задавање, оцењивање, дијагностичка интерпретација

10. недеља
предавање - Тест тематске аперцепције ТАТ
Литература: 1. Groth-Marnat, G. (1999): Handbook of Psychological Assessment. New York, John Wiley & Sons. (одабрана поглавља) 2. a. Бергер, Ј. (1979): Психодијагностика. Београд, Нолит. (одабрана поглавља) б. Бергер, Ј. (2004): Психодијагностика. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства. (одабрана поглавља)

10. недеља
вежбе - Тест тематске аперцепције ТАТ
Задавање, оцењивање, дијагностичка интерпретација

11. недеља
предавање - Роршахов метод
Литература: 1. Groth-Marnat, G. (1999): Handbook of Psychological Assessment. New York, John Wiley & Sons. (одабрана поглавља) 2. a. Бергер, Ј. (1979): Психодијагностика. Београд, Нолит. (одабрана поглавља) б. Бергер, Ј. (2004): Психодијагностика. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства. (одабрана поглавља)

11. недеља
вежбе - Роршахов метод
Задавање, оцењивање, дијагностичка интерпретација

12. недеља
предавање - Неуропсихолошка процена
Литература: 1. Groth-Marnat, G. (1999): Handbook of Psychological Assessment. New York, John Wiley & Sons. (одабрана поглавља 3. Бергер, Ј. и сарадници (1990): Клиничка психологија. Београд, Научна књига (одабрана поглавља))

12. недеља
вежбе - Неуропсихолошка процена
Упознавање са основни процедурама и инструментима

13. недеља
предавање - Психолошки налаз и мишљење
Литература: 1. Groth-Marnat, G. (1999): Handbook of Psychological Assessment. New York, John Wiley & Sons. (одабрана поглавља) 2. a. Бергер, Ј. (1979): Психодијагностика. Београд, Нолит. (одабрана поглавља) б. Бергер, Ј. (2004): Психодијагностика. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства. (одабрана поглавља)

13. недеља
вежбе - Психолошки налаз и мишљење
Примери типичних врста психолошких налаза
↑↑↑