Psihologija

Курс:
Социјална перцепција и интеракција
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Небојша Петровићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
др Зоран Павловићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1. Теоријске и методолошке основе социјалне психологије: Предмет и историјат социјалне психологије.Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања – посматрање, анализа садржаја, социометрија. 2. Социјална перцепција: Теорије атрибуције и когнитивне конзистенције. Опажање особа и група. Формирање свести о себи. Интерперсонална привлачност. 3. Социјална интеракција: Комуникација - појам и врсте. Групе: врсте, групна структура и динамика. Вођство. Односи унутар и између група. Сарадња и такмичење. Конфликти. Одлучивање у групи.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студент боље препозна и боље разуме бројне феномене који се јављају у међуљудској интеракцији и у унутаргрупним и међугрупним односима, и да се оспособи да самостално спроводи истраживања у овим областима.
Предуслови за полагање: Предуслов за праћење Социјалне перцепције и интеракције је претходно савладано градиво из Опште психологије, методологије психолошких истраживања и статистике. Поред тога, поижељна су знања из психометрије и психологије личности.
Облици наставе: а. Предавања: (4 часа недељно). Укупно 52 часова у семестру. б. Вежбе: (2 часа недељно). Укупно 26 часа у семестру.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да присуствују вежбама, да у оквиру њих активно учествују у активностима као што су рад у малим групама или групна дискусија.
Начин оцењивања рада и резултата: Испит се полаже писмено и усмено. Коначна оцена је резултанта оцене на писменом (45%), оцене на усменом (35%), и активности на предавањима и вежбама (20%). Студентима се омогућава да испит полажу и преко два колоквијума (први је после седме а други после тринаесте недеље наставе). Студенти који положе колоквијум стичу право да на завршном испиту буду ослобођени писменог дела а да за усмени део припреме градиво у скраћеном обиму. За студенте који испит полажу преко колоквијума коначна оцена ће бит резултанта просечне оцене на колоквијумима (50%), оцене на усменом испиту (30%) и актовности на предавањима и вежбама (20%).
План курса:

1. недеља
предавање - Предмет и историјат социјалне психологије. Теоријски приступи
Предмет, области истраживања и задаци социјалне психологије Развој социјалне психологије и раздобља у њеном развоју Теоријски приступи у социјалној психологији

1. недеља
вежбе - Методе и технике. Истраживање као комуникациони процес
Методе и технике у социјалној психологији. Истраживање као комуникациони процес и процес решавања проблема

2. недеља
предавање - Социјална интеракција и комуникација
Социјална интеракција и комуникација. Врсте комуникације. Облици и функција вербалне и невербалне комуникације.

2. недеља
вежбе - Фазе истраживања

3. недеља
предавање - Социјална когниција. Теорије когнитивне конзистенције
Социјална когниција. Теорије когнитивне конзистенције: Хајдерова теорија баланса, Фестингерова теорија когнитивне дисонанце.

3. недеља
вежбе - Експеримент
Експеримент у социјалној психологији. Еколошка валидност. Етичке дилеме.

4. недеља
предавање - Теорије атрибуције
Теорије атрибуције. Теорија кореспондентних закљјучака. Келијев модел коваријансе. Вејнеров модел у области атрибуције постигнућа

4. недеља
вежбе - Мерење атрибуција.

5. недеља
предавање - Пристрасности у процесу атрибуције. Формирање свести о себи
Пристрасности у процесу атрибуције: Фундаментална грешка атрибуције. Разлике актер посматрач. Тумачење успеха и неуспеха. Формирање и развој свести о себи. Симболички интеракционизам. Теорија социјалног поређења. Бемова теорија само-опажања.

5. недеља
вежбе - Прва импресија.

6. недеља
предавање - Опажање особа
Опажање особа. Опажање емоција. Тачност опажања и оцењивања особа

6. недеља
вежбе - Анализа садржаја.

7. недеља
предавање - Опажање група. Интерперсонална привлачност
Опажање група и групне припадности Интерперсонална привлачност

7. недеља
вежбе - Анализа садржаја.

8. недеља
предавање - Врсте група
Врсте група. Неструктурисане групе: публика, маса, социјални покрети. Структурисане групе. Врсте малих група. Организација.

8. недеља
вежбе - Неструктурисано посматрање.

9. недеља
предавање - Развој групе. Кохезивност. Грушна структура
Развој групе. Кохезивност. Групна структура. Структура моћи, комуникациона и социомеријска структура.

9. недеља
вежбе - Структурисано посматрање.

10. недеља
предавање - Вођство. Активности и функције руковођења
Вођство. Личност и ситуација као детрерминанте вођства. Активности и функције руковођења.

10. недеља
вежбе - Вођство.

11. недеља
предавање - Начини руковођења. Конформирање
Начини руковођења. Демократско и аутократско руковођење. Ефикасност руковођења. Конформирање. Ситуациони и индивидуални фактори конформирања.

11. недеља
вежбе - Утицај групе – демонстрација.

12. недеља
предавање - Сарадња, такмичење и конфликти
Сарадња, такмичење и конфликти. Коалиције. Начини разрешавања конфликата.

12. недеља
вежбе - Конфликти - модел теорије игара.

13. недеља
предавање - Доношење одлука у групи
Доношење одлука у групи и групно одлучивање Социјална фацилитација.

13. недеља
вежбе - Групно одлучивање и степен ризичности - демонстрација

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
↑↑↑