Psihologija

Курс:
Социо-емоционални развој (осн.)
У оквиру предмета: Социо-емоционални развој
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: пошто је реч о предмету на коме се само врше истраживања, садржај чине све теме из области социјалног (вршњачки односи, социјална когниција, социјализација, везивање и везаност итд.) и емоционалног развоја (разумевање емоција, емоционална експресија, регулација емоција, емоционални речник итд.).
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената да самостално креирају и спроводе емпиријска истраживања у области социјалног и емоционалног развоја, овладавање методама и техникама прикупљања података, вештином избора литературе и презентовања налаза.
Предуслови за полагање: Развојна психологија Психологија учења Статистика
Облици наставе: Менторски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Договор о раду
Догово о раду. План рада, начин оцењивања и структура испита.
Литература: Schaffer, R.H. (1995): Social development. Blackwell Publishers.

2. недеља
пројекат - Избор истраживачког проблема
Избор проблема за истраживање. Почетно одређивање литературе.
Литература: Ј. Мирић: Емоционални развој (штампани материјал)

3. недеља
пројекат - Нацрт истраживања
Сачињавање идејне скице у 3. недељи а довршавање нацрта истраживања до 6 недеље, уз сталне консултације са ментором.

6. недеља
предавање - Нацрт истраживања 2
Преглед и оцена нацрта истраживања.

7. недеља
пројекат - Узорак
консултације око избора узопрка за истраживање. Помоћ студентима у избору локације за истраживање (вртић, школа...).

8. недеља
пројекат - Обављање истраживања
8 недеља: почетак прикупљања података 9 недеља: наставак прикупљања података 10 неделја: довршавање прикупљања података 11 недеља: обрада података 12 недеља: писање завршног извештаја 13 недеља: довршавање израде завршног извештаја

14. недеља
пројекат - Оцена завршног извештаја
Оцењивање завршног извештаја о обављеном истраживању.

15. недеља
- - Презентовање студентских радова
презентовање студентских радова.
↑↑↑