Psihologija

Курс:
Емоционални развој (мастер) (мастер)
У оквиру предмета: Емоционални развој (мастер)
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Везаност. Дефиниција. Старе теорије везаности: теорија социјалног учења и Фројдова психоанализа. Етолошка теорија. Везаност код човеколиких мајмуна. Боулбијева теорија везивања и везаности. Унутрашњи радни модели. М. Ејсворт и типови везаности. Технике испитивања везаности. Везивање и везаност на старијим узрастима: деца и вршњаци, романтична везаност. М. Мејн и типови везабности одраслих. Трансгенерацијско преношење везаности. Поремећаји везивања. Појам емоције и блиски појмови. Емоција и осећање. Историјат проучавања дечјих емоција. Теорије развоја емоција (Изард, Сроуф, Холодински и Фридлмајер). Рано јављање емоција и рана социјална интеракција. Развој емоционалног језика. Развој емоционалне експресије. Правила показивања. Развој препознавања и разумевања емоција. Разумевање мешаних осећања. Разумевање сопствених осећања. Самосвесне емоције (стид, кривица, понос). Посебне емоције у школи (анксиозност, трема, школске фобије). Проблеми емоционалне регулације.
Циљ изучавања курса: Усвајање знања о емоционалном развоју. Развијање осетљивости за осећања и осећајна стања других. Усвајање знања о емоциналним стањима ученика. Почетак припреме студената за саветодавни рад са ученицима.
Предуслови за полагање: Емоције и мотивација Развојна психологија Психологија личности
Облици наставе: предавања вежбе: дискусија, филмска презентација, самостални рад, теренско испитивање, прикази инд. случајева)
План курса:

1. недеља
предавање - Дефинисање везаности
Упознавање с предметом, начином рада и оцењивања. Афективна везаност: појам и дефиниција. Појам сигурне базе.
Литература: Ханак, Н. и Димитријевић, А. (2007): Афективно везивање. Теорија, истраживање, психотерапија. Београд: ФАСПЕР.
Мирић и Димитријевић, стр. 5-34

2. недеља
предавање - Технике за испитивање везаности
Литература: Ханак и Димитријевић, стр. 21-43 Мирић и Димитријевић, стр. 61-50

2. недеља
вежбе - Посматрање деце

3. недеља
предавање - Обрасци везаности деце
Индивидуалне разлике у везаности деце. Прва типологија Д образац.

3. недеља
вежбе - Дискусија извештаја с посматрања

4. недеља
предавање - Образовне импликације теорије везаности
Образовне импликације теорије везаности. Везаност и делинквенција.
Литература: Милојевић, С. и Динитријевић, А. (2012): Социоемоциоални модел малолетничке делинквенције. Енграми, 34 (4), 71-85.

5. недеља
предавање - Методе и технике за испитивање везаности одраслих
Методе и технике за испитивање везаности одраслих.

5. недеља
вежбе - Интервјуисање

6. недеља
предавање - Типови везаности одраслих
Типови везаности одраслих. Лонгитудинална и међукултурна стабилност образаца. Међугенерацијске и клиничке импликације типова везаности.

6. недеља
вежбе - Дискусија извештаја с интервјуисања

7. недеља
предавање - Појам емоције и блиски појмови
Дефинисање емоције. Емоција и блиски појмови: осећање, расположење, сентимент, осећај, мотив,
Литература: Мирић, Ј. Емоционални развој (штампани материјал, уџбеник у припреми)

7. недеља
вежбе - Појам емоције
Дискусија. Разграничавање емоција и блиских појмова. Списак емоција. Базичне емоције.

8. недеља
предавање - Старе теорије емоционалног развоја
Теорија Џона Вотсона, К. Бриџес, Шермана, Ф. Гудинаф.

8. недеља
вежбе - Вотсонова теорија
Дискусија. Условљавање и разусловљавање емоција у практичној примени рада са децом.

9. недеља
предавање - Изардова теорија развоја емоција.
Седам принципа емоционалног развоја. Биологија емоција. Емоционални израз и ФФ хипотеза. Формирање афективно-когнитивних структура.

9. недеља
вежбе - Изардова теорија.
Дискусија теорије К. Изарда. Питање практичне применљивости.

10. недеља
предавање - Сроуфова теорија
Основне поставке Сроуфове теорије. Рани емоционални развој: претече и претходнице емоција, праве емоције. три базичне емоције.

10. недеља
вежбе - Сроуфова теорија
Дискусија Сроуфове теорије. Емоционални и социјални развој.

11. недеља
предавање - Теорија Холодинског и Фридлмајера
компоненте емоције. Рани емоционални развој и социјална интеракција. Поунутрење изражајних знакова. Емоционална регулација.

11. недеља
вежбе - Модел поунутрења.
Дискусија теорије Холодинског и Фридлмајера. Проблем изражајних знакова и ћбестелеснећ емоције.

12. недеља
предавање - Развој емоционалног изражавања
пол Екман и правила показивања. Методолошки проблеми. Емоционални израз и пол. Емоционална изражајност.

12. недеља
вежбе - Изражавање емоција
Дискусија. Практичне вежбе: препознавање емоција на лицима деце. Израз емоција у дечјем цртежу.

13. недеља
предавање - Развој разумевања емоција
Рано препознавање емоција. Разумевање узрока емоција: ситуација, жеље, веровања. Емоције и прошла искуства. Обећања.

13. недеља
вежбе - Узроци дечјих емоција
Дискусија: дечаци и девојчице о узроцима страха.

14. недеља
предавање - Регулација страха и беса
Проблем емоционалне регулације. Емоционална регулација и регулација емоција. Технике регулације емоција и узраст.

14. недеља
вежбе - Ргулација страха и беса
Дискусија. Шта деца знају о регулацији страха и беса.

15. недеља
- - Консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Мирић Ј. и Димитријевић А. (2006): Афективна везаност: експериментални и клинички приступи. Београд: ЦПП
↑↑↑