Psihologija

Курс:
КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА
У оквиру предмета: Квалитативна истраживања
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Биљана Станковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: - интерпретативна методолошка парадигма- истраживачки нацрти- технике прикупљања квалитативних података- анализа квалитативних података
Циљ изучавања курса: - упознавање са интерпретативном методолошком парадигмом карактеристичном за социјалне и хуманистичке науке- припрема за квалитативна истраживања у посебним психолошким дисциплинама- оспособљавање за целовитије и критичкије раѕумевање психологије као науке- развијање компетенција за интердисциплинарна истраживања
Предуслови за полагање: - познавање класичне методологије и увода у психологију
Облици наставе: - предавања са дискусијом
Обавезе студената: - похађање наставе, - презентација рада на часу - семинарски рад
Начин оцењивања рада и резултата: - писмени испит 70% - семинарски рад 20% - учешће у дискусији 10%
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом, литературом, начином рада, обавезама
Упознавање са програмом, литературом, начином рада, обавезама Прелиминарно одређење квалитативних истраживања Упознавање са програмом курса из квалитативних истраживања на неком страном универзитету

2. недеља
предавање - Лаичко и преднаучно разумевање психологије; социогенеѕа психологије
а) Лаичко разумевање психичких процеса: извори и карактеристике лаичке психологије б) Преднаучна психологија у филозофији, медицини, уметности в) Социогенеза психологије као науке: историјски, социјални, културни услови

3. недеља
предавање - Кризе у психологији; две културе у психологији
Две Вунтове психологије; Дилтај и духовнонаучна психологија; две културе у психологији

4. недеља
предавање - Квалитативна истраживања
Квалитативна истраживања - одређење - разлози за примену - теоријски и социјални значај - однос према квантитаивним методама - најважније традиције

5. недеља
предавање - Посебне традиције: студија случаја; биографија; историјско истраживање

6. недеља
предавање - Етнографија

7. недеља
предавање - Утемељена теорија

8. недеља
предавање - Феноменологија и социјална феноменологија

9. недеља
предавање - Симболички интеракционизам; анализа дискурса

10. недеља
предавање - Херменеутика и дубинска херменеутика

11. недеља
предавање - Истраживачки нацрт и фазе истраживања

12. недеља
предавање - Основне технике: посматрање; интервју; анализа текста; анализа других продуката

13. недеља
предавање - Евалуација квалитативних истраживања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Адорно, Т. & Хоркхајмер, М. : Социолошке студије (Индивидуум), Загреб, Школска књига, 1980. (стр. 47- 59).
- Бер, В.: Увод у социјални конструкционизам (Шта раде аналитичари дискурса) Београд, Зептер. (206- 233) .
- Дилтај, В.: Заснивање духовних наука, Београд, Просвета, 1980. (стр. 49-88).
- Фајгељ, С.: Методе истраживања понашања. Београд, Центар за примењену психологију, 2004. (Студија случаја; Утемељена или заснована теорија; Интервју, стр. 246-256, 323-327)
- Хоркхајмер, М.: Традиционална и критичка теорија, Београд, БИГЗ, 1976; (стр. 39- 89).
- Пијаже, Ж.: Епистемологија наука о човеку, Београд, Нолит, 1979, стр. (41-90).
Герген, К.и М. Герген: Социјална конструкција. Београд: Цептер, 2006, стр. 7-41.
Гадамер, Х.Г. Херменеутика као практичка филозофија. У: Ум у доба науке. Београд:Плато, 2000, стр. 50-69.
Лиотар, Ж.- Ф. Феноменологија и психологија. У: Феноменологија, Београд:БИГЗ, 1980, стр. 63-58.
Павловић, Ј, Дзиновић, В. и Милошевић, Н. Теоријске претпоставке дискурзивних и наративних приступа у психологији. "Психологија" 2006, вол. 39(4): 365-381.
Општа допунска литература
Виготски, Л.С. Историјски смисао психолошке кризе. У: Сабрана дела 1. бЕоград, ЗУНС, 1996, стр. 227-336.
Хабермас, Ј. Објективистичке и субјективистичке поставке теорија друштвених наука. У: Интерпретативна социологија, прир. И. Спасић. Београд, ЗУНС, 1998, стр. 175-192.
↑↑↑