Psihologija

Курс:
Социјална перцепција и интеракција (осн.)
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Небојша Петровићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
др Зоран Павловићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1. Теоријске и методолошке основе социјалне психологије: Предмет и историјат социјалне психологије.Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања – посматрање, анализа садржаја, социометрија. 2. Социјална перцепција: Теорије атрибуције и когнитивне конзистенције. Опажање особа и група. Формирање свести о себи. Интерперсонална привлачност. 3. Социјална интеракција: Комуникација - појам и врсте. Групе: врсте, групна структура и динамика. Вођство. Односи унутар и између група. Сарадња и такмичење. Конфликти. Одлучивање у групи.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студент боље препозна и боље разуме бројне феномене који се јављају у међуљудској интеракцији и у унутаргрупним и међугрупним односима, и да се оспособи да самостално спроводи истраживања у овим областима.
Предуслови за полагање: Предуслов за праћење Социјалне перцепције и интеракције су претходно положени испити из курсева: Психологија индивидуалних разлика и психологија учења.
Облици наставе: а. Предавања: (4 часа недељно). Укупно 60 часова у семестру. б. Вежбе: (2 часа недељно). Укупно 30 часoва у семестру.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хавелка, Н.: СОЦИЈАЛНА ПЕРЦЕПЦИЈА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1992 (стр. 11-27, 56-57, 71-82, 90-96, 104-127, 130-153, 174-189, 205-206, 211-214, 217-218, 225-249)
Рот, Н.: ЗНАКОВИ И ЗНАЧЕЊА, Плато, Београд, 2004 (стр. 35-39, 97-110, 141-159)
Рот, Н.: ПСИХОЛОГИЈА ГРУПА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006 (стр. 21 – 82, 139-181, 209-245, 249-300, 303-305, 322-336)
Хавелка, Н., Б. Кузмановић и Д. Попадић: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ СОЦИЈАЛНОПСИХОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, 2. ИЗДАЊЕ, Друштво психолога Србије, Београд 1998
↑↑↑