Psihologija

Курс:
Етичка питања у клиничкој психологији (мастер)
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава Први део курса садржи теме које покривају питања, дилеме и проблеме етичке природе у клиничкој психоогији у оквиру њених дефинисаних основних задатака: процене, психотерапије, истраживања и превенције. Даје се приказ одређених теоријских модела, основни етичких стандарда и постојећих етичких кодекса, као и могућих фактора који отежавају њихову примену. Други део курса бави се одабраним критичким питањима и преиспитивањима у савременој клиничкој психологији у односу на: перспективе и нове изазове (правци развоја, могућност разрешавања старих дилема, нових улога и специфичности рада са новим популацијама), приступе у дефинисању идентитета клиничког психолога, предмета клиничке психологије и положаја клиничке психологије у друштву. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Припрема два самостална есеја на одабране теме из оба дела предмета.
Циљ изучавања курса: Проширивање и продубљивање знања о етичким питањима у релевантним областима клиничке психологије, те могућностима решавања етичких дилема у пракси. Нова перспектива у сагледавању клиничке психологије и преиспитивање њене улоге у друштву.
Предуслови за полагање: Завршен основни студиј из психологије.
Облици наставе: Интерактивне: предавања са дискусијом и презентације самосталних радова студената са дискусијом
План курса:

1. недеља
предавање - УВОД у етичка питања.
ФИЛОЗОФИЈА И ЕТИКА – различите школе, правци и модели који тумаче етичко понашање и примењиви су на етичка питања у психологији, КП посебно.Основна етичка начела. Теорије етике (традиционална етика и савремени приступи).
Литература: Clegg, J. (1998). Critical Issues in Clinical Practice. London: SAGE.
Bersoff, D. (2003). Ethical conflicts in psychology. Washington: APA.

2. недеља
предавање - Професионална етика
2. Професионална етика • њено одређење; • превентивне мере: едукација, прописи и кодекси • корективне мере: етички комитети и суд части Преглед ситуације-праксе у свету и код нас. Конвенција УН о људским и дечјим правима. Основни етички стандард и постојеђи етички кодекси (домаћи и страни). Проблем примене етичких принципа у зависности од професионалних и персоналних фактора (спремност да се примене принципи, процес доношења одлуке).
Литература: Pokrajac-Bullian A. (2003). Etika kliničkog psihologa. U M. Biro i V. Butolo (Ur.), Klinička psihologija (27-35). Univerzitet u Minhenu: Katedra za kliničku psihologiju LMU i Novi Sad: Futura publ.
Plante, T. (1999). Contempоrary Clinical Psychology. New York: John Wiley & Sons.

3. недеља
предавање - Етичка питања у различитим областима примене клиничке психологије
3. Етичка питања у различитим областима примене клиничке психологије (дечија клиничка психологија, клиничка неуропсихологија, форензичка психологија, здравствена психологија, војна клиничка психологија, психологија у заједници, психолошка превенција, интервенције у кризи, клиничка психологија у социјалној заштити, геронтопсихологија; етичка питања у поступцима процене, психотерапији, истраживању и превенцији у клиничкој психологији.
Литература: Pope, K., & Vasquez, M. (2011). Ethics in psychotherapy and counseling. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Старчевић, В., & Ерић, Љ. (2006). Психотерапија и етика. У Љ. Ерић (Ур.), Психотерапија (стр. 439-469). Београд: Медицински факултет.
Стакић, Ђ., Стакић, М., Бодироза, А., & Стакић, С.(2004). Етичке дилеме и изазови социјалног рада- приручник за стручњаке у социјалној заштити. Београд: Министарство рада, запошљавања и соц. политике.
Nietzel M. T., Bernstein D. A., & Milich, R. (2002). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Compas, B., & Gotlib, I. (2002). Introduction in Clinical Psychology: Science and Practic. New York: McGraw Hill.
Mindell, J. (1993). Issues in Clinical Psychology. Madison WI: Wm. C. Brown.

4. недеља
предавање - Етичка питања у пракси клиничког психолога
Преглед основних и многих специфичних питања (основна питања следе основне етичке принципе, а специфична и многе, разноврсне захтеве праксе).
Литература: Weiner, I. B., & Green, L. G. (2008). Handbook of Personality Assessment. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. pp. 77-98.
Miller, K. (2008). Ethical Issues. In M. Hersen & J. Rosqvist (Eds), Handbook of Psychological Assessment, Case, Conceptualization & Treatmen, Vol. I (pp. 123-136). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons,Inc.
Cullari S. (1998). Foundations of Clinical Psychology. Boston: Allin and Bacon.

5. недеља
предавање - Етичка питања и истраживање
а) Етички принципи и њихова примена у области истраживања б) Истраживања етичког понашања – фактори који олакшавају или отежавају примену етичких принципа у свакоденвним ситуацијама или пракси
Литература: Kazdin, A. (2002). Research Design in Clinical Psychology. Boston: Allyn and Bacon.

6. недеља
вежбе - Припрема за израду и семинарског рада
Припрема за израду семинарског рада – одабир тема.

7. недеља
- - Специфична питања професионалног етичког понашања у пракси клиничког психологa
Специфична питања професионалног етичког понашања у пракси клиничког психолога у различитим областима, сетинзима или у раду са специфичном клијентелом у односу на узраст, проблеме, род, етничку припадност.

8. недеља
- - Специфична питања професионалног етичког понашања у пракси клиничког психолога
Специфична питања професионалног етичког понашања у пракси клиничког психолога у различитим областима, сетинзима или у раду са специфичном клијентелом у односу на узраст, проблеме, род, етничку припадност.

9. недеља
- - Специфична питања професионалног етичког понашања у пракси клиничког психолога
Специфична питања професионалног етичког понашања у пракси клиничког психолога, у различитим областима, сетинзима или у раду са специфичном клијентелом у односу на узраст, проблеме, род, етничку припадност.

10. недеља
- - Специфична питања професионалног етичког понашања у пракси клиничког психолога
Специфична питања професионалног етичког понашања у пракси клиничког психолога, у различитим областима, сетинзима или у раду са специфичном клијентелом у односу на узраст, проблеме, род, етничку припадност.

11. недеља
- - Специфична питања професионалног етичког понашања у пракси клиничког психолога
Специфична питања професионалног етичког понашања у пракси клиничког психолога, у различитим областима, сетинзима или у раду са специфичном клијентелом у односу на узраст, проблеме, род, етничку припадност.

12. недеља
вежбе - Селективни и интегративни приступ у доношењу одлука у пракси
Селективни и интегративни приступ у доношењу одлука у пракси - примена наученог.

13. недеља
вежбе - Селективни и интегративни приступ у доношењу одлука у пракси
Селективни и интегративни приступ у доношењу одлука у пракси - примена наученог.
↑↑↑