Psihologija

Курс:
Посебни модалитети клиничке процене (мастер)
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Генограм - место у целовитом испитивању појединца и породице; теоријске основе; дефиниција, садржај и посебне врсте; примена у различитим школама породичне терапије и у различитим аспектима клиничког рада; предности и ограничења. Историја и развој Роршахове методе. Порекло и настанак инструмента. Појам (тестoвне) пројекције и пројективне технике. Развој различитих Роршах система. Екснеров «Обухватни систем». Лернеров психоаналитички систем у тумачењу Роршаха. Интерпретација одговора и интеграција података, писање психолошког извештаја. Роршах у процени породичне динамике. Процена односа са објектима. Процена примитивних одбрана и примитивних менталних стања код деце, адолесцената и одраслих. Мерење граничне феноменологије и нарцизма. Планирање третмана и психотерапијских циљева на основу Роршаха. Роршах као инструмент у терапијској процени. Употреба Роршаха у форензичкој процени. Практична настава: Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са теоријским основама, емпиријском утемељеношћу и практичном применом два у пракси веома заступљена модалитета процене - Роршаховoг методa и генограма.
Предуслови за полагање: Основи клиничке процене и Методе клиничке процене.
Облици наставе: Интерактивна - мултимедијалне презентације, едукативни филмови, групна дискусија, приказ случајева и играње улога.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Asen, E. i Tomson, P. (2001). Porodica u nama – genogrami. U E. Asen i P. Tomson, Porodična rešenja u praksi (str.29-45)(prevod. J. Srna). Beograd: UNICEF.
2. McGoldrick, M., Gerson, R. & Petry, S. (2008). Genograms: Assessment and Intervention (3rd ed.). New York • London: W. W. Norton & Company.
3. McGoldrick, M. (2004). History genograms and the family life cycle – Freud in context. In B. Carter & M. McGoldrick (Eds.), The expanded family life cycle: Individual, family, and social perspectiv
4. Срна, Ј. (1997). Генограм. U М. Милојковић, Ј. Срна и М. Мићовић (Ур), Породична терапија (стр. 87-104). Београд: Центар за брак и породицу.
5. Срна Ј. (2003). Генограм. У М. Биро и В. Бутоло (Ур.), Клиничка психологија (122-128). Универзитет у Минхену: Катедра за клиничку психологију “Лудвиг Максимилијан” и Нови Сад: Футура публикације.
1. Bornstein, R. F., & Masling, J. M. (2005). Scoring the Rorschach: Seven Validated Systems. Mahwah, New Jersey: Laurence Erlbaum. (одабрана поглавља)
2. Exner, J. E. (2003). The Rorschach: A Comprehensive System, Vol. 1. (4th edition). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. (одабрана поглавља)
3. Exner, J. E., & Erdberg, P. (Eds.). (2005). The Rorschach: Advanced Interpretation, Vol. 2. (3rd edition). Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc. (одабрана поглавља)
4. Huprich, S. K. (Ed.). (2006). Rorschach Assessment of the Personality Disorders. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. (одабрана поглавља)
5. Kelly, F. D. (1997). The Assessment of Object Relations Phenomena in Adolescents TAT and Rorschach Measures. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. (одабрана поглавља)
6. Lerner, P. M. (1998). Psychoanalytic Perspectives on the Rorschach. Hillsdale, New Jersey: The Analytic Press. (одабрана поглавља)
7. Lerner, H. D., & Lerner, P. M. (Eds.). (1988). Primitive Mental States and the Rorschach. Madison: International Universities Press, Inc. (одабрана поглавља)
8. Weiner, I. (2003). Principles of Rorschach Interpretation (2nd edition). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. (одабрана поглавља)
9. Поповић, В. Б. (1999). Имагинација и Роршах: Архетиполошко преиспитивање Роршахове методе. Београд: Филозофски факултет. (одабрана поглавља)
10. Поповић, В. Б. (2013). Роршахов метод: интегративни приступ. (приручник)
↑↑↑