Psihologija

Курс:
Увод у клиничку психологију (осн.)
У оквиру предмета: Увод у клиничку психологију
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава 1. Особеност, предмет, задаци и метод клиничке психологије 2. Корени, развој и будућност 3. Теоријски модели-приступи у клиничкој психологији (парадигме) 4. Корисници услуга клиничког психолога-посебности, врста односа и интеракције: појединац, пар, мала група (породица) и заједница 5. Области примене и посебне дисциплине; 6. Истраживања у клиничкој психологији (општа питања); 7. Клиничка психологија као професија; 7. Етичка питања у клиничкој психологији Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. Клиничка психологија као струка – примене теоријских и методских парадигми у различитим контекстима и за различита питања.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о предмету, развоју и задацима клиничке психологије као научне дисциплине и као струке; сагледавање домета и ограничења примене концепата и метода КП у различитим областима и професионалних и етичких принципа.
Предуслови за полагање: Психологија менталног здравља.
Облици наставе: излагања студената; рад по групама и демонстрационе вежбе-примењивост теорије и метода.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Бергер, Ј., Митић, М. (Ур.). (2007). Клиничка психологија. Београд: Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије.
2. Mitić M. (2003). Sistemski pristup. U: M.Biro & W. Butollo (Ur.), Klinička psihologija (str. 59-67). Munchen: Ludwig Maximilians Universität, Novi Sad: Futura publikacije.
3. Pokrajac-Bullian A. (2003). Etika kliničkog psihologa. U: M.Biro & W. Butollo (Ur.), Klinička psihologija (str. 27-35). Munchen: Ludwig Maximilians Universität, Novi Sad: Futura publikacije.
Општа допунска литература
Nietzel M. T., Bernstein D. A. & Milich, R. (2002). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
↑↑↑