Psihologija

Курс:
Увод у квалитативна истраживања (осн.)
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Биљана Станковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: - интерпретативна методолошка парадигма- истраживачки нацрти- технике прикупљања квалитативних података- анализа квалитативних података
Циљ изучавања курса: - упознавање са интерпретативном методолошком парадигмом карактеристичном за социјалне и хуманистичке науке- припрема за квалитативна истраживања у посебним психолошким дисциплинама- оспособљавање за целовитије и критичкије разумевање психологије
Предуслови за полагање: - познавање класичне методологије и увода у психологију
Облици наставе: - предавања са дискусијом, извођење квалитативних истраживачких пројеката у мањим групама студената
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом, литературом, начином рада, обавезама
Упознавање са програмом, литературом, начином рада, обавезама Прелиминарно одређење квалитативних истраживања Упознавање са програмом курса из квалитативних истраживања на неком страном универзитету

1. недеља
вежбе - Упознавање са планом рада на вежбама
Представљање програма вежби и договор о предиспитним обавезама

2. недеља
предавање - Лаичко и преднаучно разумевање психологије
а) Лаичко разумевање психичких процеса: извори и карактеристике лаичке психологије б) Преднаучна психологија у филозофији, медицини, уметности

2. недеља
вежбе - Осмишљавање истраживачког пројекта у квалитативним истраживањима
Формулисање истраживачког питања; писање предлога истраживања; рефлексивност и етика у квалитативним истраживањима; подела студената у истраживачке групе

3. недеља
предавање - Социогенеза психологије
- историјски, социјални и културни услови настанка и развоја психологије

3. недеља
вежбе - Формулисање истраживачког питања: дискусија
Разматрање конкретних истраживачких питања предложених од стране студентских истраживачких група; дискусија у мањим групама

4. недеља
предавање - Кризе у психологији; две културе у психологији
Две Вунтове психологије; Дилтај и духовнонаучна психологија; две културе у психологији

4. недеља
вежбе - Технике за прикупљање података у квалитативним истраживањима
Разматрање различитих техника за прикупљања података; карактеристике полуструктурисаног интервјуа; стратегије узорковање у квалитативним истраживањима

5. недеља
предавање - Квалитативна истраживања - одређење, порекло, функције
Квалитативна истраживања - одређење - разлози за примену - теоријски и социјални значај - однос према квантитаивним методама - најважније традиције

5. недеља
вежбе - Агенда за интервју: дискусија
Осмишљавање конкретне агенде за интервју у складу са формулисаним истраживачким питањима; дискусија у мањим групама

6. недеља
предавање - Посебне традиције: студија случаја; биографија; историјско истраживање

6. недеља
вежбе - Прикупљање података за квалитативно истраживање
Практичне активности студената на прикупљању података за групне истраживачке пројекте

7. недеља
предавање - Етнографија

7. недеља
вежбе - Основни поступци у анализи квалитативног материјала
Поступак кодирања и писања бележака; приступи нтерпретацији материјала; процес анализе и теоријска сатурација

8. недеља
предавање - Утемељена теорија

8. недеља
вежбе - Коришћење софтвера у квалитативној анализи
Упознавање студената са предностима (и ограничењима) коришћења софтвера током анализе квалитативних података, као и са основним специфичностима компјутерски подржане квалитативне анализе

9. недеља
предавање - Феноменологија и социјална феноменологија

9. недеља
вежбе - Коришћење софтвера у квалитативној анализи: практична обука
Обучавање студената за коришћење основних функција конкретног софтверског пакета (MAXQDA) и демонстрација поступка анализe података

10. недеља
предавање - Херменеутика и дубинска херменеутика

10. недеља
вежбе - Процес квалитативне анализе података: дискусија
Дискусија у мањим студентским истраживачким групама о тешкоћама и недоумицама на које су наилазили приликом кодирања и почетне квалитативне анализе прикупљеног материјала

11. недеља
предавање - Симболички интеракционизам
Симболички интеракционизам; анализа дискурса

11. недеља
вежбе - Методе анализе података: интерпретативна феноменолошка анализа
Разматрање основних методолошких специфичности интерпретативне феноменолошке анализе и давање практичних упутстава за њено извођење уз илустрацију на конкретном истраживачком материјалу

12. недеља
предавање - Анализа дискурса и наративни приступ
- појам дискурса; врсте анализа дискурса; наративна психологија

12. недеља
вежбе - Методе анализе података: наративна анализа
Разматрање основних методолошких специфичности наративне анализе и давање практичних упутстава за њено извођење уз илустрацију на конкретном истраживачком материјалу

13. недеља
предавање - Истраживачки нацрт и фазе истраживања

13. недеља
вежбе - Методе анализе података: анализа дискурса
Разматрање основних методолошких специфичности анализе дискурса и давање практичних упутстава за њено извођење уз илустрацију на конкретном истраживачком материјалу

14. недеља
предавање - Основне технике: посматрање; интервју; анализа текста; анализа других продуката

14. недеља
вежбе - Процес квалитативне анализе података: завршна дискусија
Завршна дискусија у мањим студентским истраживачким групама о тешкоћама и недоумицама на које су наилазили приликом читавог процеса квалитативне анализе прикупљеног материјала

15. недеља
предавање - Евалуација квалитативних истраживања
-

15. недеља
вежбе - Процес квалитативне анализе података: интеграција
Рад у мањим студентским истраживачким групама на финалној интерпретацији и интеграцији налаза истраживачких пројеката
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Вилиг, К (2016). Квалитативна истраживања у психологији (од почетка до 388 стране). Београд: Клио
Општа допунска литература
Адорно, Т. & Хоркхајмер, М. : Социолошке студије (Индивидуум), Загреб, Школска књига, 1980. (стр. 47- 59).
Јовановић, Г.: Фројд и модерна субјективност. Нови Сад: Светови, Институт за психологију, Београд, 1997. (Прилог саморазумевању модерне, стр. 64 -81).
Смит, Џ.: Херменеутика и квалитативно истраживање. "Педагогија", 2005/3: 315-330.
↑↑↑