Psihologija

Курс:
Историјски увод у психологију (осн.)
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Каја Теовановић (девојачко Дамњановић)доцент
др Биљана Станковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Историјски развој психолошких идеја од античке Грчке до 19. века, настанак психологије у 19. веку, настанак психолошких школа почетком XX века.
Циљ изучавања курса: 1. Упознавање са историјским развојем психолошких идеја до формирања психологије као самосталне науке; 2. Увиђање значаја филозофског мишљења (рационализма, емпиризма) и емпиријских метода; 3. Упознавање са психолошким системима на почетку 20. века
Предуслови за полагање: За курс нису потребни предуслови.
Облици наставе: Предавања и вежбе (2+2 часа недељно)
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом, литературом, начином рада, обавезама

2. недеља
предавање - Када започиње историја психологије?
Различити приступи проучавању историје психологије

3. недеља
предавање - Антрополошке концепције
материјалистичке, идеалистичке, социо-културне

4. недеља
предавање - Античке концепције душе
a. Мит о Психи б. Платон в. Аристотел

5. недеља
предавање - Средњи век и ренесанса
а. Августин б. Пико дела Мирандола в. Ренесансни хуманизам

6. недеља
предавање - 17. век и успон рационализма
а. Рађање модерне науке б. Френсис Бејкон в. Декарт

7. недеља
предавање - Енглеска емпиристичка филозофија
а. Томас Хобс б. Џон Лок в. Асоцијационизам

8. недеља
предавање - Теорија еволуције и физиолошка психологија
а. Чарлс Дарвин б. Хелмхолц

9. недеља
предавање - Настанак психологије као самосталне науке - Вунт
а. Фехнер б. Вунт, лабораторија у Лајпцигу и настанак психологије као самосталне науке в. Вунтови савременици и следбеници

10. недеља
предавање - Џејмс и функционална психологија
а. Амерички прагматизам б. Џејмсова психологија

11. недеља
предавање - Почетак XX века - успон психолошких школа: гешталт психологија, бихевиоризам
а. Системско раздобље б. Гешталт психологија в. бихевиоризам

12. недеља
предавање - Успон психолошких школа - психоанализа
а. Психоанализа

13. недеља
предавање - Психологија у историјској перспективи - проблеми и потенцијали
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. КОРАЋ, Жарко: Школе и системи у психологији, стр. 120-221 (Бихевиоризам; Гешталт психологија, Психоанализа - до Адлера)
2. МАРФИ, Гарднер: Историјски увод у савремену психологију, стр. 17-51 (Интелектуална основа, 17. век, 18. век), 76-86 (Почеци експерименталне псих, Фехнер), 100-111 (Теорија еволуције), 120-124 (Хелмхолц), 129-147 (Вунт, Кател и др.), 163-176 (Џејмс
3.МИЛЕР, Фернан-Лисјен: Историја психологије, стр. 48-54 (Платонова психологија), 55-67 (Аристотелова психологија)
4. РАДОЊИЋ, Славољуб: Увод у психологију, стр. 17-38 (Тиченер; Функционална психологија), 50-75 (Интроспективне методе)
↑↑↑