Psihologija

Курс:
Социјална психологија у клиничкој пракси (осн.)
Предавачи: др Небојша Петровићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Садржај курса варира зависно од интересовања студената. У договору са ментором они бирају област и тему. Садржај курса се одабира из области изучаваних на курсевима Социјална перцепција и интеракција и Социјализација. Појмовни апарат усвојен на тим курсевима служи за даље продубљивање и детаљније проучавање ужих проблема важних посебно за клиничку психологију и области праксе: личне испуњености, ставова према здрављу, према различитим болестима, интерперсоналним односима пацијент-лекар, итд.
Циљ изучавања курса: Социјална психологија у клиничкој пракси је курс конципиран као примењена социјална психологија, чији је циљ да обучи студенте у планирању и извођењу социопсихолошких истраживања везаних за различите области клиничкопсихолошких проблема.
Предуслови за полагање: Предуслов за праћење курса Социјална психологија у клиничкој пракси јесу положени испити из курсева: Социјализација и Социјална перцепција и интеракција.
Облици наставе: Менторски рад 2 часа недељно и предавања/вежбе 2 часа недељно - током једног семестра.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература ће бити одређена у зависности од конкретне теме и интересовања студената.
Општа допунска литература
Snyder, C.R., and Lopez, Shane J. (2001) Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press.
↑↑↑