Psihologija

Курс:
Школска психологија (мастер)
У оквиру предмета: Школска психологија
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1. Улога психолога у систему образовања; 2. Планирање, програмирање и праћење образовног и васпитног рада; 3. Успостављање сарадничких односа: (а) сарадња са наставницима, (б) сарадња са родитељима, (ц) сарадња са институцијама од значаја за образовни и васпитни рад; 4. Рад са децом/ученицима; 5. Квалитативна истраживања у образовању; 6. Професионално усавршавање психолога
Циљ изучавања курса: Школска психологија је курс који оспособљава студенте психологије да разумеју природу и сложеност захтева који се у систему образовања поставаљују у односу на улогу психолога и да своју професионалну улогу конципирају у складу са тим захтевима.
Предуслови за полагање: За праћење курса Школска психологија предуслов је да су положени следећи курсеви: Психологија учења и наставе и Евалуација знања и образовних исхода
Облици наставе: Предавања, критичка анализа и дискусија појединих тема, стратешко планирање, психолошко испитивање, израда нацрта акционог истраживања
План курса:

1. недеља
предавање - Улога психолога у систему образовања 1

2. недеља
предавање - Улога психолога у систему образовања 2

3. недеља
предавање - Квалитативна истражива у образовању 1

4. недеља
предавање - Психолог у институцијама за развој образовања

5. недеља
предавање - Планирање, програмирање и праћење образовног и васпитног рада

6. недеља
предавање - Школско развојо планирање

7. недеља
предавање - Рад са васпитачима и наставницима 1
Специфична подршка васпитачима/наставницима у њиховом професионалном развоју; Васпитач/наставник као рефлексивни практичар

8. недеља
предавање - Сарадња са родитељима и институцијама
Сарадња са родитељима у превазилажењу проблема детета/ученика; Сарадња са институцијама од значаја за образовни и васпитни рад

9. недеља
предавање - Квалитативна истражива у образовању 2

10. недеља
предавање - Рад са децом/ученицима
Праћење и подстицање индивидуалног развоја /ученика; Праћење и подстицање ученичког постигнућа; Каријерно саветовање

11. недеља
предавање - Подстицање мотивације за школско учење

12. недеља
предавање - Креирање подстицајног и безбедног окружења за учење

13. недеља
предавање - Рад са васпитачима и наставницима 2
Помоћ и подршка у раду васпитачима/наставницима почетницима

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Школска психологија – Зборник текстова – до 400 страна (у припреми): Приручници: Приручник о самовредновању скола, Приручник о школском развојном планирању, Каталог примера добре праксе у школском
↑↑↑