Psihologija

Курс:
Квалитативна истраживања (осн.)
У оквиру предмета: Квалитативна истраживања
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Биљана Станковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: - интерпретативна методолошка парадигма- истраживачки нацрти- технике прикупљања квалитативних података- анализа квалитативних података
Циљ изучавања курса: - упознавање са интерпретативном методолошком парадигмом карактеристичном за социјалне и хуманистичке науке- припрема за квалитативна истраживања у посебним психолошким дисциплинама- оспособљавање за целовитије и критичкије разумевање психологије
Предуслови за полагање: - познавање класичне методологије и увода у психологију
Облици наставе: - предавања са дискусијом, излагања студената на часу
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом, литературом, начином рада, обавезама
Упознавање са програмом, литературом, начином рада, обавезама Прелиминарно одређење квалитативних истраживања Упознавање са програмом курса из квалитативних истраживања на неком страном универзитету

2. недеља
предавање - Лаичко и преднаучно разумевање психологије
а) Лаичко разумевање психичких процеса: извори и карактеристике лаичке психологије б) Преднаучна психологија у филозофији, медицини, уметности

3. недеља
предавање - Социогенеза психологије
- историјски, социјални и културни услови настанка и развоја психологије

4. недеља
предавање - Кризе у психологији; две културе у психологији
Две Вунтове психологије; Дилтај и духовнонаучна психологија; две културе у психологији

5. недеља
предавање - Квалитативна истраживања
Квалитативна истраживања - одређење - разлози за примену - теоријски и социјални значај - однос према квантитаивним методама - најважније традиције

6. недеља
предавање - Посебне традиције: студија случаја; биографија; историјско истраживање

7. недеља
предавање - Етнографија

8. недеља
предавање - Утемељена теорија

9. недеља
предавање - Феноменологија и социјална феноменологија

10. недеља
предавање - Херменеутика и дубинска херменеутика

11. недеља
предавање - Симболички интеракционизам
Симболички интеракционизам; анализа дискурса

12. недеља
предавање - Анализа дискурса и наративни приступ
- појам дискурса; врсте анализа дискурса; наративна психологија

13. недеља
предавање - Истраживачки нацрт и фазе истраживања

14. недеља
предавање - Основне технике: посматрање; интервју; анализа текста; анализа других продуката

15. недеља
предавање - Евалуација квалитативних истраживања
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Адорно, Т. & Хоркхајмер, М. : Социолошке студије (Индивидуум), Загреб, Школска књига, 1980. (стр. 47- 59).
- Бер, В.: Увод у социјални конструкционизам (Шта раде аналитичари дискурса) Београд, Цептер. (206- 233).
- Герген, К.и М. Герген: Социјална конструкција. Београд: Цептер, 2006, стр. 7-41. и 63-93.
-Дилтај, В.: Заснивање духовних наука, Београд, Просвета, 1980. (стр. 49-88).
-Јовановић, Г.: Фројд и модерна субјективност. Нови Сад: Светови, Институт за психологију, Београд, 1997. (Прилог саморазумевању модерне, стр. 64 -81).
-Павловић, Ј, Џиновић, В. и Милошевић, Н. Теоријске претпоставке дискурзивних и наративних приступа у психологији. "Психологија" 2006, вол. 39(4): 365-381.
- Пијаже, Ж. Епистемологија наука о човеку. Београд, Нолит, 1979. (стр. 41-90).
-Радоњић, С. Феноменолошка метода у психологији, у: Увод у психологију, Београд: Завод за уџбенике (стр.76-103).
- Шевкушић, С. Квалитативна истраживања у педагогоји. Београд, ИПИ, 2011. (стр. 13-111 - Филозофске претпоставке истраживања; Теоријске основе квалитативне истраживачке парадигме; О научном статусу квалитативних истраживања)
-Смит, Џ.: Херменеутика и квалитативно истраживање. "Педагогија", 2005/3: 315-330.
-Фајгељ, С.: Методе истраживања понашања. Београд, Центар за примењену психологију, 2004. (Студија случаја; Утемељена или заснована теорија; Интервју, стр. 246-256, 323. .
Општа допунска литература
-Виготски, Л.С. Историјски смисао психолошке кризе. У: Сабрана дела 1. бЕоград, ЗУНС, 1996, стр. 227-336.
-Хабермас, Ј. Објективистичке и субјективистичке поставке теорија друштвених наука. У: Интерпретативна социологија, прир. И. Спасић. Београд, ЗУНС, 1998, стр. 175-192.
↑↑↑